Rådgivningsgruppen

Nr. 399 – Referat fra 8. april 2014

Referat fra 8. april 2014
Tilstede: John-Harald Wangen, Gro Kristine Sjønnesen,
Tove Kjevik, Cora Maria Galucio, Cecilie Dahl,
Jacob Sverdrup og Erik Songstad
Ikke tilstede: Nicholas Andrè Sørlie
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Steinar Wangen
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.00
Besøk: Wenche Johnsen og Anne Birkeland
fra bolig-kontoret kl. 10.30 til kl. 11.30
Vedlegg: 1/399 Saksliste til SAR-møte 6 .mai

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
På årsmøtet til Vivil ble spørsmålet om
å kunne betale med kontanter på medlemsaften tatt opp.
Det ble bestemt at det kan gjøres,
men bruk helst nettbank eller giro.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.

 

Beskjeder og informasjon
Vi sang bursdag-sangen for Gro som fyller 50 år i dag – HURRA.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Intet spesielt.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Intet spesielt.

 

”Ingen ting om oss, uten oss”
bruker-rådsarbeid i Bærum kommune – SAR

Vi har fortsatt på sakslisten til SAR-møtet 6. mai.
Sakslisten sendes ut i dag eller i morgen.

Til sak 2 om gjengs husleie
har vi fått besøk fra bolig-kontoret i kommunen.
Anne har jobbet på boligkontoret i 1,5 år.
Wenche har jobbet i kommunen siden 1994
Og de siste 5 årene på bolig-kontoret.
De jobber begge to med saker som handler om gjengs husleie.

I 2011 vedtok politikerne å innføre gjengs (vanlig) husleie fra 2012.

Steinar får i oppdrag å finne mer ut av
hva som står i de politiske papirene om saken.

Vi fikk vite at livs-opphold-satsen er på kr. 5.600.-
I tillegg har kommunen lagt til kr. 500.- for strøm.
Det betyr at kr. 6.100.- er det beløpet du skal kunne leve for
etter at husleie, strøm og innbo-forsikring er betalt.
Hvis du sitter igjen med mindre enn kr. 6.100.- i måneden.
Kan du søke om penge-støtte fra NAV.
Denne penge-støtten kalles supplerende livs-opphold.
Det beløpet du skal kunne leve for skal dekke:
Mat, klær, telefon, tv og internett, andre forsirkinger,
ferie, transport, medisiner, fritid, sparing, osv.

 

De fleste utviklinshemmede får utbetalt grunnpensjon
og tilleggspensjon, som samlet kalles uførepensjon.
Dette utgjør kr 18.292.- før skatt.
I tillegg er det mange som får oppmuntrings-penger
fra sin arbeids-giver.
Dette utgjør omlag kr. 3.000 til kr. 3.500.- før skatt.

Ordningen med gjengs husleie har vært evaluert en gang tidligere
og skal evaluerers før denne sommeren.
Hvis RGB eller SAR har innspill,
må disse sendes til bolig-kontoret i løpet av mai.

Det er Stortinget som har bestemt beløpet for livs-opphold-satsen.
Det er NAV sosial som har ansvret for å hjelpe deg
hvis du har mindre enn kr. 6.100.- igjen
etter at husleie , strøm og innbo-forsikring er betalt.
Vi inviterer en fra NAV til å komme på vært møte om 4 uker
for å snakke om dette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Utsatt på grunn av forberedelser til seminar.

Vedtak: Cecilie gjennomgår artikkel 29 på møte nr. 401 20. mai.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi tar kontakt med ordføreren
og inviterer henne til 3. juni.

Vedtak: Lars Ole tar invitasjonen tjeneste-vei.

 

 

01/14 FOREDRAG FOR KS OG NOEN KOMMUNER
Gro og Cecilie fortalte fra foredraget.
Vi foreleste mest uten papirene og det gikk ganske fint.
Det ble ikke så mye tid til spørsmål,
fordi vi bare hadde 45 minutter på oss.

Gerd sendte en takk
og fortalte at samlingen med kommunene
hadde fått en god evaluering,
mye takket være vår forelesning.

Vedtak: Vi vil gjerne bidra med kunnskap om brukeråds-arbeid
hvis vi får mulighet en annen gang.

 

 

06/13 ÅRS-RAPPORTEN FOR 2013

Vedtak: Utsatt.

 

 

 

02/14 SKANDINAVISK SAMARBEID
Programmet for seminaret
blir at vi starter som vanlig kl. 09.00 på Ramma tirsdag 22.4.
Så gjør vi i stand lunsj til danskene og svenskene fra kl. 12.00.
Seminaret starter kl. 13.00 og varer til kl. 18.00.
Så drar vi til Sandvika for å spise.

Onsdagen starter seminaret kl. 09.00 på Gjestehuset
og varer til kl.15.00.

Vi skal sammenligne tall og fakta fra Norge, Sverige og Danmark
på områdene, arbeid (3 t), hjem (3 t), fritid (1,5t) ferie (1,5 t)
og diverse (1 t).

Vedtak: Vi inviterer BKA-rådet til å være med på temaet arbeid
på onsdagen fra kl. 12.00 til kl. 15.00.
Vi har også invitert BBL til å være med.
Vi feirer at v har møte nr. 400 neste gang
med en kake på seminaret.

 

 

Godkjenning av referat nummer 399
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

Intet på eventuelt.