Rådgivningsgruppen

Nr. 506 – Referat fra 06. oktober 2020

Referat fra 6. oktober 2020

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Merete Bjørke,
Cora Galucio og Gro Sjønnesen

Ikke tilstede:     Tove Kjevik og Erik Songstad (permisjon)

Møte-leder:        Frøydis Jakobsen

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Ingen

Neste møte:       20. oktober 2020

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

På grunn av korona,
ingen andre møter eller konferanser.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen aviser-utklipp eller andre nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Cecilie har lyst til å bli med i gruppa igjen.

Vi ønsker henne velkommen på neste møte 20. oktober.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen epost.

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

ULF i Danmark har en egen korona-telefon
som svarer på spørsmål om pandemien.
Telefonen er åpen hver dag.

 

Marlene og Elisabeth fra brukerrådet i Lillestrøm kommune
har vært med å lage en bok om
hvordan man kan tilrettelegge for fritids-aktiviteter
for utviklingshemmede.
De har også laget en podcast om et av kapitlene,

Nemlig brukermedvirkning.

Du kan lese om den her:
https://www.lillestrom.kommune.no/helse-og-omsorg/nedsatt-funksjonsevne/fritidsaktiviteter-med-assistanse-for-voksne-utviklingshemmede/

 

 

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Vi vet ikke når neste SAR-møte er på grunn av korona.

Møte med tilretteleggerne er derfor også utsatt.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet spesielt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR når det er klart.
 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.
 

Nordisk paraply

Det jobbes med en egen hjemmeside for den Nordiske paraplyen.

 

SAKER  

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Har kommet til kule-punktene på side 8.

Ord som var vanskelig å forstå:
– Meningsfylt (finnes ikke i ordbanken)
– Fylkesmannen
– Politiattest
– Oversiktlig

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

02/19     Tema-kveld om IP og BPA

Karin Sjølinder har mulighet til å komme tilbake hit
så kan vi fortsatte arbeidet.

På grunn av korona,
så tar vi det video-møte (teams).
Vedtak:     Tar kontakt med Karin etter neste møte

 

03/19     Politiker-stafetten 2020

Vi må sjekke med ordførerens kontor
for å komme i gang med resten av politiker-stafetten.

Vedtak:
     Vi fortsetter saken etter at vi har testet ut video-konferanse

med brukerrådet i Lillestrøm.

 

 

05/19     Skjema for «Tilbakemelding på kvalitet»

Vedtak:     Lars Ole tar kontakt med Tone Rokseth
og avtaler hva vi skal gjøre videre.

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet

Vi ble ferdig med teamet brukermedvirkning på systemnivå
i forrige uke.

Vi hadde litt tekniske problemer,
men de skal vi løse til neste gang.

VI foreslår at vi neste gang vi møter gruppa fra Lillestrøm,
snakker vi først om det vi mangler fra kapittel 3
om personsentrerte og individuelt tilrettelagte tjenester
(side 17 – 20).

Så kan vi fortsette med temaet god alderdom (s. 29)
og rusmiddelbruk (side 36).

Vedtak:     Lars Ole tar det opp med brukerrådet i Lillestrøm

 

 

Godkjenning av referat nummer 506

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

       EVENTUELT

 

Begynt å lage årsrapport for 2019, ikke ferdig.