Rådgivningsgruppen

Referat fra 13. november 2006

 

1. Referatet fra forrige gang:Ta med oss pkt. 5 til møter fremover.Melding fra LUPE- representantene kan ikke møte på mandager. Neste møte blir ikke lagt til en mandag.  2. Forslag til mandat/beskrivelse av sentralt brukerråd ble lagt frem. Noen skrivefeil må rettes opp.Ang. pkt. om kontakter – endres til kontaktpunkter.
Ang. brukerråd på tjenestestedene:Dette er et råd for primærbrukere. Bortsett fra avlastningsboligen og barneboligene hvor det er foreldrene som er primærbruker.Spørsmål fra NFU: Hva gjør vi på de tjenestestedene hvor tjenestemottaker ikke kan representanter seg selv? Hva gjør vi for å sikre at foreldrene blir hørt og at noen representerer disse tjenestemottakerne? Sven Erik T. svarer: Dialog med foreldrene og evt. foreldremøte eller andre møtepunkter – samarbeidsformer må organiseres på tjenestestedet, men ikke i form av brukerråd. Brukerråd er forbeholdt brukerne.
Konklusjon:Forslaget er godkjent. Vi jobber videre med møtepunkter for foreldrene og ansatte på tjenestested, men ikke i form av et brukerråd. Lars-Ove og Anne jobber ut et forslag til hvordan foreldrene kan få kontaktpunkter på tjenestested. 3. Omorganisering/justering – dette skjer rundt ledelsen på Rådmannens nivå. Nytte er at det blir 5 direktører som skal representerer Rådmannen direkte. Under dette blir det Kommunalsjefer – og Tage Gam vil fortsatt være dette for PLO. 4. HP – 2007Utfordringer:Noen krav gjenstår fra 2005 – å redusere både på aktivitetssentrene og drift i boligene. Noe har PLO allerede klart, men noen innparinger står igjen 1,8 mil. for drift i boligene, og aktivitet 1,6 millioner. Sven Erik T. mener at PLO vil klare dette uten at det vil få store konsekvenser for brukerne.Nytt i år er drift av Hauger Park med 9 private enheter og 4 kommunale enheter.Rødskiferveien vil bli utbygd med 6 til 7 enheter for multi funksjonshemmede og unge som trenger tett oppføling.Utbygning av en ”Stjernebolig” – tilrettelegge en bolig med flere atskilte enheter for de som i dag bor alene med høy bemanning. Lage et kompetansesenter med høy faglig standard for på sikre rettsikkerhet for brukeren og ansatte. Per Skreddersvei – privat boliganlegg ferdig juni 2007. 12 personer skal ha tjenester.Det er planlagt 27 nye enheter i planperioden frem til frem til 2010.Satsningsområde fremover er å øke kompetanse til ansatte, samt jobbe for å beholde og rekruttere fagpersonal.PLO setter i gang et lederutviklingsprogram som en del av et masterprogram for tjenesteledere våren 2007. 5. Møtetidspunkter fremover:Legge opp til et møte i kvartalet. Neste møte blir tirsdag 6/2-07 klokka 16.00. Sted: møterom C – 2. etasje kommunegården
Ring Anne Austveg 917 32004 hvis forhindret fra å møte 6. Saker til neste møte: • Foreldre kontakt og pårørende samarbeid på tjenestenivå/boligene. Alle forberederer seg til dette – Lars-Ove N. og Anne A. jobber ut forslag.• Georg T. legger Skille mellom hjelpeverge funksjonen og pårørende.• Lars-Ove N. og Anne A. legger frem mandat/prosedyre for brukerråd på tjenestested.