Rådgivningsgruppen

Referat fra 29. mai 2017

MØTEREFERAT
FRA SENTRALT BRUKERRÅD
Dato:
Arkivkode:
30.05.2017
Møtedato: 29. mai 2017
Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)
Forfall: Vibeke Rosenvinge ( tjenesteleder )
Neste møte: 18. september 2017 kl. 16.00
Møtested: Kommunegården, møterom C, 2. etg
Referent: Bente Moe Eriksen
Oppfølgings-ansvarlig
1.
Sarhad Solaimani (avdelingsleder på Emma Hjorth boliger ) presenterte prosjektet « test/ visningsleilighet om velferdsteknologi for utviklingshemmede. Test/visningsleiligheten planlegges å være i en av leilighetene på Høyrabben 8.
Viktige forutsetninger;
– Huske ting, klare å utføre ting på en bedre måte.
– Produktet skal stå i sentrum
– Produktet lar seg lett anskaffe / bruke
Utviklingshemmede har vært med i prosessen. De har kommet med innspill på hva det kan være behov for at de skal mestre hverdagen på en enklere måte.
Innspill fra LUPE ; Gartnerveien barnehage, barneboligene, NAKU kan også være bidragsytere til prosjektet.
Innspill fra NFU at flere pårørende bør være med i referansegruppen utover brukerorganisasjonene NFU / LUPE.
Fremdrift av prosjektet;
Målet er å ta i bruk test / visningsleilighet fra 2018. Det bor 14 unge utviklingshemmede på Høyrabben 8 hvor en oppgave kan være å ha visninger av testleiligheten.
2.
Referatet fra 13.03.17.
Tilbakemelding fra LUPE om «Brobyggerprosjektet«. Flott prestasjon av Kirsten Viga Skretting. Dette prosjektet gjør at « en føler seg hørt «.
Punkt 7:
Forskningsprosjekt. Seksjonsleder undersøker mer og kommer med tilbakemelding på hva dette innebærer.
3.
Informasjon fra seksjonsleder:
Stormøtet 27.04.17:
Tilbakemelding fra pårørende er at det er nyttig med slike årlige informasjonsmøter som ble arrangert 27.04.17.
2
Mediesak.
Budstikka 16.05.17 hadde innspill med tittel « La dem komme hjem « fra gruppeleder i Rødt Bærum. Innspillet ble kommentert og drøftet siden det bl.a. kan skape uro blant pårørende « at Bærum kommune har en strategi for blant annet å deportere mennesker ut av kommunen, fordi de krever noe kommunen ikke vil gi»
Status byggesaker.
Byggesakene går sin gang. Ingen endringer i planene.
Det er ennå usikkerhet om Vallerveien 146 kan realiseres, men eventuelt da med 2 bygg. Antall boenheter er uavklart. Vi vil komme tilbake med informasjon så raskt mulighetsstudie er igangsatt.
En ny skjermet enhet planlegges i nærheten av Brekkeski. Det vil da også være i nærhet til tilrettelagt aktivitet for denne målgruppen.
Innspill brukerorganisasjonene at det er behov for å øke kapasitet innenfor avlastning i påvente av tildelt bolig.
4.
Informasjon fra brukerrådsarbeid.
Følgende tema / saker har vært på agendaen i Rådgivningsgruppen:
– NOU 2016:17 På lik linje
– Besøk av politikere, og alle partiene har nå vært på besøk
– Vernepleier student har hatt praksis i Rådgivningsgruppen med fokus på brukermedvirkning og selvbestemmelse. Hun har laget bl.a. valgkort, rødt / grønt.
– Det er blitt laget en lettlest versjon av rapporten fra mobbe-konferansen i 2016, og en lettlest versjon av brosjyren om Brobygger- prosjektet, som er sendt ut til medlemmene i sentralt brukerråd.
– 2 av medlemmene i rådgivningsgruppen har vært i Skedsmo for å bidra med oppstart av brukerråd.
– Snakket om flytting og spørsmål om det å bo. Det jobbes fortsatt med dette temaet.
– Høring om bolig-bygging i Bærum.
Lars Ole stilte spørsmålet om det også bør være Eldreråd for utviklingshemmede?
Delt ble delt ut brosjyren « Vett på nett «. Det kommer en veileder på denne brosjyren til ansatte i løpet av sommeren.
5.
Salg av tomter på Emma Hjorth. NB! Notatet, foreløpig versjon, er unntatt offentlighet § 14. Dette vil komme ut som brev til partene med en svarfrist.
NFU og LUPE ønsker mer tid til å sette seg inn i notatet. De ønsker å få tilsendt Emma Hjorths gavebrev og avtalen mellom Akershus Fylkeskommune og Bærum kommune.
6.
Eventuelt:
06.06.17 er « Hva er viktig for deg dagen «. Internasjonaldag hvor 12 land er involvert.
Seksjonsleder har fått spørsmål fellesareal og størrelse. Hva er godt nok?
Hvem er fellesarealet tiltenkt til og til hvilket formål. Ulike erfaringer fra brukerorganisasjonene.
7.
Link til Vett på nett; https://www.bufdir.no/global/Vett_pa_nett_Brosjyre