Rådgivningsgruppen

Referat fra 18. september 2017

MØTEREFERAT FRA SENTRALT BRUKERRÅD

Dato: Arkivkode: 20.09.2017

Møtedato: 18. september 2017 Tilstede: Unni P. Einerkjær (NFU), Sissel Mette Nyberg (NFU), Geir Hanssen(LUPE), Lars Ole Bolneset (tilrettelegger brukerrådsarbeid) Heidi Hesselberg (seksjonsleder), Vibeke Rosenvinge (tjenesteleder), Bente Moe Eriksen (boligkoordinator) Forfall: Beate Lien (LUPE) Neste møte: 20. november 2017 kl. 16.00 Møtested: Kommunegården, møterom C, 2. etg
Referent: Bente Moe Eriksen Oppfølgingsansvarlig 1.
Referatet fra 29.05.17 godkjent, men med følgende oppfølgingspunkter;

– Fellesareal. Hva er godt nok, og bruk av det? NFU og LUPE kommer tilbake til hva de tenker om fellesareal i bofellesskapene. Det kan utvides med å få tilbakemelding også fra tjenesten og rådgivningsgruppen på hva det tenkes rundt fellesareal.

– Videre prosess knyttet til midler etter salg av tomter på Emma Hjorth: Det inviteres på bakgrunn av salget til 1. dialogmøte med Akershus Fylkeskommune, NFU og LUPE for å drøfte rammeverket for bruk av midlene. Dialogmøte finner sted i kunnskapssenteret, 27.09.17 fra kl.1517. Videre vil det inviteres til idedugnad for videre konkretisering av midlene.

2. 4 3
Ernæringsarbeid i kommunen og i boligene:

Seksjonsleder informerte om hva som er blitt gjort i kommunen vedr ernæringsarbeid; – Storkjøkkenet etablert 2004/2005. Viktig bit vedr ernæringsinnhold i boligene. – Opplæring i ernæring og bruk av verktøy for å identifisere ernæringsproblemer i perioden 2008 – 2012. – Bærum arbeidssenter hadde kurs i ernæring for sine arbeidstakere – 2011/2012. – Oppskriftskort ble laget i 2013, opplæring og veiledning i alle boligene. – Forutsetning for å få oppskriftskortene var at det skulle være kostholdkontakt i bolig. – Ernæringsfysiolog ved Storkjøkkenet har bidratt i enkelt saker, likeså fastlegene. – Ernæringsfilmer ( 2017 ) + fakta ark – Ernæringsprosedyre ligger i PLO´s kvalitetshåndbok

2

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/erneringsarbeidi-helse-og-omsorgstjenesten/idbank-for-a-styrke-erneringskompetansen

Tjenesten har meldt behov for nøkkelkost til Storkjøkkenet. Hva kan Storkjøkkenet tilby, og hva kan tjenesten selv ta ansvar fr sammen med den enkelte beboer.

Revitalisering av kostkontaktene med faste møter, informasjon og opplæring.

E-læring knyttet til ernæring. Obligatorisk opplæring for ansatte.

Deltagelse fra 2018 i forskningsprosjekt om utvikling av screeningsverktøy for vurdering av ernæringsrisiko hos voksne utviklingshemmede. 2 – 3 boliger, 10 – 15 beboere.

Foreldre bør også følge opp ernæringsråd.

Tjenesteleder og ernæringsfysiolog på Storkjøkkenet inviteres på et møte i Sentralt brukerråd.

3. Informasjon ved seksjonsleder:

Status byggesaker: – Tokesvei 2 ( 8 beboere ), ombygg. Videre vurderes følgene steder i forhold til omsorgsboliger: – Kolsås ( 12 ) – Elgfaret ( Hosle ) ( 12 ) Ombygg, 3 nåværende boenheter slås sammen – Meglergården ( Bekkestua ) (12 ) – En skjermet boenhet i nærheten til eksisterende Brekkeski ( Rykkinn ) – Vøyenenga – Fornebo – Gullhaug – Vallerveien Alle boligprosjektene er avhengig av at kommunen får det godkjent i Husbanken.

4. Pårørendeskole og seniorkurs:

Pårørende skole « Aldring og helse « , 4 kurskvelder høst 2017. 17 pårørende har meldt sin interesse hvor 14 møtte til 1. kurskveld. Tilbakemeldinger fra denne kvelden var at dette er nyttig.

Seniorkurs for beboere fra 40 +. 11 har meldt seg på dette kurset.

5. Informasjon fra brukerrådsarbeid:

Lars Ole informerte fra brukerrådsarbeidet og SAR ; Miljøregler, kutt av aktivitetsturer, reduksjon i antall timer til støttekontakt, valg, visningsleilighet vedr velferdsteknologi på Emma Hjort, brannsikkerhet og øvelse, fra nøkkel til nøkkelkort, reduksjon i bostøtte, forberede temakveld på nyåret « hvordan man kan bo « , her bør også pårørende inviteres til å være med.

3

Stortingsvalg 2017: – Valgdeltagelse fra Bærum arbeidssenter og Aurora viser at det er mange fler enn 1 av 5 som stemte ved årets valg.

– Noen uheldige episoder i forbindelse med å stemme ved stortingsvalget i år.Hvordan kan det løses alle utviklingshemmede som ønsker å stemme ved valg får gjort det? Møte med valgstyret.

Lager 3 plakater om mobbing, som kan vises på bl.a. på Smart Board.

6. Representant fra brukerne i Sentralt brukerråd: – Kan være en prøveordning – Kom med innspill og forslag til representant
7. Arbeid og aktivitet: Foilene vedlegges referatet.

8. Eventuelt: – Bortfall av stønad ved bilkjøp. Dette tilhører NAV og ikke kommunen. – Redusert støtte til TT-kjøring. Dette tilhører Akershus Fylkeskommune. – Betaling for praksisplasser på arbeid for de som går på videregående skole. Bekymring fra foreldre at de skal betale for dette. Foreldre skal ikke betale for praksisplasser. Det er ikke besluttet ennå om også Bærum arbeidssenter skal ta betaling for praksisplasser på lik linje som ARBA
9. Neste møte; 20.11.2017 kl. 16.00, møterom C.

10. Oppfølgingssaker: – Tilbakemelding fra NFU og LUPE på hva er et godt fellesareal og bruk av det. – Ernæring. Storkjøkkenet v/ tjenesteleder og ernæringsfysiolog inviteres til møte i sentralt brukerråd. – Møte med valgstyret når neste valgstyret besettes om 2 år. – Brobyggerprosjektet