Rådgivningsgruppen

Nr. 420 – Referat fra 24. mars 2015

Referat fra 7. april 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad, Cecilie Dahl og Cora Maria Galucio Ikke tilstede: Møte-leder: Cora Maria Galucio Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: Nytt forslag til mandat for bruker-råd v.1.1 Informasjon fra andre møter og konferanser Ingen møter siden sist. Avis-utklipp og andre nyheter TV 8 har gått konkurs og Empo-TV kan nå bare sees på internett. Erik så et innslag på dagsrevyen om avlastning for utviklingshemmede i Tyrkia. Beskjeder og informasjon Morodal-festivalen skal være 13. juni. Dissimilis-festivalen skal være 13. og 14. juni. Brev til gruppen Ingen brev. Nr.421 Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 2 @ E-post E-post fra Statens Helsetilsyn som takker for at de fikk komme på forrige møte. Hege Kylland forteller at de lærte mye. Internett, hjemmeside og Facebook Det var ikke noe nytt på RiksGrundens hjemmeside, Så vi så på deres Facebookside. Der sto det nyere saker. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har gjennomgått referatet fra det siste BKA-rådsmøte. Neste SAR-møte er 19. mai og vi skal ha saks-listen klar på neste møte. Vi har lovet May Kristin å lage en oppskrift på husmøter. På neste SAR-møte ber vi alle representantene svare på følgende spørsmål om husmøter/allmøter: 1. Hvor ofte har dere møter? 2. Hvilken ukedag er møtene? 3. Hvilket klokkeslett starter og slutter møtene? 4. Hvis alle kommer, hvor mange er man da? 5. Hvor mange pleier å komme hver gang? 6. Kommer det noen ganger andre på besøk? 7. Hva snakker dere om? 8. Har dere saksliste? 9. Skriver dere referat? 10. Hvem har ansvaret for møtene? 11. Hvem styrer ordet? 12. Er det ansatte tilstede og hvilken rolle har de? 13. Er det noe servering på møtene? Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 3 Brukerundersøkelse i pleie- og omsorg. I løpet av våren vil det bli gjennomført en bruker-undersøkelse. Se egen sak i dagens referat. Nytt mandat for bruker-rådene. Hva skal brukerrådene gjøre. Skal tas opp i bruker-rådene (se vedlegg til dagens referat). Møte i Skandinavisk-samarbeid med BBL neste fredag. Mer informasjon på neste SAR-møte. Konferanse om mobbing Vi mangler svar fra flere brukerråd. Tas opp igjen på neste møte 19. mai. Be de også ta også opp spørsmålet om kjendis. Se egen sak i dagens referat. Forslag på saker til referanse-gruppen – se egen sak. Brukerråd på Arba og Aurora SAR ber RGB sjekker opp begge sakene til neste møte i SAR. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 4 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID De som kan tenke seg å fortsette med samarbeidet er Erik, Cora, Gro, John-Harald og Tove. Vi må finne ut hva Individuell plan er. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om dato-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Har ikke hørt noe mer fra Morten S. om søknad til Helsedirektoratet. Vi har sendt han en forespørsel på e-post. Vedtak: Budsjett tas opp på nest møte. Steinar sjekker mulighet for støtte fra FFO. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Vi har sett på forslaget til brev som skal sendes ut i forkant av brukerundersøkelsen. Vi har gjort brevet litt mer lettlest. Vedtak: Sendt tilbake svar til studentene som skal utføre undersøkelsen. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 5 04/15 REFERANSE-GRUPPEN Referanse-gruppen skal komme med forslag til hvordan utviklingshemmede i Norge kan få det bedre. Referanse-gruppen ble opprettet av regjeringen i forbindelse med arbeidet med meldingen til Stortinget om levekår for utviklingshemmede. Vedtak: Forberedes til SAR-møtet. Godkjenning av referat nummer 421 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Sendt ut sammen med dette referatet. EVENTUELT Ta opp på neste møte-reglene i gruppa. Referat fra møte i RGB nr. 421 Side – 6 Mandat for bruker-råd i bolig – Miljøarbeider-tjenesten 1. MÅLSETTING – hva skal rådet gjøre? Representantene i bruker-rådet skal gi tjenesteleder råd og fortelle hva de andre brukerne mener om saker. De skal også komme med ønsker fra brukere. Brukerrådet kan ikke bestemme over tjenesteleder. 2. SAMMENSETNING – hvem skal sitte i rådet? Bruker-rådet består av 4/fire valgte brukere. Hvert år velges 2/to representanter for 2/to år. Det er bare brukere som kan være representanter. Representantene velges på husmøter ved skriftlig valg. Det er en egen plan for hvordan dette skal gjøres. De som stiller til valg skal fortelle de andre hvorfor de stiller til valg. Bruker-rådet velger leder selv. Tjenesteleder velger en ansatt som skal være tilrettelegger. Tjenesteleder er bruker-rådets sekretær med ansvar for møteinnkalling/saksliste og referat. Innkalling og saksliste sendes ut 14 dager før møtet. Referatet skal sendes alle medlemmene innen 14 dager etter møtet. 3. SAKER OG OPPGAVER – hva skal jobbes med? Bruker-rådet skal jobbe med og gi råd i saker som handler om tjenestestedet. De skal være hørings-instans i aktuelle saker. De skal bli spurt og hørt i saker som handler om bruker-undersøkelser og handlings-program. Bruker-rådet skal se tjenestestedets budsjett og års-regnskap. 4. MØTEHYPPIGHET – hvor ofte møter? Det skal holdes 4 møter i året. Årshjulet for bruker-rådene viser når møtene skal være. Rådets leder kan innkalle til ekstra møter. v.1.1/RGB/2015