Rådgivningsgruppen

Nr. 484 – Referat fra 04. desember 2018

.

Referat fra 4. desember 2018

Tilstede:             Frøydis Jakobsen, Tove Kjevik, Erik Songstad,
Gro Sjønnesen, Merete Bjørke, John-Harald Wangen
og Cora Galucio

Ikke tilstede:    

Møte-leder:        Erik Songstad

Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset

         Sted:                   Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:         Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:

Vedlegg:            Ingen

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Frøydis og Lars Ole var på litteraturhuset i går.
Vi feiret FN dagen for funksjonshemmede.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avisutklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi har laget

 

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

 

 

@   E-post og beskjeder

Ingen e-poster denne gangen.
 

Internett, hjemmeside og Facebook

Det har kommet et nytt nettsted
som forteller om down-syndrom.
Du finner stedet på www.oppsiden.no

 

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Vi har sett på referatet fra BA-rådet.

De tar opp en sak om en Jobb-messe for utviklingshemmede
som skal være i Asker i mai 2019.
Den skal arrangeres sammen med «Helt med».

 

 

 

Saker til SAR:

Se på hjemmesiden under Saker vi jobber med.

 

Vi har laget en plan for hvordan vi kan stemme over forslagene
til hva pengene fra salget av tomter på Emma Hjorth
kan brukes til.
Lars Ole lager ferdig forslaget.

 

Annet:

Laget årshjul for 2019

 

 

Hva skal være tema på neste Tema-kveld?

Temaer fra Helsetilsynets veileder

Et forslag er BPA.

Et annet forslag er Individuell plan (IP).

 

 

 

 

 

 

SAKER  

 

 

02/18     Tur til Grunden i Sverige
På neste møte ser vi på film fra turen.

Vedtak:     Utsatt til neste møte

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

 

Vedtak:     Vi venter på svar fra Harald om sykehjemmet på Stabekk.

 

 

07/18     Det gjelder livet – lettlest rapport
         Kom til midt på side 13.

Vedtak:     Fortsetter saken på neste møte.

 

Godkjenning av referat nummer 484

Referatet ble godkjent.

 

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møte.

 

 

 

EVENTUELT

  • Vi har første møte 15. januar 2019.
  • Fortsette med å gjøre ferdig års-rapporten for 2017.
  • Velferdsteknologi – utsatt