Rådgivningsgruppen

Nr. 423 – Referat fra 5. mai 2015

Referat fra 5. mai 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Erik Songstad Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Ingen Informasjon fra andre møter og konferanser Det har vært i møte i sentralt brukerråd. Der ble det snakket om boliger for utviklingshemmede og tema-kvelden om tvang og makt. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen nyheter. Beskjeder og informasjon Gråstua åpner 1. juni. Morodal-festivalen skal være 13. juni. Erik og Cecilie skal dit. Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni. Stolthetsparaden skal være 13. juni kl. 11.00. John-Harald og Cora skal dit. John-Harald er på Solgården 2. juni og kommer derfor ikke på dette møtet. Nr.423 Referat fra møte i RGB nr. 423 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post E-post fra BKA-rådet med referat fra møte 30. april. Det kommer noen på besøk til oss på tirsdag 2. juni kl. 10.00. Vi vet ikke hvor mange, men Rikke og Lene kommer i hvert fall. Internett, hjemmeside og Facebook Intet spesielt denne gangen. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Neste SAR-møte er 19. mai og vi har gjort ferdig saks-listen. BKA-rådet I siste referat kan vi lese at de på Fornebu er i gang med å lage brukerråd – kjempe bra. Konferanse om mobbing Vi mangler svar fra flere brukerråd. Tas opp igjen på neste møte 19. mai. Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. Se egen sak i dagens referat. Brukerråd på Arba og Aurora SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte. Cecilie og Gro ønsker å dra. Lars Ole og Steinar blir med. Mulige spørsmål er: Har dere brukerråd? Eventuelt hvorfor ikke? Hva slags ordning har dere? Lars Ole tar kontakt med Arba og lager en avtale om å møtes. Referat fra møte i RGB nr. 423 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Det må avklares om det blir en samling med Grunden og ULF denne høsten, eller om det skal utsettes til 2016. Vedtak: Lars Ole treffer Brobygger-Ligaen neste uke og tar opp spørsmålet. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Hvis vi ikke klarer å få ta i penger til høsten, må vi utsette konferansen til 2016. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 04/15 REFERANSE-GRUPPEN Vi har snakket om to av de tre temaene som referanse-gruppen skal snakke om på sitt møte førstkommende torsdag. Det ene er selvbestemmelse og det andre er bolig (hjem). Når det gjelder selvbestemmelse så snakket vi om at det er viktig at personalet er flinke til å gi oss muligheten til å bli mer selvstendige. Vi må lære å bestemme like tidlig som alle andre lærer å bestemme. Og våre valg må tas på alvor, selv om de ikke alltid er like gode. Referat fra møte i RGB nr. 423 Side – 4 Vi har gode erfaringer med å arrangere konferanse med temaet selvbestemmelse. På våre konferanser var det like mange deltakere med og uten utviklingshemming. Vi hadde konferanse i 2002, 2004 og 2006. Etter konferansen i 2006 ble SAR startet. Brukerrådsarbeid har stor betydning for veien mot selvbestemmelse. Vi har også snakket om å kunne ha tilgang til en tilrettelegger som kunne være med til lege, offentlige kontorer og andre steder vi ikke ønsker å ha med bolig-personale eller pårørende. Når det gjelder bolig så snakket vi om viktigheten av å eie sin egen bolig. Vi snakket også om større mulighet for å kunne flytte fra et sted til et annet. Vedtak: Vi venter spent på at Steinar forteller fra møtet. 05/15 NYE REGLER FOR FERIE-TURER Erik tok opp spørsmålet om de nye reglene som sier at miljø-personalet ikke lenger skal delta på ferie-turer. Det er kun turene til tilrettelagt fritid som kommunen bidrar til. Vi ba en tjenesteleder om å komme på dagens møte og fortelle om ordningen. I dag tidlig fikk vi beskjed om at det ikke lot seg gjøre. Vedtak: Vi må finne ut hva dette handler om og hvem som kan forklare det for oss. Referat fra møte i RGB nr. 423 Side – 5 Godkjenning av referat nummer 423 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Cecilie har sjekket med Emma kafe og bestilt plass til SARs sommer-avslutning 16. juni. Vi har sett på de møtereglene som ble laget når vi startet i 1993. Reglene gjelder fortsatt, men den gang var det ingen av medlemmene som hadde mobiltelefon. Derfor har vi valgt å ta med en ny regel: Mobiltelefonen skal være avslått under møtet, men kan selvfølgelig brukes i pausene. Hvis det er spesielle grunner til at den må være på, skal det gis beskjed til de andre om dette.