Rådgivningsgruppen

Nr. 452 – Referat fra 13. desember 2016

 

 

 

Referat fra 13. desember 2016

Tilstede:             Cecilie Dahl, Gro Kristine Sjønnesen,

Cora Galucio og Tove Kjevik

Ikke tilstede:     John-Harald Wangen og Erik Songstad,

Møte-leder:        Cecilie Dahl for John-Harald

Tilretteleggere:          Lars Ole Bolneset

         Sted:                            Emma Hjorthsvei 74

         Tidspunkt:        Kl. 09.00 til kl. 12.00

Besøk:               Ingen

Vedlegg:            1/452  Møteplan for våren 2017
2/452           Referat fra SAR 6. desember

 

 

Informasjon fra andre møter og konferanser

Det har vært møte i sentralt brukerråd i går.

 

Avis-utklipp og andre nyheter

Ingen avis-utklipp.

 

 

Beskjeder og informasjon

Vi starter opp igjen tirsdag 3. januar med årsrapport-skriving.

Brev til gruppen

Ingen brev.

 

@   E-post

Ingen e-poster.

 

 

 

 

Internett, hjemmeside og Facebook

Ikke sjekket.

 

 

”Alt om oss, med oss”

bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

 

 

BA-rådet

Ikke nytt møte siden sist.

 

Saker til SAR:

Lager ferdig sakliste til SAR-møtet 14. februar
på vårt møte tirsdag 10. januar 2017.

 

 

 

SAKER       

 

05/16     Politiker-stafett 2016

Arnulf kommer på møtet 10. januar 2017.

 

Vedtak:     intet vedtak.

 

 

 

09/15     Ny brosjyre

 

Vedtak:     Be om penger til å trykke opp brosjyren.
 

 

02/16     Årsrapport 2015

Vi har fortsatt på rapporten.

 

Vedtak:     Godkjennes på neste møte.

 

 

 

07/16     Frivillighet i Bærum

 

Vedtak:     I 2017 ber vi om et møte med Anne og Harald
for å planlegge en sak til vårens første SAR-møte.

Godkjenning av referat nummer 452

Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte

Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Møtet ble avsluttet med julemat hos Cecilie.

 

Nye ord til ordbanken
– ingen nye ord denne gangen

MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN

FOR VÅREN 2017   pr. 15.12.16 – Henges opp          

 

         Møtene starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00

                                               

         Dato:                                                      Møteleder:

      o  TIRSDAG              3.  januar      John-Harald

      o  TIRSDAG            10.  januar      Gro

      o  TIRSDAG             31.  januar   Erik

      o  TIRSDAG            14.  februar    Cecilie  

Løkkeåsveien 2      SAR-møte 12.30 til 15.00


oHøring-konferanse fredag 17. februar

     

o  TIRSDAG             28.  februar Cora

 

o  TIRSDAG            14.  mars      Tove

o  TIRSDAG            28.  mars      John-Harald
o  TIRSDAG              11.  april     Gro       

o  TIRSDAG            25.  april       Erik

o  TIRSDAG              9.  mai        Cora            

Løkkeåsveien 2      SAR-møte 12.30 til 15.00

o  TIRSDAG             23.  mai       Cecilie         

 • TIRSDAG   juni            Tove
  Sommer-avslutning med SAR og andre kl. 13.00 til kl.15.00

 

F   Møtene er på ”Ramma” Emma Hjorthsvei 74  (rett ved Emma kafe),

bortsett fra når det er SAR-møte, da foregår møtet i Løkkeåsveien 2.
HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME til Lars Ole 90 10 03 90

 

 

Vedlegg 2/452 til RGB-møte 13.12.16

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i SAR

SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

 

Tirsdag 6. desember 2016

Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2.

 

Møteleder: Cecilie

Referent:   Lars Ole

Vedlegg:   1. Oppskrift på husmøter

 

Besøk:       Heidi Hesselberg, seksjonsleder miljøarbeidertjenesten

 

Tilstede:    12 brukere (B), 2 tilretteleggere (T)
Er her for første gang:
Lene fra Jernbaneveien (T),
Diverse:     Ingen ting.
 

 

 

 

 

 

 

Sak 1:   Runde rundt bordet

Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå?

 

 

 1. Gjettum / Skytterdalen / Levrestien / Bærums verk – 0 (B) 0 (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Jernbaneveien – Anne og Gro Anita (B) og Lene (T)
  Planlagt julebord lørdag 17. desember.

 

Har også planlagt forskjellige
mulige aktiviteter i romjulen.

 

Har også snakket om felles middag.

 

Har snakket om miljø-regler.

Reglene gjelder når alle er samlet.

 

 

Fornebu – (B) og  (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 

 1. Per Skreddersvei – (B) og (T)

Ikke tilstede – beskjed gitt.

 

 1. Husmøte Belsetveien boliger –

Ikke tilstede.

 

 

 1. Emma Hjorth boliger – Gro, Cora og Rune (B) ? (T).

Planlagt julebord 14. desember.

 

 

 1. RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien
  og Tanumveien) – Anne og Martin (B) (T)

Har hatt en vellykket Halloween-fest.

På Hauger er det julebord førstkommende lørdag.

 

 

 

 


 1. Husmøte Åsbråtan 71 – John-Harald (B) 0 (T)

Har snakket om julebord

og om kolonial.no

 

Har også snakket om bruk av felles bil.

 

 

 1. BA–rådet – Martin og Martin (B) (T)

Har snakket om miljø-regler og nye råd på avdelingene.

Skal gjennomføre arbeidsmiljø-undersøkelse før jul.

 

Fortalte fra LAFY-konferansen
som er en konferanse som arrangeres av
landsrådet for arbeid til yrkeshemmede.
På konferansen ble det snakket om temaet sorg
og om temaet kjæresteforhold og det å sette grenser.
 

 1. Fredag-styret – Anne (B) 0 (T)
  Ingen møter siden sist.

 

 

 1. REGA-rådet – (B) 0 (T)
  Ikke tilstede – ingen beskjed.

 

 

 1. RGB – John-Harald, Gro, Erik, Cecilie og Tove (B)
  Lars Ole (T)

   

   

Siden siste møte i SAR 27. september så har vi:
Studietur til Danmark og besøkte ULF.
Der traff vi også Grunden.

Vi var på konferanse og lærte om medborgerskap.

Medborgerskap handler om å være en borger i samfunnet,

med rettigheter og plikter.

 

Feiring av SAR 10 år.

Etter på skal vi se litt video
og bilder som ble vist på festen.

 

 

Intervju med 5 studenter
som hadde lyst til å være i praksis hos oss.

Først var det to som sa ja, men nå er det en.

Hun kommer i januar.

 

Fortsatt på politiker-stafetten.
Neste politiker som kommer er fra Krf.

Han kommer på et møte i januar.

 

Besøk av Britta Iversen
som skriver en rapport fra Mobbe-konferansen.

 

Besøk av Harald og Anne
om frivillighet i miljøarbeider-tjenesten.

Er det noen som vet hva frivillighet betyr?

Hjelper til uten lønn.

 

Vi har oppdatert brosjyren vår.

Rettet opp feil og byttet ut bilder.

Har også skrevet om SAR.

Tove og Gro delte ut den nye brosjyren.

 

 

 

Aurora (e-post fra Pål)

Ikke tilstede.

 

 

 

 

Pause 13.43 til 14.00

 

 

 

 

Sak 2:   Bærums-konferanse 9. mars 2016

Vi så på forslag til bilder fra Underhaugsbakken.
De hadde kommet mange gode ideer.

 

Vedtak:     RGB kommer med et forslag
til neste SAR-møte i februar 2017.

 

 

 

 

 

 

Sak 3:   Oppskrift på husmøter

Ingen av brukerrådene har testet ut oppskriften.

Vi utsetter derfor saken til neste møte.

 

Vedtak:     Husmøtene tester ut oppskriften
og melder erfaringer til sitt brukerråd.
Brukerrådet tar dette med til neste SAR-møtet 14. februar.

 

 

 

Sak 4:   SAR fyller 10 år 11. november

Dagen ble feiret fredag 11. november
i kantinen i kommunegården fra kl. 16.00 til kl. 19.00.

 

Det ble skrevet om feiringen på kommunens hjemmeside.

 

Vi så på video fra når SAR ble startet
og bilder fra de 10 siste årene.
Vedtak:     Ingen vedtak

 

 

 

Sak 5:   Mandat for brukerråd

Vi gikk igjennom første punkt i mandatet for brukerråd.
Dette punktet handler om hva rådet skal gjøre.
I siste setning sto det at
brukerrådet ikke kan bestemme over tjeneste-leder.
Vi la til en setning helt tilslutt.
Nå står det:
Brukerrådet kan ikke bestemme over tjeneste-leder,
men tjenesteleder skal høre på brukernes meninger.

 

Vedtak:     Fortsetter med punkt 2 på neste møte.
Det handler om hvem som skal sitte i rådet.

 

 

Eventuelt
Neste møte er i midten av februar 2017.

 

 

 

Vedlegg 1. til SAR referat 6. desember 2016

 

«Oppskrift på husmøter»

Tjenestestedene har svart på spørsmål
om hvordan de gjennomfører husmøter i boligene.
Svarene har blitt snakket om på Samarbeidsrådet for brukerrådene (SAR).
Rådgivningsgruppen (RGB) har samlet alle svarene
og laget denne oppskriften.
Arbeidet med oppskriften har foregått i 2015 og 2016.


Dag og tid

Når det gjelder dag og tid for møtene
er dette noe hvert enkelt husmøte må finne ut av
hva som passer best for dem.

Hvor ofte møter?
Det er veldig forskjell på hvor ofte det er møter.
Noen har møter hver 14 dag og noen har bare 4 ganger i året.
Husmøter bør være minst en gang i måneden,
gjerne hver 14 dag.

På hvilken dag i uken?
Boligene har møter på forskjellige dager.
Velg den ukedagen som passer best for de som bor der.

Når starter og slutter møtene?
Tidspunktet er rett etter jobb noen steder
og fra 18.30 til 19.30 andre steder.

Møtene varer 1 time,
hvis man ikke blir ferdig tidligere.

Hvor mange kommer?
Alle stedene kommer over halvparten av de som bor der.
Det vanligste er at 3 av 4 kommer.
Alle må få beskjed i god tid.

Spørre de som ikke kommer om hvorfor de ikke kommer.
Hvis man vet hvorfor, kan man gjøre noe med det.
Man kan også flytte møtet,
hvis det er mange som ikke kan komme.

Hva skal vi snakke om?
Saker som tas opp er turer, regler,
felles aktiviteteter som grilling, helger, middager, meny,
finne på noe sammen, ting vi er forøyde med
og ting vi ikke er fornøyde med,
Snakker også om rettigheter og ferie.

Tar også opp saker fra SAR.

 

Saksliste?
Dette er veldig forskjellig.
Noen har sakliste, men de fleste har det ikke.
Det beste er å ha en liste på veggen med dato og tid for neste møte.
På listen kan alle skrive opp saker de ønsker å ta opp.
Det er viktig at man også skriver sitt navn etter saken,
slik at alle vet hvem det er som ønsker å ta opp saken.

På listen står det alltid de faste punktene som er på hvert møte
og de sakene man ikke ble ferdig med på forrige møte.
Sakslisten til neste møte henges opp når et husmøte er ferdig.

På husmøtet tar vi ikke opp saker som handler om private ting.
Eksempler; sex, personlige problemer, personlig hygiene,
private avtaler,

Referat?
De fleste stedene har referat, men ikke alle.
Det er personalet som skriver referat.

Referatet kan ligge i egen perm.
Alle får referat selv om de ikke har vært på møtet,
men kan godt ha en perm i tillegg.
Viktig at alle får muligheten til å lese referatet.

Kan også sendes på e-post,
men det er ikke alle som har e-post eller pc.

Ansvaret for møtene?

De fleste stedene har personalet ansvaret for møtene.
Noen ganger må brukerne minne personalet på
at det skal være møte.

Personalet bør ikke ha en stor rolle i møtet.
Det er vårt møte.

Hvem styrer ordet?
Det er forskjellig hvem som styrer ordet.
Noen ganger er det personalet, andre ganger brukerne,
noen ganger sammen.
Det bør velges en møteleder som kan ha et personale til å hjelpe seg.
Møteleder bør forberede møtet på forhånd og gå igjennom sakslisten.

Servering på møtene?
Noen har pizza og brus.
Noen har felles middag før møtet.
Noen har kjeks.
Noen har ikke felles servering.