Rådgivningsgruppen

Nr. 507 – Referat fra 20. oktober 2020

Referat fra 20. oktober 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Tove Kjevik og Erik Songstad (permisjon)

Møte-leder:        Gro Sjønnesen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Cecilie
Videomøte Lillestrøm kommune
og Karin Sjølinder

Neste møte:       3. november 2020

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

På grunn av korona,
ingen andre møter eller konferanser.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Oslo Taxibuss kan brukes til møter i RGB,
fordi det regnes som jobb-reise.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen epost.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU har et innlegg i Budstikka i går som handler om
Handlingsprogrammet for 2021-2024.
De er opptatt av mulige kutt i BPA- og dagsenter-tilbudet.

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi vet ikke når neste SAR-møte er på grunn av korona.

Møte med tilretteleggerne er derfor også utsatt.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Gjennomgått sakslisten til møte i sentralt brukerråd 26.10.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Vi er i gang med å planlegge tema-kveld og BPA og IP.

Se egen sak.

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

 

 

 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Har kommet til kule-punktene på side 8.

Ord som var vanskelig å forstå:
– Meningsfylt (finnes ikke i ordbanken)
– Fylkesmannen
– Politiattest
– Oversiktlig

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

02/19     Tema-kveld om BPA og IP

Vi hadde video-samtale med Karin.

Vi satser på en tema-kveld i slutten av februar
eller begynnelsen av mars 2021.
Hvis vi ikke kan møtes på vanlig måte,
så lager vi et webinar.

Vi snakket om å lage ferdig et program for kvelden
og kopi av lysbildene vi skal bruke.
Skal også lage en beskrivelse av hvordan
man kobler seg opp hvis vi må bruke webinar.

Ordet webinar må legge inn i ordbanken.

Temaer vi har snakket om:
– Regler for BPA og IP
– Hvem er sjefen?
– Hva kan en BPA ikke gjøre
– Hva gjør assistenten?

Fortelle bruker historier for å lettere forstå.

Bruke bilder og video-eksempler.
Bilfører -hvem styrer?  Bilde på dette.

Historien til BPA/IP – hvordan startet.

 

Vedtak:     Neste videomøte er 3.11 kl. 13.00

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vi må komme i gang med resten av politiker-stafetten.

Vedtak:
     Tilrettelegger tar kontakt med ordførerens kontor

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Lars Ole tar kontakt med Tone Rokseth
og avtaler hva vi skal gjøre videre.

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Vi ble ferdig med hele kapitelet om selvbestemmelse (3).
Som handler om retten til selvbestemmelse,
innflytelse på tjenestene, individuell tilrettelegging,
meningsfylte aktiviteter
og de som avviser hjelp

Neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om god alderdom (s. 28),
seksuell helse (35) og rusmiddelbruk (side 37)

Vedtak:     Fortsetter på neste møte

 

Godkjenning av referat nummer 507

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

       EVENTUELT

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig.