Rådgivningsgruppen

Nr. 45 – Referat fra 23. januar 1996

Referat fra 23. januar 1996
Tilstede: Anne, Per, Tove, Harald og Rene
Fravær:
Møteleder: Per
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: kl.13.30 til kl. 16.30
Vi skulle hatt besøk av Anne Dorin på møtet i dag,
men hun var dårlig og kunne derfor ikke komme.
Vi ber henne på neste møte tirsdag 6. februar.
Harald har ansvaret for å gi Anne Dorin beskjed.
Faste punkter:
 Gokjenning av referat nummer 44
Referatet ble godkjent.
 Referat fra andre møter
Referat fra styremøte i FFO i 20. november 1995.
Lars Ole sjekker opp nærmere om sak nr. 63
– Tilgjengelighet.
Kan RBG komme på dette møtet.
 Avis-utklipp
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
 Beskjeder og informasjon
Nytt nummer av Område-info er kommet.
Alle leser igjennom dette til neste møte.
 Brev til gruppen
Brev fra Epilepsi-foreningen om kurs
og fjelltur til Beitostølen i februar.
Tove kan kanskje tenke seg å gå på kurset.
Hun ordner selv med dette.
 Kontakt med samarbeids-partnere
Vi hadde møte med Brukerrådet på fredag 12. januar.
Se eget referat fra dette møtet.
? Hva er andre opptatt av
Kjenner dere noen som er organisert i en arbeidstaker-organisasjon?
Alle snakker med noen om dette til neste møte.
04/95 FRI FRA ARBEID
Alle ordner med skriftlig permisjon innen neste møte.
Viktig at spørsmålet om permisjon til møte-virksomhet
blir tatt opp som sak på arbeids-plassene.
Oskar Johannes Kjevik tar også opp spørsmålet
i et styre-møte på Hauger Verksted A/S.
Vedtak: Lars Ole tar kontakt med Krugerud på først-kommende mandag
og sender saks-papirer til O. J. Kjevik.
12/95 TILGJENGELIGHET
FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE
Vi så på vedlegg 1/44.
Lars Ole kom med forslag om å gjøre Løkkeåsveien 2
mer tilgjengelig for utviklingshemmede.
RGB og Brukerrådet samarbeider om saken.
Gruppen syntes dette var et godt forslag.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Side – 3
01/96 FORSLAG OM HANDLINGSPLAN
FOR FUNKSJONSHEMEMDE
OG «STATSSEKRETÆRUTVALG»
Lars Ole la frem de to forslagene
som R. Pehrson har sendt til Rådmannen.
Vi snakket om hva forslagene kan føre til.
Vi så litt på Regjeringens handlingsplan
for funksjonshemmede 1994 – 1997.
Vi laget et forslag til brev som vi diskuterte.
Vedtak: Vi sender brevet (se vedlegg 1/45)
02/96 ANDRE RÅDGIVNINGSGRUPPER I NORGE?
Per syntes det var vanskelig å skrive et forslag til brev.
Han lurte på om noen kunne hjelpe ham?
Forslag fra Rene om skrive brevet sammen
på neste møte.
Vedtak: Vi følger Renes forslag.
Brevet skrives på neste møte.
EVENTUELT
Rene hadde hørt på nyhetene
at utviklingshemmede skulle gå med elektronisk varslings-system
slik at helse-vesenet til enhver tid skulle finne dem.
Det er flere som har hørt dette.
Rene lurte på om man igjen skal begynne med tvangs-greier?