Rådgivningsgruppen

Nr. 382 – Referat fra 11. juni 2013

Referat fra 11. juni 2013
Tilstede: Cecilie Dahl, John-Harald Wangen, Tove Kjevik,
Cora Maria Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede: Gro Kristine Sjønnesen og Jacob Sverdrup
Møte-leder: Cora Maria Galucio
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 12.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/382 Møteplan for høsten 2013

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen ny informasjon.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Vi minner fortsatt om årets stolthets-parade som er lørdag 15. juni.
Samme dagen er det Morodals-festivalen 2013.
Årets sommer-avslutning foregår tirsdag 11. juni på Emma Kafe.

Brev til gruppen
Ingen brev.

@ E-post
Sjekket e-posten.
Ingen vi må svare på nå.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi fikk ikke tid til å se på hjemmesider
eller facebook denne gangen.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemme-side.

Møteplan for SAR i resten av 2013
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

BKA-rådet
Ikke noe nytt referat siden sist.

 

Brukerråd i boliger
Vi har fått referat fra Emma Hjorth arbeidslag,
men vi har ikke tid til å se på det nå.

Sentralt bruker-råd
Referatet fra møte i rådet er ikke ferdig.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen ny informasjon.

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 21
Ytringsfrihet og rett til egne meninger
og rett til å få informasjon

Mennesker med nedsatt funksjonsevne
har også rett til å mene og si hva de vil.

Alle har rett til å få informasjon som de kan forstå.

Det betyr at Norge skal sørge for å
– gi dem all informasjon raskt
og uten at det koster noe ekstra.

– gi informasjonen slik at de kan forstå den,
for eksempel lettlest, med storskrift,
lyd, tegnspråk eller punktskrift eller blindeskrift.

– sørge for at informasjonen fra private firmaer
er lett å forstå.

– at TV, radio, aviser og andre medier
gir informasjon som er lett å forstå.

– sørge for at de som ønsker det
får lære tegnspråk.

Vedtak: Cecilie tar opp artikkel 21 på sommer-avslutningen.

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
FUS-temaet ønsker at Morten Svarverud
skal være innleder på konferansen.
Lars Ole fikk i oppgave
å ta den første kontakten med Morten om dette.

Vi snakket også om møte-planen fremover til konferansen.

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 24. juni hos Cecile.

 

08/12 MELDING TIL STORTINGET
OM LEVEKÅR OG TILTAK
Vi har ikke hørt noe fra EmpoTV.

Vedtak: Informerer SAR om forslagene.

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012

Vedtak: John-Harald og Lars Ole møtes tirsdag 9. juli
For å oppdatere hjemmesiden
og gjøre ferdig rapporten for 2012.

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
På sommer-avslutningen har vi kjøpt inn fest-brus
og høye glass.

Vedtak: Vi spør om det er tre som vil åpne fest-brusen.

 

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013
Vi skal møte opp foran rådhuset kl. 17.00 på mandag 17. juni.
Mottagelsen starter kl. 19.00 og varer til kl. 21.00.
Vi må ha pene klær.

Vi skal også snakke med Cato
om hvilke oppgaver vi skal ha på tirsdagen.

På tirsdagen skal vi møte på Oslo Plaza kl. 08.00.

Vedtak: Cora reiser alene, Steinar reiser alene.
Vi andre møtes på Rykkinn-bussen.
Lars Ole ordner med brosjyre-materiell på fredagen.

 

 

Godkjenning av referat nummer 382
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Sendes ut i forkant av møtet i august.

 

 

EVENTUELT
Møteplan for høsten – se vedlegg.