Rådgivningsgruppen

Nr. 499 – Referat fra 12. november 2019

Referat fra 12. november 2019 Tilstede: Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke, Erik Songstad, Gro Sjønnesen og Cora Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Tilretteleggere Neste møte: 3. desember Vedlegg:

Informasjon fra andre møter og konferanser Erik, Frøydis, Cora, Gro, Mathilde og Lars Ole har vært på fiktiv rettsak arrangert av NFU.

Avis-utklipp og andre nyheter Ingen avisutklipp eller andre nyheter.

Beskjeder og informasjon Det kommer to studenter i januar som skal være sammen med oss frem til påske. De heter Linn og Adrian.
@ E-post og beskjeder Ingen e-post.

Nr.499

Referat fra møte i RGB nr. 499
Side – 2

Internett, hjemmeside og Facebook Intet spesielt på hjemmesidene.

Brukerrådsarbeid -”Alt om oss, med oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Neste SAR-møte er 19. november. Tilretteleggerne kommer på RGB-møte enten 29. oktober eller 12. november fra kl. 14.00 til kl. 15.00..

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd Ingen andre referater siden siste møte.

Saker til SAR: Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med. Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter. Bruk anlegget på BIP. Tas opp på SAR.

Laget forslag til saksliste.

Annet: Hva skal være tema på neste Tema-kveld? Temaer fra Helsetilsynets veileder. Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA. Et annet forslag er Individuell plan – IP. Vi jobber med saken.

Nordisk paraply Intet nytt siden sist.