Rådgivningsgruppen

Nr. 458 – Referat fra 18. april 2017

Referat fra 18. april 2017
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Tove Kjevik, Cora Galucio
John-Harald Wangen og Gro Kristine Sjønnesen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorthsvei 74
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg: 1/458 Saksliste SAR-møte
Vi presenterte oss.
Bjørn A. Larsen presenterer partiet Rødt og sitter i BIOM.
Har to barn og jobber som miljøterapeut i Damveien boliger
Har bodd på Emma Hjorth og gått på Vernepleierskolen.
Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist på grunn av påsken.
Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med utklipp fra Budstikka 10. april.
Bjørn lurte på hvordan vi forstår hva det betyr
at kommunen har forandret sin rutine.
Det vi vet er hvem vi skal melde fra
hvis vi selv opplever å bli utsatt for noe
eller at vi ser at andre blir utsatt for noe.
Først til primærkontakt og/eller tjenesteleder.
Nr.458
Referat fra møte i RGB nr. 458
Side – 2
Det står også om utegruppa fra Wøyen
som har hjulpet til med å gjøre klart
et område for parsellhager på Rykkinn.
Beskjeder og informasjon
Erik blir borte på et av de første møtene til høsten.
Medlemsmøte for ViVil med dans og mat 21. april.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Ingen e-poster.
Internett, hjemmeside og Facebook
ULF er bekymret for bankenes forslag til høyere gebyrer
for å bruke tjenester i banken.
Mange utviklingshemmede har problemer med å bruke nettbank
og må derfor bruke banken
hvis de skal klare å betale sine regninger selv.
”Alt om oss, med oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
BA-rådet
Neste møte i BA-rådet er 4. mai.
Saker til SAR:
Saksliste til SAR-møtet 9. mai ligger på kommunenes hjemmesiden.
Referat fra møte i RGB nr. 458
Side – 3
SAKER
05/16 Politiker-stafett 2016/17
Besøk av Bjørn A. Larsen fra Rødt.
Bjørn utfordrer Sheida Sangtrash fra SV.
Neste møte er 25. april.
Vedtak: Bjørn tar kontakt med Sheida og gir henne Lars Oles kontaktinformasjon.
Når SV har vært på besøk er vi ferdig med alle partiene.
06/17 Flytting mot eget ønske Vi har ikke fått noe svar fra Heidi ennå.
Vedtak: Utsatt til neste møte
07/17 Brosjyre om Brobygger-prosjektet Vi har begynt på teksten i brosjyren. Alle har understreket ord de synes var vanskelige.
Vedtak: Vi fortsetter med brosjyren på neste møte
08/14 Bærums-konferansen Vi har gått i gjennom hele rapporten fra konferansen og gjort den mer lettlest.
Noen steder har vi markert med rødt, fordi det er behov for å se nærmere på det som står der.
Vedtak: Sender forslaget til Britta Iversen.
Referat fra møte i RGB nr. 458
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 458
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Valg av medlemmer
– er det noen kjenner noen som kan tenke seg å være med i RGB.
Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen.
Referat fra møte i RGB nr. 458
Side – 5
Vedlegg 1/458
Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 9. mai 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger.
Brukerrådene skal jobbe spesielt med det som er skrevet med rødt.
Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter)
eget hjelpeark – se vedlegg
Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?
Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter til å fortelle.
Sak 2: Mobbe-konferanse 2016 (20 minutter)
RGB viser forslag til de tre plakatene
med teksten vi laget på konferansen i fjor.
Sak 3: Oppskrift på husmøter (20 minutter)
Tilbakemelding fra de brukerrådene
som har fått testet ut punktene.
Punktene ligger som vedlegg til referatet fra 14. februar.
Sak 4: Mandat for brukerråd (15 minutter)
Vi fortsetter på punkt 2 i mandatet (se vedlegg 2).
Mandatet finnes på brukerrådssiden på kommunens hjemmeside.
Sak 5: Hørings-uttalelse om ”På lik linje”
Se nærmere på kommunens hørings-svar.
Høringssvaret ligger på kommunens hjemmeside
for de som har lyst til å se på dette.
Eventuelt (10 minutter)
– Erfaringer med Kolonial.no
– Vise møteplan for 2017 – Sommer-avslutning 13. juni
Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90
eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no
om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt.
Referat fra møte i RGB nr. 458
Side – 6
Hjelpe-ark til SAR-møter, revidert november 2016 Vedlegg 1
Runde rundt bordet liste
– rekkefølge
1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk (pr. post)
2. Husmøte Jernbaneveien og Fornebu
3. Husmøte Per Skreddersvei
4. Brukerråd Emma Hjorth boliger
5. Brukerråd RUVE – (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien)
6. Husmøte Åsbråtan 71
7. BA–rådet
8. Fredags-styret
9. REGA-rådet
10. RGB
Forberedelse til runden Ditt brukerråd/husmøte får inntil 5 minutter.
Bestem på forhånd hvem som skal fortelle og lag en liste over hva som skal fortelles.
Det er lurt at den som skal fortelle kan få hjelp av en tilrettelegger til å lage denne listen.
Fortell kort om hva dere holder på med.
Hvilke saker tar dere opp osv.
Forberedelse til saker Snakk om hva dere mener om sakene på saks-listen til SAR-møtet Ta det gjerne opp på hus-møtene også.
Det som er skrevet med rødt er oppgaver dere skal forberede til SAR-møtet.
Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp og jobbe med?
Referat fra møte i RGB nr. 458
Side – 7
Vedlegg 2
Sak 4
2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet?
Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere.
Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år. Det er bare brukere som kan være representanter.
Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg. Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres.
De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg.
Bruker-rådet velger leder selv.
Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger.
Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær
med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat.
Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet.
Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet.