Rådgivningsgruppen

SAR-møte 13. februar 2018

Referat fra møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 13. februar 2018
Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
Møteleder: Tove
Referent: Lars Ole
Vedlegg:
Besøk: Heidi Hesselberg
Tilstede: 18 brukere (B), 7 tilretteleggere og 3 studenter (T)
Er her for første gang:
Herman ny nest-leder fra BA-rådet, Cendy fra Fornebu,
Rita fra Jernbaneveien, Eli fra Vangkroken 3.
Hanne, Nina, Birgitt
2
Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk
Ikke tilstede – beskjed ikke gitt.
2. Jernbaneveien – Anne L, Gro Anita (B) – Karoline og Rita (T)
Har snakket om hvilke felles saker vi har med de som bor på Fornebu.
Felles aktivitets-dag med Belset skole – superkoselig og gøy.
Snakket om regler for brannvern.
Spørre Torstein om å vise filmen for andre (Lars Ole).
«Snu opp ned-dag» og snakket om påsken.
Fornebu – Frøydis, Mathilde og Kathrine (B) – Cendy (T)
Har snakket om konferansen.
«Snu opp ned-dag» og ”være-snill-dag”
Felles brukerråd.
3. Per Skreddersvei – (B) og (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.
4. Husmøte Belsetveien boliger – (B) og (T)
Ikke tilstede – ingen beskjed gitt.
5. Emma Hjorth boliger – Gro og Cora (B) – (T).
Gro, Rune og Cora er gjenvalgt som brukerråds-representanter.
I april skal det være åpning av en test-leilighet med velferdsteknologi
på Høyrabben 8.
Der skal det være mange forskjellige ting
man kan se på og på prøve.
Bærum kommune kan ikke lenger lease (leie) bil til brukerne.
6. RUVE (Hauger Park, Vangkroken og Vanningsveien) – Anne S, Geir
og Martin S.E. (B) Eli (T)
Har arrangert karneval og spiste pizza.
Ny representant fra Gamle Lommedalsvei inn i brukerrådet.
3
7. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald og Aleksander (B) – Arild (T)
Har snakket om å lage et årshjul
som viser hvilke aktiviteter vi har gjennom året.
8. BA–rådet – Martin S.E. og Herman (B) – (T)
Planlegger nytt hygiene-kurs dette året.
HMS-plan er gjennomgått.
Skal lage T-skjorter med «Vi kan da».
Hyggelig med aktivitetsdag og felles sommerfest,
kanskje i kantinen i kommunegården.
Representant til BA-rådet
fra de som har kantinen i kommunegården som sin arbeidsplass.
9. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
Intet nytt.
10. REGA-rådet – Ingebjørg (B) 0 (T)
Kantinen er stengt frem til mars,
fordi de pusser opp.
12. RGB – John-Harald, Erik, Gro, Cora, Cecilie, Frøydis og Tove
(B) -Lars Ole (T)
Siden siste møte i november så har vi:
Hyggelig Jule-avslutning hjemme hos Cora.
Vi har fått 3 studenter på besøk.
Jobbet videre med lett-lest utgaven
av rapporten fra mobbe-konferansen.
Merete har startet som bruker-representant i sentralt brukerråd.
Temakveld: ”Sjef i eget
4
Sak 2: Mobbe-konferanse 2016
Tok en runde med tilbakemeldinger fra brukerrådene.
Jernbaneveien
Mobbeplakatene er fine og burde henges opp i basen
Åsbråtan
Veldig fornøyd med alle tre plakatene.
Kan også tenke seg å ha det på PC.
BA-rådet
Ønsker også bilder av personalet.
Vedtak: Når plakatene er godkjent, blir de sendt til trykking.
Be tjenestelederne dele ut plakater til sine steder.
Utfordre personalet og arbeids-ledere
til å lage sine egne plakater.
Forslag om å sette de i glass og ramme.
Sak 3: Oppskrift på brukerråd
Viktig å være forberedt til møter.
Både husmøter for å ta opp saker
og til brukerrådsmøter.
Velge leder og kanskje nestleder,
samt vara-medlemmer.
Lage et ark med viktige punkter
hvis man skal si noe på et møte.
Øve seg sammen med tilrettelegger eller andre man er trygg på.
Vedtak: RGB lager et forslag til oppskrift
som tas opp på Tilretteleggermøte og på neste SAR-møte 8 mai.
5
Sak 4: Mandat for brukerråd
Brukerrådet på Åsbråtan og i SAST har snakket om dette punktet.
4. Hvor ofte møtes vi? (Møte-hyppighet)
Det skal holdes 4/fire møter i året.
Års-hjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være.
Rådets leder kan innkalle til ekstra møter ved behov.
Tjenesteleder er rådets sekretær
med ansvar for møte-innkalling / saksliste og referat.
Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle i rådet innen 14 dager etter møtet.
Nå går vi gjennom punkt for punkt
og snakker om hva det betyr.
Vedtak: Vi er ferdige med å gjennomgå mandatet.
Sak 5: Tema-kveld «Sjef i eget hus»
Tidligere forsalg til temaer:
– Det å flytte, hjemmefra eller fra en bolig til en annen
– Når kan man flytte, hvem bestemmer?
– Hvem bestemmer hva, farger, møbler osv.
– Hva koster det, husleie, eie eller leie
Spørsmålet om fellesareal kan vi ta med på programmet.
Hvor stort bør et fellesareal være?
Bør det være fellesareal?
Hva skal være reglene for fellesareal?
Snakke om bostøtte (NFU)
6
16. og 18. april på Bærum idrettspark på Rud.
kl. 15.30 Vi starter med suppe
kl. 16.30 Innledning starter
kl. 17.15 Pause
kl. 17.30 Gruppearbeid
kl. 18.30 Pause
kl. 18.45 Oppsummering
kl. 19.30 Slutt
Nye temaer er valg av middag og bruk av storkjøkkenet
Hvordan foregår handling av mat i butikken?
Forslag om å ta opp spørsmålet
om hvor mange som skal bo sammen.
Studentene skal nå vise oss noe.
Vi bruker Mentimeter til å bestemme
om vi skal servere betasuppe eller tomatsuppe.
Vedtak: RGB jobber videre med saken.
Evaluerer temakvelden på neste SAR-møte.
7
Eventuelt
Det er viktig at det finnes flere måter enn bare å kunne melde seg på
enn bare internett.
Dette gjelder for eksempel Dansegalla.
Da føler man seg ikke så uselvstendig.
For eksempel kunne bruke telefon.
Neste møte er tirsdag 8. mai 2018.