Rådgivningsgruppen

Nr. 53 – Referat fra 22. mai 1996

Referat fra 22. mai 1996
Tilstede: Per, Tove, Harald, Anne og Rene
Møteleder: Anne
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Faste punkter:
 Godkjenning av referat nummer 52.
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
I Formannskaps-møte 8. mai
ble tilsynsordning for syke- og aldershjem
og boliger for psykisk utviklingshemmede
tatt opp (RGB sak 8/95).
Det ble vedtatt på formannskaps-møte at:
«Utviklingshemmede som bor i private boliger
kan motta tilsyn etter eget ønske.
Hvordan skal dette informeres om
til utviklingshemmede?
LO prøver å finne ut av dette.
 Avis-utklipp
LO hadde med utklipp fra Fagbladet nr. 8/86
om utviklingshemmede
som medlemmer i Norsk Kommuneforbund.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Intet spesielt.
 Brev til gruppen
Brev fra Anett Fritzen på Hauger Verksted A/S
om permisjon med lønn.
Se sak 04/95.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Rene`s bolig har fått tilsendt
transport-tilbudet og regler for TT-kjøring.
? Hva er andre utviklingshemmede opptatt av?
Intet spesielt.
SAKER
04/95 FRI FRA ARBEID
Tove og Per har fått skriftlig svar
på at permisjon med lønn
er innvilget.
HURRA!
Det er litt usikkert
om fra hvilket tidspunkt
permisjonen gjelder.
Vedtak: LO ringer Anette Fritzen
og avklarer permisjons-vilkårene.
Side – 3
07/96 IDEDUGNAD OM RIDE-SENTERET
Harald skal snakke med Ellen Johansen
fra Emma Hjorths Venner.
Vedtak: Harald ringer Ellen og
snakker med henne om referatet og
om det er noe RGB bør gjøre med saken.
Utsettes.
12/95 TILGJENGELIGHET
FOR UTVIKLINGSHEMMEDE
Vi har sett på side 1 og 2
i prosjektbeskrivelsen.
Vedtak: Fortsetter på neste møte.
06/96 SEMINAR OM ARBEIDET MED REFORMEN
Vi skulle sett på videoen fra forelesningen.
Vedtak: Utsatt.
EVENTUELT
* Hvor mange vernede bedrifter er det i Bærum?
Per har sjekket dette med sin sjef.
Det er 10 steder
som er arbeidsplass for funksjonshemmede.
Det ble ikke tid til alle sakene:
* Se på Område-info nr. 3.
* Årsrapport fra Rådgivningsgruppen i Asker
* Mat på møtene
* Per ønsker å ta opp en sak om skatte-trekk
* Rene ønsker å vite mer om Vidaråsen