Rådgivningsgruppen

Referat fra 29. januar 2018

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 06.02.2018

Møtedato: 29. januar 2018 Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke, Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Beate Lien (LUPE) Neste møte: 12.03.18 kl. 16.00 – 18.00 Møtested: Bærum kommunale dagtilbud

Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.
Bærum Storkjøkken Vi startet med omvisning på Bærum Storkjøkken. Omvisningen ga oss god kunnskap på hvordan produktene tilberedes og lages ved Storkjøkkenet.

Her lages det sunn og god mat, som skal dekke ulike middagsbehov; glutenfri, dietter, ulike porsjoner etc.

Vedlegger foilene fra presentasjonen som vi hadde i etterkant av omvisningen i tillegg til servering av forskjellige gode middagsretter og dessert.

2. Bærum kommunale dagtilbud Tjenesteleder for Bærum kommunale dagtilbud presenterte de ulike avdelingene ved dagtilbudet; antall brukere, antall timer, aktivitetene. Vedlegger foilene fra presentasjon.

3. Innlegg i Budstikka Kommunalsjef for Pleie og omsorg ønsket å være tilstede på deler av møtet for å drøfte et innlegg som NFU har hatt i Budstikka. Kommunalsjefen kjente seg ikke helt igjen i innlegget.

NFU mener at utviklingshemmede i kommunen blir lite tilgodesett i handlingsprogrammet (HP). Kommunen skal også bruke penger på utviklingshemmede med blant annet å etablere flere boliger og øke rammen til dagtilbudet.

NFU mener at lov om grunnleggende lover og rettigheter brytes. Kommunalsjefen spurte om å få dette konkretiseres, siden de allerede har satt seg så godt inn i dette. Ønsker tilbakemelding på både hvilke punkter i lovene de henviser til og i hvilke situasjoner de mener at kommunen bryter det i. Tilbakemelding på dette kan gis til seksjonsleder.

4. Status boligprosjekter Ikke noe nytt siden møte 20.11.17.

1

5. Info fra Brukerrådet. Informasjon fra brukerrådsarbeid: SAR – samarbeidsrådet for brukerråd i Bærum kommune Ingen møter i SAR siden sist. Neste møte er 13. februar. Da skal mobbeplakatene godkjennes, og de skal snakke om temakvelden «Sjef i eget hus», som skal være 16. og 18. april på Bærum idrettspark. Vi jobber også med «oppskrifter» på hvordan brukerråd kan gjennomføres. RGB – Rådgivningsgruppen De hadde en fin juleavslutning hjemme hos Cora. De har snakket om muligheten for å starte et eget brukerråd for eldre utviklingshemmede på seniorsenteret ved Bærum kommunale dagtilbud. Det er laget møteplan for møter våren 2018 og årshjul for SAR. Ellers jobbes det med å planlegge temakvelden i april. Det er tre vernepleierstudenter som skal følge RGB frem til påske. To av studentene skal jobbe med valg ved hjelp av smarttelefoner, på husmøter og brukerråd.

6. Status bruk av midler fra tomtesalg på området Emma Hjorth. Fint om NFU kommer med sin tilbakemelding på så rask som mulig.

7. Eventuelt: Foreldregruppen «Mitt hjem Mea Domus» ønsker å ha en representant med i Sentralt brukerråd. Drøfting rundt dette. Konklusjon ble at det er heller mer nærliggende å ha en representant fra «Handikapforening barn og foreldre».

8. Neste møte 12.03.18 skal være på Bærum kommunale dagtilbud på området Emma Hjorth.