Rådgivningsgruppen

Nr. 406 – Referat fra 26. august 2014

Referat fra 26. august 2014Referat fra 26. august 2014Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen, Tove Kjevik, Cecilie Dahl og Erik Songstad Ikke tilstede: Cora Maria Galucio Møte-leder: Erik SongstadTilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen Sted: Emma Hjorthsvei 74  Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00Besøk: IngenVedlegg: saksliste til SAR-møtet 23.9 kl. 12.30 i Løkkeåsveien 2

Faste punkter:
Informasjon fra andre møter og konferanserLars Ole har vært på møte med Morten og Anne Kristin.På møtet ble det snakket om hvordan brukerråds-arbeid skal være i fremtiden.
Det må finnes en løsning på hvordan vi kan få valgt medlemmer til RGB.Vi tar saken opp på neste SAR-møte.
Det ble også snakket om å holde en konferanse med tema mobbing neste år. Morten lurte på hva brukerrådene mener om dette.Vi tar saken opp på neste SAR-møte.
Avis-utklipp og andre nyheterGro  og Tove har med utklipp fra Bæringen nr. 4 2014.der står det om vår feiring i kommune-gården i juni.

 

Beskjeder og informasjonBKA overtar ansvaret for driften av kantinen i kommunegården fra oktober.Jack skal slutte i BKA.
Brev til gruppen Ingen brev.

@   E-postE-post fra Kine som jobber for Rakett TV.  De er på jakt etter unge mennesker som kan tenke seg å være med på en TV-serie.Vi har sendt forespørselen videre til BKA-rådet fordi vi selv er for gamle.

Internett, hjemmeside og Facebook Vi fant ikke så mye på de hjemme-sidene vi sjekker.Vi så lit på vår egen hjemmeside.

 

 

”Ingen ting om oss, uten oss”bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR
Legge ut liste over rekke-følgen på ”Runden rundt bordet”på kommunens hjemmeside under SAR-arbeidet.
Vi har gjort ferdig saks-listen til SAR-møte 23. september.Saks-listen er vedlagt referatet og blir sendt ut til ledere av bruker-rådene, samt til kontakt-personene.  Vi har også laget et tids-skjema for møtet.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN  Artikkel 30
Å delta i kultur, fritidsliv og idrett
Mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til å være med i kulturlivet.
Kultur, fritid og idrett skal være tilgjengelig. Norge skal sørge for at alle finner bøker de kan forstå.
De skal sørge for at TV, film, teater og andre aktiviteter er tilgjengelige.
De skal kunne ha glede av museer, biblioteker og turistmål.
De skal få støtte til å besøke steder som er særlig viktige i Norge. Ingen lover og regler må hindre noen i å delta i kulturlivet.
Alle skal kunne bruke sine kunstneriske evner til glede for seg selv og for resten av samfunnet.
Alle har rett til å dyrke sin egen kultur og sitt eget språk, for eksempel tegnspråk.
Alle skal kunne delta i idrett og andre fritidsaktiviteter.
Det betyr
at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i idrett som er tilrettelagt for dem

 

at de skal få samme utdannelse og støtte som alle andre
at de skal ha adgang til idrettsplasser, fritidsaktiviteter og reiseliv
at alle barn skal kunne være med på lek og idrett på skolen og i fritiden
Vedtak: Vi starter igjen med artikkel nr. 1 på neste møte. Vi ser etter om artikkelen er oppfylt.

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013
Vedtak: Lars Ole lager ferdig et forslag til møte 9. september.

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID Vedtak: Godkjenne arbeids-dokumentet på møte 9. september.

 

Godkjenning av referat nummer 406Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte Delt ut på møte.

 

EVENTUELT  Nicolas har søkt om permisjon fordi han skal gå på skole.Vi stemte over spørsmålet og det ble fler-tall for at han ikke får permisjon.Noe av grunnen til dette er at han ofte har vært borte fra møtene tidligere.