Rådgivningsgruppen

Nr. 496 – Referat fra 10. september 2019

496-10.09.2019

Referat fra 10. september 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Merete Bjørke,
Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:     Gro Sjønnesen

Møte-leder:        Cora Galucio

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Mathilde Falch
1 tilretteleggere fra kl. 14.00 til 15.00

Neste møte:     

Vedlegg:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Merete leste fra referatet fra sentralt brukerråd mandag 26. august.
Vi tar opp noen av sakene på SAR.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Erik hadde med oversikt over valglokaler i Bærum fra Bæringen.
Vi må starte å planlegge politiker-stafetten snart.

 

 

Beskjeder og informasjon

Tur til Solknatten på søndag laget av NFU Bærum lokallag.

Kurs for vernepleier-studenter
i Sandvika 22. oktober drar Cora, Gro og Tove.
og på Kjeller 5. november drar Frøydis, Merete og Erik.

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-post.
Sendt e-post til ViVil for å finne ut
når det skal være julebord i år.

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

NFU skal arrangere en konferanse i Oslo fredag 8.november.
På konferansen skal de ta opp spørsmålet om
å bli fratatt sin samtykkekompetanse
fordi man har en verge.

 

Erik, Frøydis, Cora, Mathilde og Lars Ole har meldt seg på.
Tove og Gro tenker på saken.

Vi tar opp saken på SAR-møtet.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

Neste SAR-møte er 24. september, flyttet fra 10. september.

Vi har laget forslag til saksliste.

Se vedlegg til dagens referat og på hjemmesiden.

 

 

BA-rådet, Sentralt brukerråd og andre råd

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Salg av tomter på Emma Hjorth
Se på forsalg fra Sentralt brukerråd.

 

Frøydis har forslag om trenings-gruppe med jenter.
Bruk anlegget på BIP.

Tas opp på SAR.

 

Konferanse i Oslo 8. november om samtykke-kompetanse.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er brukerstyrt personlig assistanse – BPA.

Et annet forslag er Individuell plan – IP.

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         På grunn av arbeidet med Helsetilsynets veileder,

må vi fortsatt utsette denne saken.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi er ferdig med livsløps-overganger.

Fortsetter med vold og overgrep,
samt alkohol og andre rusmidler

Vedtak:     Vi fortsetter 8. oktober
Siste timen på møtet ble brukt sammen med Arild
som er tilrettelegger på Åsbråtan.

Arild: Vi skal ha møte neste torsdag.
Vi har byttet fra onsdag, for at vi skal få bedre tid.

På hver onsdage har vi fortsatt et møte (kl. 18.15 til kl. 19.00)
hvor vi planlegger felles middager og felles aktiviteter i helgen.

 

 

Godkjenning av referat nummer 496

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

EVENTUELT

Ingen ting.