Rådgivningsgruppen

Referat fra 5. desember 2022

Referat fra Sentralt brukerråd 05.12.22
Møtedato: 05.12.2022
Møtested: Tilliten, Eivind Lyches vei 10
Tilstede: Unni Einekjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Lars Ole Bolsneset (tilrettelegger) Merete
Bjørke (bruker representant), Cecilie Dahl (bruker representant), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder),
Stine Marie Ekenberg (boligkoordinator/rådgiver).
Forfall: Vibeke Kristiansen (kommunalsjef).
Referent: Stine Marie Ekenberg
1: Godkjenning av referat fra 25.10.2022. Ingen kommentarer.

2: Informasjon fra kommunalsjef og tjenesteleder.
Ingen særskilt informasjon fra tjenesteleder gruppen. Vibeke Rosenvinge informerer om at hun skal
be om at det settes opp som fast punkt på tjenesteledermøter i forkant av Sentralt brukerråd slik at
tjenesten har anledning til å videreformidle informasjon.
NFU kommer med tilbakemelding om at flere av deres medlemmer opplever å få ulik informasjon om
«like» saker. Fremmer ett ønske om at det blir gitt mer informasjon fra tjenestestedene og at
informasjon som skal til alle pårørende er tilnærmet lik. For eksempel i forbindelse med corona,
beredskapsuke etc.
Ekenberg informerer om at Niels Riddervold, avdelingsleder hos Eiendom vil delta på første Sentralt
brukerråd i 2023. Deltakere bes sende inn spørsmål via Ekenberg på forhånd. Tildelingskontoret
deltar på Sentralt brukerråd i mars, og vil deretter delta på 2 møter i året fast. Også her er det fint
om det sendes inn spørsmål på forhånd.
Ekenberg går også igjennom status venteliste bolig: 40 navn på ventelisten på dagens dato. Dette er
en «levende» liste. Det kommer stadig inn nye søknader om omsorgsbolig. De som står på
ventelisten er de som per dags dato ikke er planlagt inn i prosjekter som er under oppføring eller
allerede ivaretatt ved for eksempel kjøp av omsorgstjenester.
3: Bruk av midler etter tomtesalg Emma Hjorth
Forslag om å lege temaet på is til nærmere sommeren 2023. NFU vil gjerne utfordre tjenesten på å
komme med forslag som angår ferie og fritid for beboerene i BOAT. Og SAR ønsker å få tilrettelagt
slik at de forskjellige brukerrådene kan komme med konkrete forslag. NFU kommer med forslag om
sette ned en gruppe som skal arbeide systematisk med dette.
4; Informasjon fra brukerråd.
RGB har hatt 3 møter siden sist, og SAR har møttes en gang.
Det arbeides med å arrangere temakveld om BPA sammen med Karin Sjølinder, denne er snart klar.
På forrige SAR møte var det 2 ansatte fra tildelingskontoret på besøk, de pratet om kommunens
revurdering av støttekontakt vedtak. Merete forteller at det som ble sagt er kommunen må se på
hvem som trenger støttekontakt mest. Og at alle saker må individuelt behandles. Cecilie er glad for at
hun har sin støttekontakt.
5: Informasjon fra NFU
NFU har hatt møte på Haug skole. Godt oppmøte, bra møte og de fikk 6 nye medlemmer.
De planlegger seminar i januar. Her skal de blant annet prate om Stortingsmelding 8 (2022-2023)
Menneskerettighetar for personar med utviklingshemming: Det handler om å bli hørt og sett,
Veilederen: Gode tjenester til mennesker med utviklingshemming, samt flere andre spennende
temaer.
6: Status boligprosjekter
Kommunen har bedt statsforvalter om å trekke innsigelse til Vallerveien 146 angående støy. Håper
på hurtig saksbehandling.
Det er vedtatt politisk at det skal bygges 3 boliger til før 2030. Ekenberg arbeider med å kartlegge
behovene til brukerne som kan søke omsorgsbolig de kommende årene, slik at kommunen kan bygge
til riktig brukergruppe. Per dags dato ser det ut som om det er behav for flere boliger for beboere
med behov for forsterkede tilbud og beboere som er multihandikappede. Behovsanalysen vil
gjennomgås i Sentralt brukerråd våren 2023.
7: Kort og penger i bolig
Kristiansen har drøftet problemstillingen med kommuneadvokaten som dessverre ikke har noen
løsninger å komme med. Både pårørende og de ansatte i boligene opplever det som problematisk at
man ikke får ha ett bankkort liggende i bolig som personal kan disponere. Foreslår å invitere noen fra
vergemålsavdelingen hos statsforvalter til ett møte neste år for å legge frem utfordringen for dem.
8: CRPD — en dialogkonferanse i 2023?
Sak ikke tatt opp grunnet sykdom.
9: Eventuelt
Brukerrådene ønsker å gå i gang med en ny runde Bruker spør Bruker. NFU melder om at også ønsker
at pårørende skal få delta i en brukerundersøkelse av tjenestene.
RGB skal delta på MTEK å vise frem bruken av Ipad i brukerrådsarbeid. For info se mtekforalle.no.
«Alle» avventer tilbakemelding på hva konkret som gjøres i arbeidet rundt ferie og fritidstilbudet til
våre beboere.
Møtedatoer vårsemester 2023:
Mandag 16.01 16.00-18.00 — Eiendomsavdelingen deltar
Mandag 20.03 16.00-18.00 — Tildelingskontoret deltar
Mandag 24.04 16.00-18.00 —
Mandag 12.06 16.00-18.00 -