Rådgivningsgruppen

SAR-møte 28. februar 2023
 

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 28. februar 2023
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

Møteleder:	Erik og Merete
Referent:		Lars Ole
Vedlegg:	Ingen
Besøk: 		Lene Valaker fra Bærum arbeidssenter BA - Vikanda

			
Tilstede:		12 brukere (B), 6 tilretteleggere (T)

		Nye deltakere: 
			Saga og Abdullahi fra Megler-gården - velkommen		


Sak 1: 	Runde rundt bordet
		Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?


		1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
		Ikke tilstede.


		2. Jernbaneveien, Fornebu og Meglergården – Anne L. og Gro Anita (B)
			 – Karoline og Hildegunn (T) 

		Første brukerråd siden pandemien
		for alle tre stedene.

		Hvordan ta opp saker i felles-skap.
		Fordelte oppgaver.


		Jernbaneveien - Anne og Gro Anita 
     		Skal feire 30-års jubileum.
		Ønsker å få laget en platting ute.

		Ny-ansettelser og de som slutter blir tatt opp.

		Snakket om hvordan vi snakker med hverandre. 


		Fornebu - Karl Martin og Philip
		Snakket om brukerråd og SAR.

		Beskjeder til personalet blir kvittert ut 
		med en bekreftelses-sms på at den er mottatt og notert.

		Snakket om vinter-ferien 
		og hvilke filmer som kan vises i fellesen. 


		Megler-gården - Saga
		Har snakket om felles saker 
		og hvilke forskjellige råd som finnes.
		
		Mer bruk av felles-areale, nye ansatte 
		og hvordan ta opp ting man lurer på.
		
		3. Per Skreddersvei - (B) - (T)
		Ikke tilstede.


		4. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)
		Ikke tilstede


		5. Emma Hjorth boliger – Gro (B) –  (T).
		Har ikke hatt hus-møte på lenge. 
		Stina Marie kan etterlyse oppstart av bruker-råd.

	
		6. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
		  Martin (B) - (T)
		
    		Har hatt en runde rundt bordet 
		for å høre om det var noen saker.

		“Jeg står på DE” liker ikke denne måten å snakke på.

		Har sett litt på den lettleste nasjonale veilederen.
		Hvilke temaer skal vi jobbe med?
		Bestemte oss for å jobbe med psykisk helse.
		Noen fra rådet kan dra til beboer-møter og fortelle.		7. BA–rådet – Martin og Håkon (B) - (T)
		Vi har laget en en powerpoint med bilder 
		fra den nye kommune-gården.

		Martin og Håkon viste presentasjonen, 
		den var kjempe-fin.		8. Bjerkelunden - Kenneth (B) Enrique (T)
	 	Ikke tilstede.
     		

	
		9. Høvik avlastnings-senter Trygve (T)
		Ikke tilstede.


		10. RGB - Cecilie, Gro, Merete, Erik og Morten (B) - Lars Ole (T) 
		Siden siste møte i SAR så har vi jobbet med:

		- Tema-kveld om BPA og IP 
		 Vi har hatt møter med Karin Sjølinder.
  		Vi har snakket med Gry Lillian Nilsen som har BPA, 
  		hun vil veldig gjerne komme og fortelle om sine erfaringer.
		
- Vi jobber med å lage et opplegg for den nye lett-leste veilederen.
 Vi skal vise dere et valg.-hjul i dag - vent å se.

- Vi skal besøk på ARBA og Vikanda 
 for å rekruttere nye medlemmer.

- Avtalt foredrag for verne-pleier-studenter på Kunnskaps-senteret   
 og besøk hos fag-koordinatorer i Asker kommune

- Nordisk paraply
Har ikke vært så mange møter siden sist.
I april skal Martin og Lars Ole reise til Finland 
og treffe de andre samarbeids-partnerne.

Ønsker å snakke om å starte en forening i Norge 
bare for utviklingshemmede.

Foreningen skal drives av oss selv.
Vi håper at RiksGrunden og ULF vil hjelpe oss.

.
 

Sentralt-brukerråd - Cecilie
På møte i februar var det en fra eiendom i kommunene
som fortalte om bygge-planer 
av nye boliger for utviklingshemmede.

Neste møte i sentralt-bruker-råd er 20. mars.
Da kommer til-delings-kontoret på besøk.

Er det noen som har noe de ønsker at vi skal ta opp på møtet?
Vi kommer tilbake til det under eventuelt
på slutten av dagens møte.

Pause fra kl. 13.30 til 13.45
SAKER

Sak 2 	02/2019 Temakveld om IP og BPA  

		Tema-kvelden blir i begynnelsen av mai.

		I Kommune-gården tirsdag 9. og onsdag 10. mai.

		Vi starter kvelden med suppe fra kl. 15.30 
		og tema-kvelden er fra kl. 17.00 til kl. 20.00

Vedtak: 	Invitasjon kommer rett over påske 

Sak 3:	07/2016 Frivillighet i Bærum kommune
		Er det noen andre som har noe å si til denne saken?

Vedtak:	Ingen hadde noe si om denne saken.

Sak 4:	01/2021 Tomtesalg Emma Hjorth 
		Vise lysbilder.

		Venter på nøkkel-system, blir mast på

Vedtak:	Utsatt
		Sak 5:	01/2021 Forslag til bruk av lettlest veileder

		Vi viste valg-hjulet og testet det ut.

		Alle syntes det var en god ide.

Vedtak:	Fortsetter saken på neste møte


Sak 6:	01/2021 Hvordan starte med husråd?
		Vi så film nr. 2 som ligger på Hus-råd-pakka. 
		
		Det ble klappet etter filmen.

Vedtak:	Ser episode 3 neste gang.Eventuelt

		Sak om støtte-kontakt ordning

		Er det andre saker som dere vil at vi skal snakke om.
		Hvorfor har det blitt sånn at flere har fått avslag.
		Når man har hatt en ordning en stund,
		må man vurdere den på nytt.
		Trene på å bli selvstendige, 
		Har kanskje et lite nettverk. 
		Forståelsen av hva vedtakene skal handle om.
Ser ut som det har blitt en endring.

Mentimeter – vi hadde laget ferdig en undersøkelse 
	om hva man skulle gjøre i påskeferien.

Sak om oppussing av leiligheter som vi leier fra kommunen
RGB tar saken
Beboere kan selv stå for enkel opppussing med nøytrale farger, 
		har ikke inntekt,
		Sjekke med andre brukerråd. 

Neste SAR-møte er 9. mai 2023.

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside www.radgivningsgruppen.no 12. april 2023.

Der finner du også informasjon om sakene.

Tilretteleggere møter RGB på teams
11. april for å forberede sakene til SAR.