Rådgivningsgruppen

Nr. 63 – Referat fra 14. januar 1997

Referat fra 14. januar 1997
Tilstede: Per Gulbrandsen, Renne Hubertus,
Tove Kjevik og Harald Kjeldsberg
Møteleder: Lars Ole
Referent: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl. 14.00 til kl. 17.00
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 62.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andres møter
Vi har fått referat fra møte i
Funksjonshemmedes Råd 26.09.96.
 Avis-utklipp
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 28.12.96,
om privat fritids-klubb på gamle Borgen på Emma Hjorth.
 Beskjeder og informasjon
Det står feil telefon-nummer til KLUBBEN i
utdelt termin-liste for våren 1997.
Ny liste ble delt ut.
Side – 2
 Brev til gruppen
Jule-brev fra FFO v/Anne Kvaal og
et hyggelig jule-kort fra Nina T. Høisæter i HESO.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Vi har fått referat fra samarbeids-møte med
FFO-Bærum 23.10.96.
Vi har fått referat fra konferansen «Enda bedre Bærum»
på Vettre 21.11.96.
RGB deltok med representanter på begge møtene.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Ingen hadde noe til dette punktet.
Medlemmene snakker med andre utviklingshemmede
om hva de vet om «Bærum 96».
SAKER
12/95 TILGJENGELIGHET FOR
UTVIKLINGSHEMMEDE
Lars Ole har snakket med Bodil Riisberg og
fått vite at RGBs tilgjengelighets-prosjekt er utsatt
på ubestemt tid som et resultat av EU-prosjektet.
Claus Andersen sier han gjerne vil komme og
fortelle om EU-prosjektet.
Vedtak: Vi inviterer Claus Andersen til neste møte
for å fortelle oss om EU-prosjektet.
08/96 BRUKER-MEDVIRKNING / HESO
Vedtak: Utsatt.
Side – 3
09/96 KULTUR-KONFERANSE 1996
Vedtak: Utsatt.
Anne og Renne forteller om konferansen
til hele gruppen på neste møte.
07/96 RIDE-SENTERET / REGA
Vedtak: Utsatt.
01/97 NFPUs INTERNASJONAL KONFERANSE 1997
På vegne av RGB har Lars Ole søkt om støtte til deltaker-utgifter
i forbindelse med NFPUs internationale konferanse i mai.
Vi har fått svar fra Lions om at de ikke vil støtte vår deltagelse.
Medlemmene ønsker å få en begrunnelse for avslaget.
Søknads-annonse, søknad til Lions, avslag og
brev fra medlemmene i RGB (se vedlegg 1).
Vedtak: RGB sender brev til Lions med spørsmål om
begrunnelse for avslaget.
EVENTUELT: Ingen saker