Rådgivningsgruppen

Referat fra 9. desember 2019

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 16.01.2020

Møtedato: 9. desember 2019 Tilstede: Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Geir Hanssen Neste møte: 27.01.2020 kl. 16.00 – 18.00 Møtested: Eivind Lyches vei 10, møterom Tilliten
Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.

2.

Referat fra 09.12.19 ble godkjent.

Informasjon fra seksjonsleder.

Seksjonsleder orienterte om «Pleie og Omsorg 2024», omstillingsarbeid.

Hvorfor gjør vi dette? Hvordan blir fremtiden, og hva vil endre seg? Hvordan vil behovet for omsorg være i årene 2034-2060? De økonomiske rammene blir trangere (mindre penger å disponere), flere eldre og færre yrkesaktive til å forsørge dem, ca. 180 nye boenheter til mennesker med utviklingshemming innen år 2038.

En gruppe med interne ansatte fra ulike tjenesteområder (blant annet Strategi og utvikling, Pleie og omsorg, Samfunnsmedisin, økonom, Enhet for helseinformatikk) skal jobbe med disse spørsmålene, og i tillegg er det to innleide konsulenter. Seksjonsleder bruker ca 20% av sin stilling til dette arbeidet. Viktig at ledere, medarbeidere, brukerrådene, brukerorganisasjonene, Råd for personer med funksjonsnedsettelse bidrar med innspill, ideer etc. til omstillingsarbeidet «Pleie og omsorg 2024».

Det jobbes med å få laget en kort film, som presenterer «Hvorfor Pleie- og omsorg 2024»-budskapet.

Alle foilene som ble vist frem under presentasjonen ble sendt 10.12.19.

Kommunebarometeret: Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner innenfor ulike sektorer; grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, etc. Bærum kommune er samlet sett på 33. plass. Det er vanskelig å se hvordan tjenester/områder til mennesker med utviklingshemming slår ut på kommunebarometret siden det ligger sammen med alle tjenester/områder i Pleie og omsorg og ikke er skilt ut spesifikt.

2

3.

Oppfølging: Forslag at omstillingsarbeidet «Pleie og omsorg 2024» er et fast punkt på møtet i Sentralt brukerråd, slik at det gis fortløpende informasjon og status.

Oppfordring til NFU, LUPE, brukerrådene: tenker over til neste møte og komme med forslag til hvordan dere kan bidra med innspill i «Pleie og omsorg 20204».

Informasjon fra brukerrådsarbeid v/Merete.

RGB – 3 møter siden sist og SAR-møte, hvor vi hadde besøk av 10 personer fra Fredrikstad. Frivillighet Intet nytt, men jobber videre med saken.

Ny veileder Ferdig med helsehjelp og tannhelse. Ut og spise på nyåret sammen med fokusgruppen, og kanskje fokusgrupper fra Skedsmo, Gjøvik og Sarpsborg. Lunsjmøte med helsedirektoratet når veilederen er ferdig.

Paraply-organisasjon for de Nordiske landene Martin Sletten Eriksen fra Bærum er med i interim styret.

Besøk fra Helsetilsynet Silja Angellsen besøkte oss for å få innspill til et kurs, som Helsetilsynet skal holde for Fylkesmennene. Kurset skal handle om hvordan tilrettelegge for gode samtaler med personer som har vedtak om tvang og makt.

Eksempel på noe av det vi foreslo; Sende informasjon om hvem som kommer. Hva det skal snakkes om på forhånd. Kan bruke Skype. Lettlest informasjon om tvang og makt. Bruker spør bruker.

Tilbakemelding på kvalitet Se på og komme med tilbakemeldinger på skjemaet.

Politiker-stafetten Politiker-stafetten starter over nyttår.

IP og BPA Jobber med en temakveld på nyåret.

Juleavslutning Planlagt avslutningen med koldtbord hos Frøydis 17. desember.
3

4.

5.

6.
Informasjon fra NFU: Arrangerer seminar 11.01.2020 med følgende temaer; – Etikk, tvang og makt – Ernæring v/Helen Røstad-Tollefsen – «Friskis & Svettis», trening/aktivisering

Skuffet over at den politiske saken i BIOM, 04.12.19, om gjengsleie var lite relatert til mennesker med utviklingshemming. NFU og LUPE følger opp denne saken. Lager eksempler; som viser hvordan gjengsleie slår ut økonomisk beboere/personer med utviklingshemming i omsorgsboliger

Informasjon fra LUPE: Jobber med veileder for helse- og omsorgstjenestene til utviklingshemmede.

Signo gir tegnspråktilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde. Virksomheten omfatter skole, arbeid og helse- og omsorgstjenester. Dersom kommunene ikke har tilsvarende kompetanse, kan det oppstå kommunikasjonsproblemer for brukere som er avhengige av tegnspråk kompetanse.

Status boligprosjekter og planlagt ferdigstillelse: Brynsveien Q2 2020 Gabbroveien Q3 2020 Tokesvei Q4 2020 J.A. Lippestadvei Q4 2020 Elias Smiths plass q4 2020/Q1 2021 Elgefaret/Eiksveien Q1 2021 Meglergården Q2 2022 Busoppveien Q 4 2022 Gullhaug Q4 2022 Bjørnegårdsvingen 2021 (privat prosjekt)

Vallerveien 2023/2024 Fornebu 2024

Eventuelt: Lars-Ole: Seminar om mestringsteknologi i Asker Kulturhus 23.01.12020 og 24.01.2020.

NFU ønsker informasjon hvordan «gangen» mellom brukerrådene og administrasjonen henger sammen. Lars-Ole presenterer dette på neste møte.

Møteplan 2020:
27.01, 16.03, 25.05, 24.08, 26.10, 07.12. Oppfølgingssaker: Strategisk arbeid «Sammen skaper vi gode liv» – Rekruttering, arbeidstidsordninger