Rådgivningsgruppen

Nr. 417 – Referat fra 10. februar 2015

Referat fra 10. februar 2015 Tilstede: John-Harald Wangen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Gro Kristine Sjønnesen, Erik Songstad og Cecilie Dahl Ikke tilstede: Steinar Wangen Møte-leder: Gro Kristine Sjønnesen Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Studenter Jorunn og Line. Vedlegg: Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser 28. januar hadde Lars Ole møte med Morten S. På møte ble det snakket om at Bærum kommune skal bruke KS sin bruker-undersøkelse denne våren., Det ble også snakket om prosjektet bruker-veiledere, som er et samarbeidsprosjekt med ULF i Danmark. To deltakere fra Bærum arbeids-senter er med i prosjektet. Morten ønsker et forslag til budsjett for høstens planlagte mobbe-seminar. Han lurer også på om SAR kan ta opp hvordan miljø-arbeider-tjenesten kan ta i bruk av velferds-teknologi. Lars Ole er også blitt bedt om å lage et nytt organisasjons-kart; som viser hvordan bruker-rådene er organisert i kommunen. Sentralt-brukerråd inviterer til tema-kveld om samtykke og samtykke-kompetanse torsdag 12. februar Kl. 18.30 til 20.30 i Kunnskaps-senteret i Sandvika. Cora, John-Harald, Gro og Erik. Jorunn, Line og Lars Ole kommer også. Nr.417 Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 2 Avis-utklipp og andre nyheter Ingen nyheter. Beskjeder og informasjon Erik og Gro kommer ikke på møtet om Skandinavisk-samarbeid fordi de skal spille boccia i Fredrikstad denne helgen. Turen med Aktiv-Spania-ferie blir utsatt til høsten på grunn av ting som må ordnes i Spania. Brev til gruppen Brev fra NAV om vårt spørsmål om livs-opphold. Se fast punkt om brukerråds-arbeid. @ E-post Vi har fått e-post fra Nina i Budstikka. Hun skriver at hun nå skal jobbe med kultur-saker og derfor ikke kan følge opp vår sak om NAV. Forslag fra Steinar om å se på de nye debatt-programmene på Empo. I det ene programmet diskuterer tre utviklingshemmede sammen med en psykolog om hvordan det er å være annerledes. Det andre handler om ultra-lyd og personer med Downs syndrom. Vi sjekker ut tilbudet på slutten av dagens møte. På vårt spørsmål om hvor mye det koster å drifte KNUUS, Svarer ULF at det koster ca. 100.000.- i året. Marianne Fauske fra NAV forteller at Ellen Dillevig kommer på neste SAR-møte og forteller om livsoppholds-satser. Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 3 Internett, hjemmeside og Facebook ULF forteller om en utviklingshemmet som sultet i hjel i Holbæk kommune. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Husk mat-pakke til neste møte. Når det gjelder saken om gjengs husleie og livs-oppholds-sats, Så kommer Ellen fra NAV og forteller oss om dette. VI har gått igjennom sakslisten og forberedt sakene vi skal ta opp. Alle har jobbet hver sfor seg, enten alene eller med en tilrettelegger. NB Huske å ta opp bruk av velferds-teknologi som eventuelt-sak. Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 4 SAKER 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID På fredag møtes vi på Ramma kl. 15.00. Cecilie og Cora kommer med Mølla-bussen. Cecilie, Cora og Jorunn reiser sammen til Sandvika Når vi er ferdige ca. kl. 19.00.. Lars Ole ordner lasagne og hvit-løksbrød. Vedtak: Kontakte ULF etter at vi har snakket med BBL om mulige datoer for høstens treff i det Skandinaviske samarbeidet. Gi beskjed til Grunden om data-forslag. 08/14 BÆRUM-KONFERANSEN Forslag om å invitere en kjendis som har blitt mobbet. Et forslag er Morten Harket. Vedtak: Vi tar opp forslaget på neste SAR-møte. 01/15 KS-UNDERSØKELSE Studentene har vært på besøk hos KS og fått vite mer om undersøkelsen. De kom med noen forslag til hvordan De har også besøkt Nesodden kommune som gjennomførte undersøkelsen i 2014. Vi har ikke hørt noe mer fra vår kontakt-person i kommunen. Vedtak: Ingen vedtak. Referat fra møte i RGB nr. 417 Side – 5 Godkjenning av referat nummer 417 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT Intervjuer – Line og Jorunn ønsker å ta opp dette. De skal levere en oppgave til skolen etter at de er ferdig med sin praksis. I denne oppgaven ønsker de å skrive noe om hva vi mener. De lurer derfor på om vi vil bli intervjuet? Alle vil gjerne bli intervjuet. John- Harald vil gjerne ha spørsmålene opp ned, slik at han kan svare helt på hodet.