Rådgivningsgruppen

Nr. 378 – Referat fra 16. april 2013

Referat fra 16. april 2013
Tilstede: Tove Kjevik, Cecilie Dahl, John-Harald Wangen
Jacob Sverdrup, Cora Maria Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Gro Kristine Sjønnesen fra Bærum arbeidssenter
er på besøk.
Steinar Wangen.
Vedlegg: 1/378 – Invitasjon til høringsmøte

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Erik, Cecilie og Cora har vært hos Husbanken og holdt foredrag.
Lars-Ove og Steinar var med som tilretteleggere og hjelpere.
Alle opplevde møtet med Husbanken som noe interessant
og positivt.

Det har vært møte i FUS-temaet mandag 8. april.
Se sak 06/12.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag eller andre nyheter.

 

Beskjeder og informasjon
Tove kommer ikke på neste møte.

Brev til gruppen
Regning fra Egoria som leverer hjemme-siden vår.

 

@ E-post
E-post fra Cato i NAKU. Se sak 02/13

E-post fra Trine Angelskår
i Barne- likestillings- og inkluderings-departementet / BLD
med invitasjon til høringsmøte på fredag 19. april.
Se vedlegg 1/378

E-post fra Randi Krogstad på Vernepleierhøgskolen / HIOA.
Hun ønsker å avtale høstens datoer for forelesninger.
Vi har sendt svar med våre ønsker.

 

Internett, hjemmeside og Facebook

På SORs hjemmeside kan vi lese om
en rapport på 117 sider
utgitt av Barne- ungdom- og familiedirktoratet / Bufdir.
Rapporten handler om levekårene
for mennesker med utviklingshemming
og sammenligner dagens situasjon
med de målene som ble satt i forbindelse med
ansvars-reformen fra 1991.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemmeside.

Møteplan for SAR i resten av 2013
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

Vi har laget saks-liste til SAR-møtet tirsdag 30. april.
Lars Ole sørger for å sende sakslisten til bruker-rådene,
I tillegg til at saks-listen er vedlegg til forrige referat.

 

BKA-rådet
Vi har gjennomgått referatet fra møtet 11. april.
Viktig å ta opp konflikter og uenighet som tema på jobben.

 

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Tema-kvelden er flyttet fra 10. april til 15. mai.
Temaet er tildelings-kontorets arbeid
med enkelt-vedtak om tjenester til brukere.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Artikkel 19 utsettes til neste møte.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
På siste møte ble det snakket om kommunal organisering.
Hvem gjør hva i kommunen.
Hvilke utvalg finnes og hva gjør de.
Vi så også litt på den politiske organiseringen.

Vedtak: Arbeidet fortsetter i FUS-teamet 13. mai

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Lars Ole har ordnet med perm og skille-ark til regnskapet.

Vedtak: Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

 

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Vi har booket Vinkelgården lørdag 28. september
Så langt har vi bestemt at vi skal invitere tidligere medlemmer
og tilretteleggere.

På tirsdag 10. september ved 11-tiden,
som bare er to dager før fødsels-dagen vår,
så lager vi et opplegg i Kommune-gården i Sandvika.
Hit inviterer vi kommunale samarbeids-partnere og politikere.
Kanskje også andre samarbeids-partnere og BBL.

Medlemmer i SAR blir invitert til sommer-avslutningen.

Vedtak: Vi fortsetter planleggingen av feiringen på neste møte.

 

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013
Vi utvider antall møter for vår-semesteret
og tar med tirsdag 18. juni på planen.
Denne dagen hjelper vi til i sekretariatet
og har stand på NAKUs konferanse i Oslo.

John-Harald og Lars Ole
sørger for å ta bilder på konferansen.

NAKU lager en liste
over hvilke oppgaver vi kan bidra med på konferansen.

Vedtak: Vi har sendt svar til Cato
om at vi ønsker å bidra på konferansen.

 

 

Godkjenning av referat nummer 378
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.