Rådgivningsgruppen

Nr. 491 – Referat fra 23. april 2019

Referat fra 23. april 2019

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Gro Sjønnesen
Merete Bjørke, Erik Songstad og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Merete Bjørke

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 15.00

Besøk:                Victoria Marie Jansson

Vedlegg:

 

Victoria jobber på Aurora verksted med forskjellige oppgaver.
Bor på Emma Hjorth i kommunal leilighet.
Synger i Dissimillis og er sammen med venner.

Informasjon fra andre møter og konferanser

Ingen andre møter eller konferanser.
Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp eller nyheter.

 

 

Beskjeder og informasjon

Erik kommer ikke 7. mai.
@   E-post og beskjeder

E-post fra Thomas fra Morodals-festvialen.
han lurte på om vi ville ha stand også på søndagen.
 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Intet spesielt.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Intet nytt.

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en arbeidsplan for SAR-møtet 7. mai

og fordelt oppgaver.

 

Arbeid-planen er ikke helt ferdig.
Delt ut på møtet.

 

 

Annet:  Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder.

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

SAKER  

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
        

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

 

01/19     Veileder Helsedirektoratet
Vi begynte å snakke om kropp og seksualitet.

Dette er et vanskelige tema å snakke om.

Må også snakke om personlig assistanse.

Vedtak:     Vi fortsetter 7. mai før SAR-møtet.
Skal være ferdig innen 14. mai.