Rådgivningsgruppen

Om Sentralt Brukerråd

22.10.201822.10.2018

Sentralt bruker- og pårørenderåd for;
• Samlokaliserte boliger
• Bærum kommunale dagtilbud
• Regionalt aktivitetssenter (REGA)
• Avlastnings- og barneboliger

(Sentralt brukerråd i samlokaliserte boliger og kommunale dagtilbud – hjemmebaserte tjenester – Pleie og omsorg)

Målsetting:
Sentralt brukerråd er ett rådgivende organ for seksjonsleder.
Sentralt brukerråd skal behandle og gi råd i saker,
og gjennom det ha medvirkning og bidra til å utvikle tjenesten.

Sammensetning
• Seksjonsleder er brukerrådets leder
• Brukerorganisasjonene Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) utpeker 1-2 representanter hver
• Seksjonsleder utpeker 2-3 representanter fra tjenesten
• Representantene sitter for 2 år av gangen, og kan gjenvelges
• Brukerrådet kan invitere andre aktuelle parter/personer til møtene etter behov
• Det skal være 1-2 representant(er) fra brukerrådene i tjenesten

Møter
• Kommunenes representanter har ansvar for innkalling og referat
• Det avholdes minimum 4 møter i året
• Seksjonsleder kan innkalle til ekstraordinære møter etter behov

Saker og oppgaver
Sentralt brukerråd gir innspill og er høringsinstans i aktuelle saker som vedrører tjenesten (og som ikke omhandler enkeltpersoner).
Seksjonsleder har styringsrett og den besluttende myndighet.
• Utvikling av tjenestetilbudet
• Utarbeidelse og oppfølging av brukerundersøkelser
• Virksomhetsplaner og handlingsprogram
• Budsjett og regnskap
• Gjennomgang av boligplaner og prosjekter

Kontakter 
• Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum (RGB)
• Samarbeidsrådet for brukerråd innen hjem, arbeid og fritid (SAR)
• Fagutviklingsenheten, som arrangerer temakvelder for brukere, pårørende og ansatte)
• Politiske sektorutvalg Bistand og omsorg
• Funksjonshemmedes råd
• Andre interesseorganisasjoner

Evaluering
Sentralt brukerråd evaluerer årlig sin virksomhet