Rådgivningsgruppen

SAR-møte 7. mai 2019

Vedlegg 2/492 til RGB-møte 21.05.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

 

Tirsdag 7. mai 2019

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder:         Cora

Referent:          Lars Ole

Vedlegg:          Oversikt over forslag til bruk av penger
etter salg av tomter på Emma Hjorth

Besøk:              Heidi Hesselberg

Tilstede:           13 brukere (B), 5 tilretteleggere (T)

Er her for første gang:

Hildegunn fra Jernbameveien
og Liridon fra Vangkroken 3.

 

Diverse:            Ingen ting.
 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien og Fornebu – Anne L, Gro Anita
  og Kathrine (B) – Hildegunn (T)

 

                   Har snakket om frivillighet
og ferie-planer (Guriset).

 1. Per Skreddersvei – (B)  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og  (T)

Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Cora og Victoria (B) – Omar (T).

Har snakket om aktivitetsdag på Emma onsdag 12. juni.

Snakket om Emma MeDLiv.

Er det noen som har lyst til å være frivillig hjelper i denne leiligheten.  Så bare ta kontakt.

 

Helen var på besøk og fortalte om kosthold-prosjektet.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park og Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
  – Martin og Geir  (B) – Liridon (T)

Har snakket om å ha en aktivitetsdag 19. juni.
Forslag om å grille.

Er med i et kompetanse-prosjekt (kunnskap)
– Geir finner mer ut av det.

 

 

 

 1. Husmøte Åsbråtan 71
  – John-Harald og Aleksander (B) – Kristin (T)

Har snakket om sommer-ferien.

Tur til Langedrag, Hamar, Fredrikstad og Bjørnparken.

 

 

 1. BA–rådet – Martin T og Martin S.E (B) – (T)

Har snakket om mulig besøk fra en arbeidsplass i Sarpsborg.
Har snakket om Jobb-messe.

 

 

 1. Fredag-styret – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede.

 

 

 1. REGA-rådet – (B) 0 (T)
                     Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 

 1. RGB – Gro, Victoria, Merete, Cora, Frøydis og Tove (B)
  – Lars Ole (T)

Snakket om Nordisk samarbeide
og paraply-organisasjon.

 

Det skal være et formøte i Danmark for alle de Nordiske landene.
Island, Norge (ikke bestemt hvem), Finland, Færøyene, Sverige
og Danmark. 3 personer fra hvert land.

 

Vi skal være sammen fra tirsdag 27. august til fredag 30. august.

Vi skal snakke om å lage en konferanse i Norge neste år.

Skal vi lage en paraply-organisasjon
hvor de som vil fra Norge
kan melde seg inn.

 

 

 

 

Jobber fortsatt med lettleste heftet «Det gjelder livet».
Besøk av tilretteleggere i de andre brukerrådene
de to siste timene av møtet 9. april

 

 

Jobbet med forslag til hva pengene fra salg av tomter
på Emma Hjorth skal brukes til.

 

Jobbet i fokusgruppe med spørsmål fra Helsedirektoratet
med temaene kosthold og helse, fysisk aktivitet,
vold og overgrep,

selvbestemmelse og brukermedvirkning.
De to neste temaene er kropp og seksualitet
og personlig assistanse.

 

 

Besøk av Kim-Roger
som skal jobbe med blant annet brukermedvirkning
i Vikanda -26. mars.

 1. april hadde vi besøk av Martin T.
  som ville se hvordan det var å være med i RGB.

 

Hadde besøk av Victoria på forrige møte 23. april.

Planlagt stand på Vivil-leken og på Morodalfestivalen.

 

 

Vi jobber også med

 • Velferdsteknologi og frivillighet
 • Få flere medlemmer i gruppa

 

 

 

 

Pause kl. 13.22 til 13.40

 

 

 

 

Sak 2:   SAR 02/17 Oppskrift på brukerråd

 

Vi tok opp spørsmålet om valg av leder og nestleder.

 

 

Hvorfor er det lurt med leder og nestleder?
Da vet man hvem som skal stille på andre møter,

enten leder, nestleder eller begge.
Leder og nestleder tar litt mer ansvar enn de andre.

Kan bytte på å være møteleder.

 

 

Vi gikk igjennom side 6 – «Møteregler for brukerråd»,

side 7 – «Eksempel på saksliste»
og side 8 – «Ordstyrer».

 

Det var ingen av brukerrådene
som hadde noen innspill eller forslag?

 

Vedtak:     Åsbråtan vil ta det opp på neste møte.

Kanskje skal Emma og Jernbaneveien/Fornebu også ta det opp.

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   SAR 03/18 Informasjon om brukermedvirkning

             i Bærum kommune

                  Heftet «Brukermedvirkning for utviklingshemmede i Pleie og omsorg»                 ligger på hjemmesiden til rådgivningsgruppen.

 

Heftet er ferdig og klar til bruk
Vedtak:     Skal gjøres kjent i brukerrådene og på husmøter.
 

 

 

 

 

 

 

Sak 4:   SAR 04/18 Bruk av penger fra salg av tomter

             på området Emma Hjorth        

 

BA-rådet støtter RGBs forslag.

Det ivaretar de de ønsker å sette øverst på listen.
Forslag nr. 5 og 6

 

Åsbråtan har også sett på forslaget.
Alle var fornøyde med forslaget fra RGB.

Forslag nr. 2 og 6.

 

Emma Hjorth har også sett på forslaget
og er fornøyde med forslaget fra RGB.

Forslag nr. 3.

 

Saken skal opp i Sentralt-brukeråd til høsten.

 

Vedtak:     Vi sender saken videre til kommunen.

 

 

 

 

Sak 5:   SAR 07/16 Frivillighet i Bærum kommune

Harald og Kari har vært på møte på Fornebu.
Det er en fra Jernbaneveien som har lyst til å prøve.

 

Torstein og Alexander fra Åsbråtan
ønsker mer informasjon om frivillighet.

 

Vedtak:     Vi følger med på saken videre.

 

 

 

 

Eventuelt
Neste møte er 10. september 2019.

Jobb-messe 27. mai 2019

Morodals-festivalen 15. juni 2019

Aktivitetsdag på Emma 12. juni 2019

 

Kosthold prosjekt «Mat til begjær og ikke besvær»
– får vite mer om etter hvert.