Rådgivningsgruppen

Referat fra 17. september 2018

1.

 

Bente Moe Eriksen

Sissel Mette Nyberg (NFU), Unni Einerkjær (NFU), Geir Hanssen (LUPE),  Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator)

 

Godkjent referat fra 04.06.18.

NFU ønsker å vite status på «Eie/leie» saken. Saken er klar fra Rådmannen i løpet av september 2018 og blir behandlet i politiske utvalg i nærmeste fremtid.

 

2. Informasjon fra seksjonsleder

–          Bruk av midlene etter salg av tomter på Emma Hjorth. Fristen for innspill er 30.09.18. Etter fristen vil seksjonsleder sammenstille de ulike innspillene. Det er ønskelig at dette skal ut på en ny runde i brukerrådene. Etter det vil politikerne få informasjon om hva som er tiltenkt at pengene fra salget skal brukes til. Dette vil skje i løpet av 1. halv år i 2019.

 

–          Trygg hjem – komfyrvakt. Med bakgrunn i politisk sak og kommentar fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er det gjort en kartlegging på hvem som har komfyrvakt i boliger for voksne. Det ble avdekket at det er18 leiligheter som ikke har komfyrvakt. Seksjonsleder har henvendt seg til Eiendom om at dette må ordnes, samt at fellesarealene også bør ha installert komfyrvakt. Innspill fra NFU; er det eller kan det lages ett informasjonsskriv som kan brukes overfor de som bor i private leiligheter? Seksjonsleder tar med det tilbake.

 

–          Bilordning i bemannede boliger. Ulike ordninger ut i fra forskjellige behov for transport. Det er gjort en kartlegging som viser at i Pleie- og omsorg er det behov 4 nye biler, i Helse og sosial 1 ny bil. Viser til notat fra sektorutvalget BIOM, 12.09.18:

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018197195&dokid=4152869&versjon=5&variant=A&

 

3. Informasjon fra Brukerrådet

RGB – 3 møter siden sist og SAR – ingen møter siden sist.

I tillegg til sommeravslutning 5. juni på Emma kafe med 25 gjester.

 

Snakket om penger etter salg av tomter på Emma Hjorth.
Britta vært på to besøk i gruppen.
Laget lettlest utgave av regler.
Forslagene skal tas opp på SAR og kan sees på
https://www.radgivningsgruppen.no/sar-042018-penger-fra-salg-av-tomter-pa-omradet-emma-hjorth/

 

Tur til Gøteborg

Ikke Gjøvik kommune fordi manglet tilrettelegger.

Danmark hadde ikke mulighet og det var dårlig med plass
og Færøyene var ikke med på grunn av gruppepenger..
Ble tatt godt i mot og ivaretatt.
Ble litt kjent med nye folk fra Norge og Sverige.
Treffes igjen og holde kontakten. Kanskje holde en konferanse i Nord-Jylland?
Alle var enige om å fortsette arbeidet med å lage en paraplyorganisasjon.
Styret i RiksGrunden Sverige bestemte lørdag 8. september
at de ville gå videre med saken.

 

Rammeverkstedet på Bærum arbeidssenter avdeling Rud rammer inn bildene (mobbeplakatene). Disse skal henges opp på tjenestestedene.

 

Hva skal neste tema-kveld handle om.

Forslag til temaer skal tas opp på SAR.

 

Feiring av 25 års jubileum.
VI har snakket om hvor og hvordan.

 

–          Resultatet fra mentimeter undersøkelsen og gruppearbeidene ble vist fra temakveldene «Sjef i eget hus». Vedlegges til referatet.

–          Link til informasjon om brukerrådsarbeid; brukerrådene og SAR

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/tilbud-til-personer-med-utviklingshemming/brukerradsarbeid/

 

4.  

Status boligprosjekter og forventet ferdigstillelse.

·         Saubakken 19, januar 2019

·         Brynsveien 153, 2. kvartal 2020

·         Tokesvei, Q12020. Seksjonsleder viste skisse av romprogram for leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter.

·         Gabbroveien, 3.kvartal 2019

·         Elgefaret, 4.kvartal 2020. Samme skisse romprogram som Tokesvei.

·         Meglergården, 2020. Seksjonsleder viste tegninger av leilighetene, fellesareal og personalfasiliteter.

·         Elias Smiths plass.1. kvartal 2021. Seksjonsleder viste tegninger av leiligheter, fellesareal og personalfasiliteter

 

I tillegg vurderes følgende boligprosjekter

·         Busoppveien, 2021. Det planlegges å bygge bolig for 8 utviklingshemmede på tomten til Nordby gård (tilsvarende som Brekkeski) og i tillegg et aktivitetsbygg.

·         Vallerveien, foreløpig bare på idégrunnlag, det er avholdt workshop. Konseptet er pt tenkt at flere kan bo på denne tomten; utviklingshemmede, eldre, familier etc.

·         Fornebu. 2021/2022. I dialog med en av utbyggerne på området om 8-12 omsorgsboliger i ordinær boligblokk.

·         Gullhaugsnippen. 2022/2023. Kommunen ser på mulighetene for å omregulere tomten og bygge ett eget bygg med 8-12 omsorgsleiligheter

·         Folkets hus. 2021. I dialog med utbygger, ser på mulighetene for 8-12 omsorgsleiligheter i ordinær boligblokk.

 

5. Status Brobyggerprogrammet.

Seksjonsleder gjennomgikk statusen. Vedlegges til referatet.

«Dialog og samhandling med pårørende». Temakvelder med gruppearbeid og felles samlinger. Disse temakveldene vil erstatte de temakveldene Sentralt brukerråd tidligere har arrangert. Vi kan komme med innspill på temaer og gi til ansvarlige.

 

Retningslinjer for Sentralt brukerråd må justeres siden det står at rådet skal arrangere temakvelder. Tas opp på neste møte.

 

Digital kontaktbok med Jodacare har vært prøvd ut med 12 familier, Haug skole, avlastning. Gode tilbakemeldinger, men Digitalisering og IT vil ikke godkjenne Jodacare p.g.a. personsikkerhet.

 

Pilot prosjekt på bedre og smartere bruk av resurser mellom bolig og aktivitet.

Eks. to av brukerne ved seniortilbudet har større utbytte av å få aktiviteter i sin bolig.

 

Personalet fra aktivitet bistår med morgenstell i bolig, og bolig personalet bistår på aktivitetstilbudet. En av utfordringene er geografiske avstander.  Dette pilotprosjektet er nå avsluttet. Skal evalueres.

 

Bedre ressursutnyttelse gjennom turnusordninger? Turnusordninger settes opp på dagsorden på et senere møte i Sentralt brukerråd.

 

6. Eventuelt

  • Erfaringer med å handle på nettet, Kolonial.no. Noe misnøye er meldt; har ikke godt nok vareutvalg, frukt og grønt dårligere kvalitet enn tidligere. Mulig endring i ordningen i løpet av 2019.
  • Prinsipper om størrelse på bofellesskap. Det har ikke skjedd noe i forhold til forskningsprosjekt om dette temaet. Referert 04.06.18 fra møte i Sentralt brukerråd. Seksjonsleder vurderer å ta kontakt med Storby forskning om de kan forske på «Størrelsen på bofellesskap».
  • Seksjonsleder informerte om at Tildelingskontoret også vurderer ledig kapasitet i eksisterende boliger også til unge utviklingshemmede, som har fått vedtak på bolig.
  • Handlingsprogrammet (HP) offentliggjøres 26.09.18. Tas opp på møtet 22.10.18, og eventuelle følger for boligene, dagtilbudet og Regionalt Aktivitetssenter. Sendes link til medlemmer av Sentralt brukerråd når forslag til HP er lagt ut.

 

Oppfølgingssaker (som vurderes fra gang til gang når dagsorden settes opp)

  • Gå gjennom forslag på hva midlene fra salg av tomter kan brukes til.
  • Handlingsprogrammet (HP). Endringer?
  • Redigere retningslinjer for Sentralt brukerråd
  • Turnusordninger
  • Invitere valgstyret til et møte

 

 

Neste møte er 22.10.18, Kl. 16.00 – 18.00, møterom C.