Rådgivningsgruppen

Nr. 410 – Referat fra 21. oktober 2014

Referat fra 21. oktober 2014 Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Cora Maria Galucio, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Møte-leder: Cecilie Dahl Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74 Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00 Besøk: Ingen Vedlegg: Faste punkter: Informasjon fra andre møter og konferanser De studentene som vi intervjuet i forrige uke har fått sine første-valg til praksis-periode. Vi trenger derfor andre studenter som kan tenke seg å følge brukerråds-arbeid til våren 2015. Avis-utklipp og andre nyheter Avisutklipp fra Budstikka 20. oktober om danse-galla arrangert av Haug skoles musikkorps. Beskjeder og informasjon Tale-maskinen til Erik er fortsatt på service. Der har den vært i over 7 uker. Hvorfor får han ikke en ”låne tale-maskin”? Nr.410 Referat fra møte i RGB nr. 410 Side – 2 Brev til gruppen Ingen brev. @ E-post Spørsmål fra Marit Berger i Eidsberg kommune. Hun spør om å få komme på besøk, sammen med en annen ansatt i kommunen og to utviklingshemmede tjenestemottakere. Erik foreslår tirsdag 18. november, fordi da er det både RGB-møte og SAR-møte i Sandvika. E-post fra Randi på HIOA om forelesningene vi snart skal holde for studentene. Vi har laget tre spørsmål vi har sendt i dag. Internett, hjemmeside og Facebook Fikk ikke tid til å sjekke hjemmesider denne gangen. ”Ingen ting om oss, uten oss” bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR Vi har gått igjennom referater fra BKA-rådet 25.09 og 16.10. Lars Ole sjekker med Hulegården om quiz-forslaget – utsatt. Vi må følge opp saken om mobbing og husleie. Vi har laget saksliste til SAR-møtet 18. november. Listen blir lagt ut på nettet, vedlegg til dagens referat og sendt til våre kontakt-personer. Referat fra møte i RGB nr. 410 Side – 3 SAKER 05/10 FN-KONVENSJONEN Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt. 06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013 Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til neste møte. 02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID BBL har kontaktet oss og invitert til et møte for å fortsette arbeidet fra den Skandinaviske samlingen i april. Vedtak: Arbeids-dokumentet fra samlingen ble delt ut på møtet. På neste møte ser vi nærmere på referatet. Vi møter BBL lørdag 15. november kl. 13.00 til kl. 17.00 i Sandvika. Sted blir bestemt senere. 06/14 BROSJYRE OM OVERGREP Vi har fått en henvendelse fra Kristiansen i BUFdir – Barne- ungdom- og familiedirektoratet. Vi har blitt bedt om å bidra i forhold til en lett lest brosjyre om seksuelle overgrep mot mennesker med utviklingshemming. Kristiansen kommer på neste møte og forteller om brosjyren. Vedtak: Cecilie, Erik, Cora og Gro jobber med teksten i brosjyren onsdag 5. november kl. 13.00 til kl. 16.00 på BA. Referat fra møte i RGB nr. 410 Side – 4 Godkjenning av referat nummer 410 Referatet ble godkjent. Saks-liste for neste møte Delt ut på møte. EVENTUELT – Intet spesielt.