Rådgivningsgruppen

Referat fra 24. oktober 2022

Møtedato: 24.10.22
Møtetidspunkt: 16.00 – 18.00
Møtested Tilliten, Eivind Lyches vei 10
Deltakere: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Lars Ole Bolneset
(tilrettelegger brukerrådsarbeid), Merete Bjørke (bruker representant),
Cecilie Dahl (bruker representant), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder),
Eivind Strøm (tjenesteleder), Vibeke Kristiansen (kommunalsjef)
Forfall: LUPE
1 Godkjenning av referat 29.08.2022
Kommentar fra Unni; bemerker at NFU ønske tidligere involvering i
byggeprosessene.
Cecilie: litt vanskelig språk, litt mer luft og ikke for lange setninger eller
vanskelige ord. Sett definisjoner i parentes hvis du må bruke vanskelige ord
2 Informasjon fra seksjonsleder og tjenesteleder
Tildelingskontoret har nå en strengere praksis da det gjelder å gi noen
støttekontakt. Cecilie, Merete og NFU er kritiske til dette. Støttekontakt er veldig
fint å ha!
ODA: For de som bruker det, fungerer det, men de har innført strekkode uten å
spørre. Kontraktsteamet følger opp
3 BØP
Vibeke K gikk igjennom BØP for Bolig Aktivitet o Tilrettelagt Arbeid.
4 Midler etter tomtesalg – Hva er status?
Dette er gjennomført:
Møtereferat Sentralt brukerråd 24.10.2022
• Restaurering av statuen «Hesten» og en gammel huske ved Fagnatun
dagsenter.
Eiendom dekket utgiftene. Dette tas da ikke av midlene, og vi da kan bruke
pengene på noe annet.
• Treningsrom tilknyttet dagtilbudet.
Nettside: https://www.feelgoodsenter.no/
Youtube presentasjon: https://youtu.be/NqNwwXQqGSk
• Oppgradering av Solknatten.
Arbeidet er i gang, men forsinket grunnet pandemi.
• Opparbeide sansehage/«grønnsakshage» bak Fagnatun.
Her bør det bevilges ytterligere midler til å bevare/videreutvikle
• Beboersvømming Emma Frishus
Mulige prosjekter videre:
Forslaget fra NFU om å benytte midlene til å kjøpe hytter til brukergruppen er
forelagt Eiendom og Økonomi og styring uten at dette gjør at det kan
konkluderes. Foreløpig ser det ut til at det ikke er noe i veien for å anskaffe slike
eiendommer, det er langt mer som i så fall må avklares da det gjelder drift og
vedlikehold av eiendommene
Eivind presenterte de to prosjektene som har kommet inn det det er laget
kostnadskalkyle; grønt rom på Sansehuset og videre arbeid med Sansehagen ved
Fagnatun, informasjon ligger til slutt i referatet.
Sissel: kan sameiene på Emma Hjorth bli med på finansene av sansehagen?
Vibeke. Bør pengene settes på konto?
Videre beslutninger om bruk av midlene tas kommende møter av Kommunalsjef
5 Informasjon fra brukerråd v/Merete:
RGB har hatt 3 møter siden sist,
samt SAR-møte.
Hva er BPA og IP?
Jobber videre med tema-kvelden sammen med Karin Sjølinder.
Hun kommer på møtet i morgen.
Veileder om gode helse og omsorgstjenester
til personer med utviklingshemming
Har tatt det opp på SAR
om å lage forslag til opplegg rundt den lett-leste veilederen.
De synes det var et godt forslag.
Vi har ikke kommet i gang ennå.

Politiker-stafetten
Venter på svar fra politikere.
SAR-møtet og tilretteleggere
Det kom tre tilretteleggere på det ene møte.
I forkant av neste SAR-møte
så gjennomfører vi bare en tilrettelegger-samling.
Flere medlemmer til RGB
Ikke gjennomført besøk enda.
Digital kompetanse
Har hatt besøk av Marita og Zaneta
som jobber i utvikling og digitalisering i kommunen.
Marita var også på SAR.
6 Informasjon fra NFU og LUPE
Sissel: hatt møter med alle politikere i Bærum, avgitt høringssvar til
Glitterudveien. Skal ha foreldremøte på Haug. Ønsker kontakt med Eiendom ifht
byggeprosjekter. Har hørt at boligene mangler folk. Skal ha seminar 21. januar
«familien i et livsløpsperspektiv»
Får meldinger om at flere nå mister støttekontakt og at det har kommet
reaksjoner på hvordan man som pårørende har blitt møtt på tildelingskontoret.
Stiller også flere spørsmål om beredskap, hva gjør boligene/kommunen med
dette?
7 Status boligprosjekter
- Gullhaugveien: pårørende har vært på infomøte og graving i jord er
påbegynt.
- Vallerveien: innsigelser om støy må andre gangs saksbehandles hos
statsforvalter.
8 Evaluering av SB
Det er ønskelig at evalueringen fra 2019 gås igjennom, bli enige om dato i 2023
for evaluering. Begrunnelse for 2023: Ny kommunalsjef, må få sette seg litt inn i
møtestrukturen og danne seg ett meningsgrunnlag før hun utaler seg.
Det er ønskelig med en grundig evaluering der man også tar et tilbakeblikk til
opprinnelsen av sentralt brukerråd; hva skal rådet levere, hvem skal sitte i rådet.
Bør for eksempel eiendom og tildelingskontoret komme med jevne mellomrom?
9 Eventuelt
RGB ønsker fortsatt penger til å kjøpe frukt til sine møter, det ble ikke tatt
beslutning vedr dette i møtet.
Vedlegg:
Presentasjon av Grønt rom på Sansehuset og Sansehagen
Organisasjonskart