Rådgivningsgruppen

Nr. 535 – Referat fra 31. januar 2023

Referat fra 31. januar 2023
Tilstede:	Merete Bjørke, Gro Sjønnesen, Cecilie Dahl, 
Morten Ellersen og Erik Songstad
Ikke tilstede:	Cora Galucio
Møte-leder:	Cecilie Dahl
Tilretteleggere: 	Lars Ole Bolneset
	Sted:			Emma Hjorthsvei 74
	Tidspunkt:	Kl. 09.00 til kl. 14.00
Besøk:	Enrique fra Brynsveien på til rette-leggerforum
Neste møte:	Mandag 13. februar
Vedlegg:	Ingen 


	 	Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.


         	Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
	

 	  Beskjeder og informasjon
   Neste møte er mandag 13. februar vanlig tid.
	


      @   E-post
		Nyhetsbrev fra ULF.
		De er også 30 år i 2023 – HURRA.

Sendt en e-post til SOR 
og spurt om dato på nyheter på hjemme-siden deres.
 Internett, hjemmeside og Facebook		
Vi har sjekket de vanlige sidene.

Vi så litt på høringen til Meld. St. 8 på Stortingets Nett-TV.

	

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune - SAR

Neste SAR-møte er 28. februar 2023.


BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Saker til SAR:
Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.
Vi har oppdatert sidene med referater og saksliste.

Tema-kveld om IP og BPA
Se egen sak.

		Nordisk paraply
		Martin skal bli med til Finland.

Konferansen om FN-konvensjonen

Støtte-kontakt

Veilederen – tema

Se TV-BRA

Hus-råd-pakka

Info: trenings-rom og bank-kort


SAKER	 
 
01/19	Veileder Helsedirektoratet
Vedtak:	Fortsetter på neste møte.


02/19 	Tema-kveld om BPA og IP
Sendt e-post til Kai med spørsmål om å lage mat.

 Vedtak: 	Forslag til datoer er tirsdag 9. og onsdag 10. mai.


01/22 	Nye medlemmer i RGB
Vedtak:	Vi trenger fortsatt flere medlemmer


03/22	Støtte-kontakt
Tildelings-kontoret kommer på neste sentrale brukerråd.
Da kan vi ta opp saken på nytt.
Vedtak:	Fortsetter saken på SAR-møtet

 	Godkjenning av referat nummer 535
Referatet ble godkjent.

 	Saks-liste for neste møte 
Delt ut på møtet.


	EVENTUELT 
Intet spesielt.