Rådgivningsgruppen

Referat fra 29. august 2022

Møtereferat Sentralt brukerråd 29.08.2022
Møtedato: 29.08.22
Møtetidspunkt: 16.00 – 18.00
Møtested Tilliten, Eivind Lyches vei 10
Deltakere: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Lars Ole Bolneset
(tilrettelegger brukerrådsarbeid), Merete Bjørke (bruker representant),
Cecilie Dahl (bruker representant), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder),
Eivind Strøm (seksjonsleder), Stine Marie Ekenberg (boligkoordinator)
Forfall: LUPE
• Referatet fra forrige møte
Blir godkjent med følgende merknader:
NFU: Det står i referatet at det er ønskelig med 2 dører fra badet og ut i leiligheten, det var ikke det som ble sagt.
NFU ønsker at badene skal ha dør til ett annet rom enn soverom.
Merete ønsket oppklaring av ordene implementering og turnusvarianter. Har fått oppklaring i forkant av møtet.
Implementering betyr å tilføre noe nytt. Turnusvarianter betyr forskjellige typer turnus.
• Informasjon fra tjenesteleder:
Mye Covid i boligene i sommer og dermed høyt sykefravær i tjenesten.
På Meglergården har halvparten flyttet inn, masse personal på plass.
Det har ikke vært tjenesteledermøte i forkant av Sentralt brukerråd, så har ingen informasjon fra andre
tjenestesteder.
Informasjon fra seksjonsleder:
Selv om det har vært høyt sykefravær i sommer så har det gått ok med tjenestestedene med tanke på bemanning.
Vibeke Kristiansen er ansatt som ny kommunalsjef, skal overta for Eivind 01.10.2022.
Vibeke har over 20 års operativ og strategisk ledererfaring – både fra kommunal helse og velferd, og fra privat
sektor. Hun har bred erfaring med utvikling, innovasjon og drift i av organisasjoner - både i direkte
tjenesteproduksjon og i administrasjon.
Hun kommer nå fra Horten kommune hvor hun i over ti år har vært leder innen helseområdet, først som enhetsleder
med økonomi-, drifts- og budsjettansvar for to sykehjem. Deretter ble hun organisasjonsutviklingsleder, med ansvar
for design, gjennomføring og fasilitering av ulike utviklings- og konflikthåndteringsprosesser i helseområdet, og
enhetsleder for forebygging og samordning.
De siste åtte årene har Kristiansen vært enhetsleder for virksomhetsområdet Horten helsehus, med ansvar for en
stor bredde av tjenester, herunder Frisklivsentral, Frivilligsentral, hverdagsrehabilitering, ergo- og fysiotjeneste,
demens- og kreftkoordinatorer, dagaktivitetssenter, seniorsenter, 48 omsorgsboliger, rehabiliteringssenter med
lindrende avdeling, Legevakt og avdeling for øyeblikkelig hjelp. Hun er utdannet markedsøkonom og Master of
management ved Handelshøyskolen BI.
Møtereferat Sentralt brukerråd 29.08.2022
Vibeke beskrives som en drivende og energisk leder med stort engasjement for jobben; en involverende leder som
er opptatt av å forankre arbeidet gjennom gode prosesser, har tillit til de rundt seg og er god til å få folk med seg.
Hun beskrives også som en person som ikke tar seg selv høytidelig, med godt humør og glimt i øyet.
2 politiske vedtak arbeides det med p.d.d. Bruken av Emma Friskhus og ferieavvikling for de som bor i samlokaliserte
boliger.
Cecilie og Merete poengterer viktigheten av ferie for alle og hvor mye de savner å få dra på ferie. Vibeke og Eivind
bekrefter at tjenesteledergruppen arbeider med dette og at det er ett viktig fokus. Blant annet grunnet føringer fra
veilederen.
I veilederen står det:
Tjenestemottakere som ønsker å dra på ferie utenfor egen kommune bør gis praktisk mulighet til det. Ferietilbudet
bør ta hensyn til individuelle behov og ikke begrenses til deltakelse på ferieleirer i regi av frivillige organisasjoner.
Bostedskommunen bør søke å finne løsninger i samarbeid med tjenestemottaker, nærmeste pårørende og
tillitsvalgte for fagorganisasjonene. En løsning kan være en begrenset turnusperiode med lange vakter og inkluderte
fridager.
• Status rapport ODA:
Mindre enn 1% avvik i rapporten fra sommermåneder. Har ikke mottatt rapport fra august enda.
Stine informerer om at ODA har endret på leveringsrutinene sine, da de ikke lenger har navn og adresse på eskene
sine, kun en strekkode. Dette viser seg å være en utfordring da vi har flere personer som bor på samme adresse.
Per dags dato løses dette ved at de ansatte fra ODA skriver på navn og adresse med sprittusj på eskene. ODA jobber
med å finne en løsning på utfordringen. Viktig at maten blir levert til riktig dør og at man ikke ender opp med dårlig
mat grunnet levering feil sted. Antallet avvik forventes å øke til en løsning er funnet.
• Bruk av midler etter tomtesalg på Emma Hjorth:
Flere gode forslag kom inn forrige gang. Merete foreslo nye møbler på Solknatten, og det var ett forslag om mere
midler til sansehagen på Emma Hjorth. Begge disse prosjektene får midler.
De andre forslagene må sees over helhetlig: hva har blitt gjennomført, hva ble stanset grunnet pandemi og hva skal
startes igjen nå. Forslagene som kom sist og ikke enda er behandlet må bli bragt inn til rådet men med en
«saksutredning». For eksempel forslaget om hytter: Hva vil det koste? Er det juridisk gjennomførbart?
• Informasjon fra brukerrådsarbeid
RGB har hatt 2 møter siden sist, samt SAR-møte og sommer-avslutning.
Hva er BPA og IP?
Jobber videre med tema-kvelden sammen med Karin Sjølinder.
Veileder om gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming
Hvordan kan vi jobbe videre med den lettleste veilederen?
Vi har tenkt å ta opp to temaer om gangen og snakk om hva det betyr. Vi har tenkt å lage et forslag til hvordan det
kan gjøres, med noen hjelpe-spørsmål som andre kan bruke. Kan tas opp på husmøter/husråd og på brukerråd
Politiker-stafetten
Stafettpinnen har blitt borte, så vi må få laget en ny.
SAR-møtet og tilretteleggere
Det er SAR-møte 27. september. Håper det kommer flere tilretteleggere på møtet i morgen.
 Flere medlemmer til RGB
Vi skal besøke arbeidssentrene og fortelle om vårt arbeid. Spørre om det er noen som kan tenke seg å være med.
Spørsmål fra RGB til Seksjonsleder: hvem betaler for frukt til møter? Både RGB og sentralt brukerråd. Det er savnet.
• Informasjon fra NFU:
Det har vært styremøte i NFU siden sist. Der ble Bærum Kommunes høringsuttalelse om BPA drøftet og NFU har
sendt innspill til politikerne.
På styremøtet ble også Gullhaug diskutert og NFU har kommet frem til at de støtter prosjektet da det er kommet
så langt. NFU Bærum lokallag ønsker å ha ett møte med boligkoordinator, kommunalsjef og eiendom for å se på
rutinene for inkludering og brukermedvirkning, så man kan legge en fremdriftsplan for samarbeid i kommende
prosjekter. Stine og Eivind bekrefter at dette er ønskelig også fra kommunens side. Det bekreftes også at kommunen
skal jobbe med mer variasjon i antall enheter i nye boliger.
NFU har hatt Glitterudveien barnebolig oppe til høring.
Det er dessverre ikke funnet ett alternativ til Solknatten for samling, så det blir dessverre avlyst i år. Solknatten er
enda under rehabilitering.
NFU arbeider med seminarprogram for høsten.
12 november markeres frivillighetens dag. 3 desember markeres FNs internasjonale dag for mennesker med
funksjonsnedsettelse.
• Status boligprosjekter:
Gullhaug: bygging starter i oktober. Planlagt ferdig siste kvartal av 2023.
Vallerveien: Statsforvalter har ikke innsigelser til naturmangfold, men til støyproblematikk. Nye støymålinger er
utført som har lavere verdier. Antar at innsigelser fra Statsforvalter blir trukket. Man håper på 2. gangs
behandling høsten 2022 og byggestart 1. halvår 2023.
Nansenløkka: Tegninger ble vist frem på dagens møte. 10 leiligheter fordelt på 2 etasjer i «ordinære» lavblokker i
ett ordinært boligstrøk.
Boligkoordinator skal sammen med eiendomsavdelingen gå gjennom behovene og lage planer for nye boliger.
• Eventuelt//Innspill under møtet:
Hvorfor må det være 70% som kjøper leilighet for at eie modellen skal gjennomføres:
Bakgrunnen for dette er at en kommune kun kan eie 30 % av andelene i et borettslag i følge borettslagsloven.
Etter kontakt med eiendomsavdelingen kan boligkoordinator bekrefte at det ikke har vært en problemstilling at
noen som vil kjøpe leilighet ikke får grunnet for få interesserte i kjøp.
Tema støttekontakt når man bor i bolig løftes videre til tildelingskontoret.
Statsforvalter har sendt ut informasjon om at det ikke er lov å ha 2 bankkort og at det oppfordres da til å ha
kontanter i boligen. Stine kontakter statsforvalter for ytterligere informasjon.
Rekrutering av fagfolk: Det er satt ned en rekruteringsgruppe som ser på alle mulige løsninger for å rekruttere flere
vernepleiere (og andre 3årige) til tjenesten. De ser også på lønn og turnus.
Det er også opprettet en prosjektstilling sentralt i PLO som skal se på oppgaveglidning: hvilke arbeidsoppgaver kan
delegeres bort fra vernepleiere/sykepleiere og hvilke må de utføre selv?
Videre oppfølging:
• Evaluering av sentralt brukerråd. Mandatet til brukerrådet legges ved referatet, tidligere evaluering og plan for
neste evaluering sendes ut i forkant av neste møte.
• Bruken av midler fra tomtesalg. Oppdatering blir sent ut i forkant av neste møte.