Rådgivningsgruppen

Nr. 422 – Referat fra 21. april 2015

Referat fra 21. april 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Vedlegg: 1/422 Saksliste til SAR-møte 19. mai med 2 vedlegg Informasjon fra andre møter og konferanser Lars Ole har vært på work-shop hos foreningen ULF i Danmark sammen med to representanter fra BKA. På en workshop jobber man sammen om et tema. Temaet handlet om å være brukerveileder og det var med deltagere fra Norge, Færøyene og Danmark. Vi var til sammen 20 personer. Avis-utklipp og andre nyheter Ingen nyheter. Beskjeder og informasjon Morodal-festivalen skal være 13. juni. Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni. Nr.422 Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Ingen e-poster denne gangen. Internett, hjemmeside og Facebook Intet spesielt denne gangen. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Neste SAR-møte er 19. mai og vi har gjort ferdig saks-listen. Denne blir sendt til alle brukerrådene. Konferanse om mobbing Vi mangler svar fra flere brukerråd. Tas opp igjen på neste møte 19. mai. Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. Se egen sak i dagens referat. Brukerråd på Arba og Aurora SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte. Cecilie og Gro ønsker å dra. Lars Ole og Steinar blir med. Mulige spørsmål er: Har dere brukerråd? Eventuelt hvorfor ikke? Hva slags ordning har dere? Lars Ole tar kontakt med Arba og lager en avtale om å møtes. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 3 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Utsatt til neste møte. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Steinar har sjekket med FFO og Funksjonshemmedes studieforbund (Funkis). FFO har ikke penger og Funkis har ikke penger for i år. Det er mulig å søke Funkis om penger for 2016. Søknaden må si noe om likemanns-perspektivet. Hvis vi ikke klarer å få ta i penger til høsten, må vi utsette konferansen til 2016. Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Vedtak: Utsatt inntil videre. 04/15 REFERANSE-GRUPPEN Vedtak: Fortsetter på SAR-møtet. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 4 Godkjenning av referat nummer 422 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Vi har vært i kontakt med Morodals-festivalen for å høre hva de tenker om å ha en dating-tjeneste på festivalen. De synes det var en god ide, men har ikke mulighet til å ta ansvaret for opplegget. Hvem andre kan gjøre det? Ta opp på neste møte-reglene i gruppa. Mobil osv. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 5 Vedlegg 1/422 Saksliste til møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 19. mai 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum, og gjerne en tilrettelegger. Viktig Meld fra til Lars Ole på mobil 90 10 03 90 eller e-post lars.bolneset@baerum.kommune.no om hvem som kommer fra dere og om dere har saker til eventuelt (se hjelpe-ark – se vedlegg 1). Sak 1: Runde rundt bordet (45 minutter) eget hjelpeark – se vedlegg Fortelle om nye brukerråds-medlemmer og nye bruker-råd. Hva jobber de ulike bruker-rådene med nå? Hvert bruker-råd får inntil 5 minutter hver til å fortelle. Sak 2: Bærums-konferanse 2015 (15 minutter) Er det noen som vil holde et innlegg på konferansen? Snakke om egne erfaringer med mobbing? Alle bruker-rådene tar opp dette spørsmålet på husmøtene. Alle bruker-rådene og RGB v/John-Harald og Tove Sak 3: Forslag på saker til referanse-gruppen (5 minutter) v/Steinar Sak 4: Nye regler for ferie-turer (10 minutter) RGB informerer. Sak 5. Bruker-råd på Aurora og Arba (10 minutter) Gro og Cecilie informerer. Sak. 6 Oppskrift på husmøter (40 minutter) Alle bruekrrådene / husmøtene forteller. Cora informerer (se vedlegg 2). Eventuelt (10 minutter) – Bruker-undersøkelse i miljøarbeider-tjenesten – Kontakt-tjeneste for mennesker med utviklingshemming v/Erik – Spørsmål fra Jernbaneveien om arbeids-tid v/Lars Ole – Sak til neste møte: Mandat og bruksanvisning for brukerråd. Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 6 Hjelpe-ark til SAR-møter, laget august 2014 Vedlegg 1 Runde rundt bordet liste – rekkefølge 1. Brukerråd Gjettum / Bærums Verk 2. Husmøte Jernbaneveien, nytt råd? 3. Husmøte Per Skreddersvei, nytt råd 4. Husmøte Belsetveien boliger, nytt råd 5. Brukerråd Emma Hjorth boliger 6. Brukerråd RUVE (Hauger Park, Vangkroken, Vanningsveien og Tanumveien) 7. Husmøte Åsbråtan 71, nytt råd? 8. Representanter Ruglandveien, husmøte? 9. BKA–rådet 10. Fredagsstyret 11. Rega-rådet 12. RGB Forberedelse til runden Ditt brukerråd/husmøte får inntil 5 minutter. Bestem hvem som skal fortelle og lag en liste over hva som skal fortelles. Fortell kort om hva dere holder på med. Hvilke saker tar dere opp? Forberedelse til saker Snakk om hva dere mener om sakene på saks-listen til SAR-møtet Ta det gjerne opp på hus-møtene også. Er det andre saker dere vil at SAR skal ta opp og jobbe med? Referat fra møte i RGB nr. 422 Side – 7 Vedlegg 2 Sak. 6 Oppskrift på husmøter (40 minutter) Alle brukerrådene / husmøtene svarer på spørsmålene under. Skriv ned svarene og ta de med på SAR-møte. Svarene skal legges frem for de andre. På neste SAR-møte ber vi alle representantene svare på følgende spørsmål om husmøter/allmøter: 1. Hvor ofte har dere møter? 2. Hvilken ukedag er møtene? 3. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene? 4. Hvis alle kommer, hvor mange er man da? 5. Hvor mange pleier å komme hver gang? 6. Kommer det noen ganger andre på besøk? 7. Hva snakker dere om? 8. Har dere saksliste? 9. Skriver dere referat? 10. Hvem har ansvaret for møtene? 11. Hvem styrer ordet? 12. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de? 13. Er det noe servering på møtene?