Rådgivningsgruppen

SAR-møte 21. november 2023

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd i bolig, på arbeid og for fritid

Tirsdag 21. november 2023
 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i møterom U2C3

Møteleder:		Håkon
Referent:		Lars Ole
Vedlegg:	Ingen
Besøk: 		Anne Austveg fra stab BOAT

			
Tilstede:		20 brukere (B), 7 tilretteleggere (T)


	Nye deltakere: 
	- velkommen til Øyvind og Nick fra RUVE 
og Håkan som er tilrettelegger fra Brynsveien.		

Sak 1: 	Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?


1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
	Ikke tilstede.


2. SAST - Stabekk / Sandvika / Philip og Berit (B) Caroline (T) 
Snakket om aktiviteter og turer i julen.
			
Gått gjennom møte-referat og saks-liste til SAR. 
			
Vi snakket om bruker-medvirkning betyr. 
Det betyr at man er med å bestemme selv.
Det kan være lurt å ta imot råd fra andre.
Hvis noen prøver å bestemme over meg,
Kan jeg si stopp.

Personalet må være flinke til å gi råd, 
 i steden for å bestemme over oss


3. Rykkinn / Lommedalen - (B) - (T)
Ikke tilstede.


4. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) –  (T).
Har ikke hatt møter siden sist.
Det er flyting og vann-lekkasje.5. RUVE (Hauger Park, Åsbråtan, Vangkroken og Gl. Lommedalsvei
	  Nico og Øyvind (B)  (T)
		
Har hatt valg av leder og nest-leder.
Snakket om temaet psykisk helse fra veilederen.
Gått gjennom sakspapirer til SAR.
Snakket litt om personalet og ansettelser.


		
	
6. Bjerkelunden - Sara, Håkon og Kenneth (B) Håkan, Julie og Shameem (T)
Gode tips om munn-hygiene.
Ikke mobil på møtene.
Snakket om hånd-hygiene.
Lykke-hjul for rekkefølge på servering.
Snakket om tilrettelegger og hva som er en god tilrettelegger.
Har snakket om aktiviteter i jula.


	7. BA–rådet – Martin og Haakon (B) - (T)
	Snakket om lønn – tjener nå ca. kr. 27.- pr. time. 
		
Har snakket om tilrettelegger-rollen.
			
Snakket om å forby brus-kjøp

Neste år i 2024 er det 180 års jubileum.
Haakon har forsket på dette.

		

	9. Høvik avlastnings-senter - Trygve (T)
			
Mange skal flytte til Gullhaug.

Har informert personal-gruppen 
og pårørende om viktigheten av bruker-råds-arbeid.

Er det noen fra SAR som kan tenke seg å komme og fortelle om dette.

Håkon, Berit, Martin og Sara. – Starte ”Bruker-råds-patruljen”, 


10. RGB - Merete, Cora, Kenneth, Håkon og Morten (B) Lars Ole (T) 

Siden siste møte i SAR så har vi i RGB jobbet med:
	
- Politiker-stafetten 2024
 Den starter vi på over nytt-år.

- Snakket om 30-års jubileum. 
 Feiringen skjer på Thon hotell 
 i forbindelse med dialog-konferansen «Snakke sammen».

-	Vi har filmet til hus-råd- pakka i Brynsveien
og vært på besøk til Øvre Eiker kommune.

-	Noen av oss skal på med-forsker-konferanse i Oslo neste uke. 

-	Vi har begynt med DigiMeg, 
som er en enkel nett-side 
som hjelper oss å finne frem på nettet.

Den skal ALLE som vil få kunne bruke. 

Morten kan du forklare litt.
Fortalte om kurset og hva vi kan bruke DigiMeg til.


Sentralt-brukerråd
Merete fortalte fra arbeidet i sentralt brukerråd..

På møte evaluerte vi rådet.
Snakket litt om ferie-undersøkelsen
og «Snakke sammen» – dialog-konferansen.

Neste møte i sentralt-bruker-råd er 11. desember.


Pause fra kl. 13.15 til 13.30

SAKER

Sak 2: 	01/23 Ferie-kartlegging
			
	Vedtak: 	Stine Marie var ikke tilstede så saken ble utsatt
			

	Sak 3:	02/23 Til rette-legger rollen
			
	Åsbratan
		
Hva må en tilrettelegger kunne?
	Lytter til oss
	Passer på tiden i forhold til pause
		
	Hva er en god tilrettelegger?
	Kunne data
Skrive lettlest
Snakke enkelt og forståelig

	RUVE-rådet
Forstå hva vi ønsker å si 
og forstå vår side av saken

Kunne ivare de som ikke snakker med ord, 
men på andre måter. 
Slik at alles stemme blir hørt.

Innkalle til lokale møter og skrive referat.

Skal hjelpe til med oppgaver 
det er behov for å løse.


Sara: «Når ansatte er på jobb, skal de være der for oss».

			
Vedtak:	Vi utsetter saken til neste møte,
     slik at BA-rådet, Emma-rådet, 
     og andre kan få svart på spørsmålene.
	

Sak 4 	03/23 Tema-kveld om rettigheter  

	Sara har et forslag til tema for tema-kveld.
Hvilke rettigheter har jeg når jeg mottar tjenester
	og hva jeg har krav på og hva må jeg gjøre selv.

Vi snakket om hvilke love vi har hørt om 
som er viktige for oss og våre rettigheter.

- Kommunal helse og omsorgs-lov
- Pasient og bruker-rettighets-loven
- Menneskerettigheten – CRPD – Convention Rights People Disabilities
FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 «Vi må kjenne lovene for å vite hva vi har krav på»

Vedtak: 	Vi sender forslaget til Karin Sjølinder 
     og hører hva hun tenker om forslaget.Sak 5:	01/2021 Forslag til bruk av lett-lest veileder
			
Valget ble psykisk helse

Det er ikke alltid like lett 
å se om noen sliter med den psykiske helsen.

Er personelt flinke nok til å spørre dere 
om hvordan dere har det.

Jeg synes det ikke alltid er like lett å få sagt i fra.

Vedtak:	Fortsetter saken neste møte.Sak 6:	01/2021 Hvordan starte med hus-råd?
			Filming er ferdig,
		men redigering 

Vedtak:	Utsettes til neste møteEventuelt

Etterlyste nøkler til trenings-senteret.

Hvilke forslag har vi til hvordan det kan løses,
slik at de som har lyst til å trene, vet at det er ledig.

Hvor mange kan trene sammen?

Kanskje det er 150 som har lyst til å bruke trenings-rommet.

Hver base kan ha en egen nøkkel.

Savnet garderobe og låsing av dør inn til avdeling over.

Hvilke trenings-tider.

En på Fagnatun kan hjelpe til på dagtid. 


Dialog-konferanse 7. februar 2024, sett av dagen.
Vi blir om lag 300 deltakere på Thon Hotel.

 

Vi kommer til å ha små bord som det kan sitte inntil 6 personer rundt.
Hvert bord skal snakke sammen om viktige temaer.

Tjeneste-stedet til Hege skal snakke om det å «bestemme selv».
Ansatte og brukere vil fortelle om det arbeidet de hat holdt på med.

Et annet viktig tema er brukerrådsarbeid

Det siste temaet er trygghet 
og hvordan kan vi ivareta dette på best mulig måte.

Et spørsmål er om de som jobber på Arba og Asker produkt, 
samt andre tilrettelagte arbeids-plasser andre steder. 

Det er gratis.

Vi kan ha stands, 
hvor vi kan vise hva vi holder på med.
RGB, «Bestemme-selv prosjektet», kanskje Vikanda.
Er det andre som bør ha stand?
 


		

Neste SAR-møte er 20. februar 2024.

Saksliste blir lagt ut på RGBs hjemmeside www.radgivningsgruppen.no 
10. februar 2024 legges sakslisten ut på samme side.
Der finner du også informasjon om sakene.

Til-rette-leggere møter RGB på teams eller i kommunegården
9. februar for å forberede sakene til SAR.