Rådgivningsgruppen

Referat fra 25. mai 2010

1. Referatet fra forrige møte godkjent.1. Referatet fra forrige møte godkjent. 2. Evaluering av ”seminar for pårørende” med tema ”Kapittel 4A, Rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt….”• Bare positive tilbakemeldinger på temadagen• Noen foreldre fikk sen informasjon om temakvelden, dette bør vi forbedre til neste temakveld• Neste temakveld bør vi få evaluert skriftlig av deltagerne.• Forslag om at vi på neste temakveld tar opp temaet ”Hvordan tilrettelegge for sunn livsstil og sundt kosthold uten bruk av tvang.• Tirsdag 26. oktober fra kl. 19.00-21.00 blir neste temakveld• Reservere lokaler

 

Lars-Ove
Anne

 

Lars-Ove3. Status i tjenesten og informasjon v/Bovild• Hovedtrekk økonomi, vi får ikke mer penger å rutte med.• Finansiering av tjenestene: For å få penger fra staten kreves nå at diagnose Psykisk utviklingshemming er stillet.• Refusjonsordning for spesielt ressurskrevende brukereo Ordningen er stammet inn, kommunen taper penger.o Bærum får inn ca. 70 mill til ressurskrevende brukere.• Kommuneproposisjonen: Bærum ser ut til å komme dårlig ut, men anslagene er foreløpig usikre.• Mange nye brukere, trenger arbeid og aktivitetstilbud. Det er utarbeidet en rapport som belyser behovene.• Det jobbes med å opprette et nytt aktivitetssenter.• Arbeid og aktivitet er en politisk sak.• Tone Frøshaug er ansatt som koordinator for arbeid og aktivitet.• Store behov for avlastning, spesielt brukere under 18 år med omfattende behov.• Prøve å få etablert flere tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær virksomhet. 4. Bruker spør bruker• Orientering om status i prosjektet, intervjuene skal gjøres i løpet av høsten.• Prosjektgruppe er etablert• Arbeidsgruppe starter opp 31. mai• Sentralt brukerråd ønsker å være referansegruppe og komme med innspill i forhold til hvilke spørsmål som stilles. 5. Eventuelt• Ferie: Viser til notat fra Rådmann stillet til Funksjonshemmedes råd o Dette er en politisk sak, det dreier seg om alle som mottar tjenester etter sosialtjenesteloven.o Det er muligheter å søke, se notatet.• Rehabiliterings opphold på Altea er mulig å søke også for brukere med utviklingshemming. Koster 100.- dagen. Det er etablert en ledsagerordning og det er fagpersoner på stedet.