Rådgivningsgruppen

Referat fra 5. desember 2016

Referat fra tilretteleggerforum
mandag 5. desember 2016 kl. 13-15 på Ramma

 

Tilstede:          Stian Brattbakk Skaret – Dagsenter

Grethe Moe Myrvangveien  – Dagsenter

Bård Kjetil Dahl – REGA (Regionalt aktivitetssenter Emma Hjorth)

Laila Bjerke RUVE-rådet – Rud/Vøyenenga

Anne-Karin Melbye Kastet – Dagsenter

Heidi Skeie Hegnatun aktivitetssenter og ESA – Dagsenter

Caroline Platou-Jensen Jernbaneveien – Sandvika/Stabekk

Gro Lundeby Per Skreddersvei – Rykkinn/Lommedalen

 

Ikke tilstede:   Christian BA-rådet – Bærum arbeidssenter

Ola Aanje, Åsbråtan – Rykkinn

Aleksander Liendo – Emma Hjorth

Turid Johannesen Oset – Bjerkelunden

 

Informert:       Geir Indseth – Bjarne Skausvei

Hege Rysstad – Gjettum/Bærums Verk

Heidi Hesselberg – PLO

Lene Valaker – Bærum arbeidssenter

 

Presentasjonsrunde – Runden
Vi startet med en runde hvor alle fortalte om hvem de er, utdannelse, hvor de har jobbet og jobber, samt erfaring med brukerrådsarbeid.  Hvem som skal være med fra det enkelte tjenestested må tjenestestedet avgjøre, men det er ønskelig at hvert tjenestested eller avdeling der hvor det er mest naturlig, har en fast representant til forumet.  Det er også ønskelig at det oppnevnes en vara, slik at kontinuiteten opprettholdes.

Denne runden vil være fast på hvert møte, slik at nye kan bli presentert for gruppen.
Men først og fremst for å orientere hverandre om hva man holder på med av brukerrådsarbeid.

Vedtak:          Alle forbereder et kort innlegg til dette punktet på hvert møte.

 

 

Temaer fra runden

  • I noen boliger har man tilbud om støttesamtale 1 time i uken, vedtak

Noen steder ved behov.

  • Idebank 3 timer i måneden, innebærer at bruker kan velge hva den tiden skal brukes til.

 

 

Forventninger til forumet

Et sted å dele erfaringer og få nye ideer.
Lage systemer for at brukerne skal kunne komme med sine innspill og ønsker.

Stemming – hvordan gjennomføre dette i praksis.
Bruk av spørreundersøkelser.

 

Informasjon fra Lars Ole

På RGBs hjemmeside ligger det en kalender som har som oppgave å vise mulige aktiviteter som er tilrettelagt for utviklingshemmede i Bærum kommune.  Det er opp til de som arrangerer aktiviteten å selv legge inn nødvendig informasjon.

 

Fra neste år vil Ridderne introdusere en brukerrådsportal, hvor tilretteleggere kan finne lovverk, maler/planer, tips fra andre og ikke minst bygge nettverk innad i kommunen, men også på tvers av kommuner.  Kommunenettverket forutsetter at andre kommuner abonnerer på portalen.

 

Vi avsluttet møtet med å snakke om hvilken ukedag og tid som passer best.

Det var enighet om at dagens møtedag og tid passer best.
Flere synes det var for sjelden å bare møtes to ganger i året.

Vi ble derfor enige om at det settes opp 4 møter i året, så er det opp til hvert enkelt tjenestested å prioritere denne tiden.
Møtedag og tid for 2017 blir mandager på Ramma fra kl. 13.00 til kl. 15.00.  Møtene legges midt mellom SAR-møtene, slik at forumet kan diskutere strategier vedørende saker som enten var oppe på siste SAR-møte eller som skal opp på neste SAR-møte.
Møteplan/års hjul vil bli tilsendt deltakerne i forumet.

 

 

Faglig påfyll

I november lanserte regjeringen en handlingsplan mot hatefulle
ytringer
for perioden 2016-2020.  Planen omfatter mange områder
som for eksempel skole, arbeid, tros- og livssyn, og sosiale medier.
Grupper som omfattes er barn og unge, minoriteter og personer
med nedsatt funksjonsevne.

I forbindelse med feiringen av FN-dagen for personer med nedsatt
funksjonsevne ble det presentert en forskningsstudie som omhandler personer med nedsatt funksjonsevnes erfaringer med hatytringer.

 

 

 

Diverse

Faste punkter til tilretteleggerforum:

  • Runden
  • Informasjon
  • Felles saker
  • Faglig påfyll
  • Diverse