Rådgivningsgruppen

Referat fra 12. mars 2018

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 27.03.2018

Møtedato: 12. mars 2018 Tilstede: Alette Reinholdt (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Merete Bjørke (brukerrepresentant), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Unni Einerkjær (NFU) Neste møte: 04.06.18 kl. 16.00 – 18.00 Møtested: Kommunegården, møterom C

Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.

Omvisning på Bærum kommunale dagtilbud Vi fikk en fin omvisning og informasjon om aktivitetstilbudene ved Fagnatun, Berget / Skaret og Kastet. Sistnevnte er et eldre senter for utviklingshemmede. Takk til avdelingsleder Hilde Waade og avdelingsleder Stian Brattbakk som stod for omvisningen.

2. Godkjenning av referater Tidligere referater fra møtene 20.11.17 og 29.01.18 tas opp til godkjenning på neste møte i Sentralt brukerråd.

Merete kommenterte at det ble skrevet ord som var vanskelig å forstå i referatet fra 29.01.18. Hun refererte til foiler, konklusjon, etablere. Fint innspill. Det rettes opp med mer forståelige ord før referatet sendes ut.

3. Status boligprosjekter Det planlegges ferdigstillelse av følgende boligprosjekter; Saubakken i løpet av oktober – 4. kvartal 2018 Gabbroveien i løpet av april – 2. kvartal 2019 Brynsveien i løpet av juli – 3. kvartal 2019 Tokesvei i løpet av juli – 3. kvartal 2019 Elgefaret i løpet av oktober – 4. kvartal 2020 Meglergården i løpet av 2020 Brekkeski i løpet av 2020 / 2021

I tillegg er Eiendom i dialog med private utbyggere for å vurdere muligheter for etablering av omsorgsboliger til mennesker med utviklingshemming. Bærum kommune eier også 2 tomter som det vurderes om er aktuelle til å bygge omsorgsboliger på.

1

4. Info fra Brukerrådet

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede – RGB Else Engh fra Aldring og Helse har vært på besøk i RGB for å lære om brukerådsarbeid.

Aldring og Helse skal starte et brukerråd.

Studenter i praksis. To som skal skrive om bruk av en app som heter Mentimeter som skal brukes til valgsituasjoner på smart-telefon eller nettbrett. De tredje skal skrive om hvordan komme i gang med brukerråds-arbeid i en kommune

Nordisk samling I slutten av mai skal det være treff i Gøteborg. Tema for samlingen er arbeid for utviklingshemmede, men også å bli kjent og ha det hyggelig sammen. Vi skal også snakke om muligheten for å lage en felles organisasjon.

Samarbeidsrådet -SAR Det jobbes med å lage en oppskrift på brukerråd. Mobbeplakatene er sendt til trykking, ønske om å ramme de inn.

Tema-kveld «sjef i eget hus som er 16. og 18. april, to like dager. Invitasjon blir laget i morgen. Påmeldingsfrist er 9. april. Pårørende er også velkomne.

Program: kl. 15.30 Vi starter med suppe kl. 16.30 Informasjon om «bytting», husleie og eie/leie kl. 17.00 Innledning gruppe-arbeid «Sjef i eget hus» – egne erfaringer kl. 17.15 Gruppearbeid «Sjef i eget hus» kl. 17.45 Pause kl. 18.00 Innledning gruppe-arbeid Hvor mange skal bo samme sted? kl. 18.15 Gruppearbeid – Hvor mange skal bo samme sted? kl. 18.45 Pause kl. 19.00 Oppsummering kl. 20.00 Slutt

Informasjon om ny organisering av tidligere programområdet Barne- og ungdomstjenester; Avlastning og barnebolig med sine 5 avdelinger + 1 midlertidig avdeling, ca 110 årsverk går til Pleie og omsorg. Heidi Hesselberg blir deres seksjonsleder.

De øvrige beslutningene er; Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) er slått sammen med Skole.

Ungdom og fritid, SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) og stillinger ved ungdomsrådet er slått sammen med Skole.

Helsetjenester barn og unge, Fritid og avlastning (støttekontakter, individuell avlastning) er en egen seksjon sammen med Barnehage.

Barnevern er en seksjon sammen med Barnehage.

2

6. Informasjon om politiske saker. Sektorutvalget Bistand- og omsorg (BIOM) skal i løpet av vår 2018 behandle følgende saker;

• Eie eller leie i de nye boligprosjekter til utviklingshemmede • Prinsipper for størrelse på driftsenheter. Politikerne har tidligere vedtatt at en driftsenhet kan bestå av 8 – 12 boenheter.

7. Oppfølgingssaker. Salg av tomter på området Emma Hjorth. Det lages en orienteringssak til politikerne på hvordan midlene skal håndteres og brukes, til hvilke formål/aktiviteter. Skal opp i Funksjonshemmedes råd før sommer 2018. Akershus Fylkes kommune har gitt sine innspill og samtykker også til de kriteriene som er skissert.

Status Brobyggerprogrammet. Settes opp på neste møte.

Eventuelt. Temakveld 12.04.18 fra 19.00 -22.00, Kunnskapssenteret i Sandvika. Vedlegger invitasjonen; «Foreldre i det lange løp «.

Ernæring: spørsmål om hvordan ernæring / kosthold følges opp i boligene, likeledes for enkelt personer; – Bærum Storkjøkken har samlinger med kostkontaktene i boligene. Kostkontaktene har ansvar for å følge opp arbeidet med kosthold og ernæring i boligene. Boligene har og kan invitere Bærum Storkjøkken til sine på personal/fagmøter. – Bærum kommune og storkjøkken vurderer nå i Universitetet i Oslo å søke forskningsrådet om midler til ent doktorgradsarbeid. Tanken er å videreutvikle et screeningsverktøy for å vurdere ernæringsrisiko hos voksne utviklingshemmede og prøve ut noen tiltak i praksis.

Akershus Fylkesfondet disponerer midler, som det kan søkes på til formål for utviklingshemmede, eks matkurs. Sender link til dette fondet.

Beate Lien fra LUPE har ikke anledning til å være med i Sentralt Brukerråd. LUPE prøver å få en annen representant til å være med i Sentralt Brukerråd.

Vi sender en henvendelse til Handikappede Barns Foreldreforening (HBF ) om de ønsker å være representert i Sentralt Brukerråd.

Seksjonsleder og boligkoordinator går gjennom beskrivelsen av Sentralt Brukerråd for å se om det er noe som bør endres på dersom Sentralt Brukerråd også skal ivareta utviklingshemmede under 18 år.

8. Neste møte; 04.06.18 fra kl. 16.00 – 18.00, kommunegården, møterom C