Rådgivningsgruppen

Nr. 377 – Referat fra 2. april 2013

Referat fra 2. april 2013
Tilstede: Tove Kjevik, Cecilie Dahl, John-Harald Wangen
Jacob Sverdrup, Cora Maria Galucio og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk: Gro Kristine Sjønnesen fra Bærum arbeidssenter
er på besøk.
Steinar Wangen og Yohannes Okbalde er også med i dag.
Vedlegg: 1/377 – saks-liste til SAR-møtet tirsdag 30. april

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter og konferanser siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp i dag.

 

Beskjeder og informasjon
Ingen beskjeder eller informasjon.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

@ E-post
E-post fra Cato i NAKU.
Vi må vente med svar til neste møte
om behovet for hjelp på deres konferanse i juni.

Olav Storli skriver at han er fritatt for politiske oppgaver.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
ULF fyller 20 i år og planlegger fester flere steder.
ULF ungdom har sendt brev til sentrale politikere
og bedt om lett lest valg-informasjon.
Politikerne svarer at de vil jobbe med saken.

Sidene til Bærum lokallag av NFU og LUPE funker ikke.

NFU skriver om at meldingen til Stortinget
om levekår og tilbud til mennesker med utviklingshemmming
er ute til høring.
Steinar får i oppgave å gå igjennom meldingen
og se om det er saker som SAR
bør informeres om eller mene noe om.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 4 uker før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.
Saks-listen sendes ut til alle våre kontakt-personer
og legger det på kommunens hjemmeside.

Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 39 Tirsdag 24. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

Vi har laget saks-liste til SAR-møtet tirsdag 30. april.
Lars Ole sørger for å sende sakslisten til bruker-rådene,
I tillegg til at saks-listen er vedlegg til dagens referat.

 

BKA-rådet
Vi har gjennomgått referatet fra møtet 21. april.

 

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Tema-kvelden er flyttet fra 10. april til 15. mai.
Temaet er tildelings-kontorets arbeid
med enkelt-vedtak om tjenester til brukere.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Ingen informasjon som ikke ligger under andre punkter i referatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN

Artikkel 18
Rett til å velge hvor en vil bo
og til å være borger i et land

Borger betyr å være beboer i et land.
Alle har rett til å velge hvor de vil bo.

Det betyr også at
– de har rett til å bli borgere i et annet land.
Et land kan ikke si nei bare fordi
et menneske har nedsatt funksjonsevne.

– de har rett til å ha pass og andre dokumenter.

– de har rett til å forlate et land, også sitt eget.

– et land ikke kan nekte noen å reise inn i landet
fordi de har nedsatt funksjonsevne

– alle barn har rett til å få et navn
og bli borgere av et land når de blir født.

– om det er mulig, har barna rett til
å kjenne sine foreldre og bli passet på av dem.

Vedtak: Artikkel 19 tas på neste møte.

 

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Når det gjelder vårens siste møte
og spørsmålet om hvor dette skal være,
så jobbes det med å finne en løsning.

Vedtak: Lars Ole oppdaterer Arbeids-heftet.
Neste møte er 8. april 2013 kl. 16.30 til kl. 20.00 hos Cecilie.
Tema på møtet er kommunal organisering
og bruker-rådets plass.

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi må ha en egen perm for 2012 og en for 2013.
RGB har fått egen objekt-kode i det kommunale regnskapet.

Vi fortsetter arbeidet med rapporten på neste møte.

Vedtak: Lars Ole ordner med permer og skille-ark til regnskapet.

 

 

01/13 RGB FYLLER 20 ÅR
Cecilie har sjekket med Vinkel-gården.
Hun har fått beskjed om at vi må avtale dette nærmere
med arbeidsleder Trine.

Når skal vi sende ut invitasjon til gjestene våre?
Vi sender den ut i juni og ber om svar i august.

Så langt har vi bestemt at vi skal invitere tidligere medlemmer
og tilretteleggere.

Forslag om å invitere noen kommunale samarbeids-partnere
Andre samarbeids-partnere og BBL.

Medlemmer i SAR blir invitert til sommer-avslutningen.

Vedtak: Vi snakker med Trine på førstkommende torsdag
om dato og antallet.
Vi må finne ut av hvilke samarbeids-partnere vi skal invitere.

 

 

02/13 NAKU-KONFERANSE JUNI 2013

Vedtak: Cato skal ta opp saken
og sender oss en skriftlig forespørsel
innen møte den 16. april.

 

 

Godkjenning av referat nummer 377
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT

Gro har vært med på dagens møte
og kan tenke seg å komme tilbake neste gang.

HUSBANKEN
Geir Aasgård har tidligere vært kommunal kontakt-person for RGB.
Han jobber nå for Husbanken.
Husbanken har i oppgave å skaffe boliger til de har spesielle behov.

Husbanken skal ha et seminar
for de som jobber i Husbanken forskjellige steder i landet.
Geir lurer på om noen av oss
kunne være å fortelle hva vi mener om spørsmål som handler om bolig.

Hvor det bygges, hvor stort det bygges, hvordan det ser ut,
bruk av felles-areale, hvor mange som bor sammen osv.

Kommunal og regional-departementet er bekymret
for at Husbanken støtter for store bygge-prosjekter.

Husbanken holder til i Oslo, Støperigata 1, 6 etasje.

De som reiser er Cora, Cecilie, Erik, Steinar og Lars-Ove.
Avreise fra Bærum kl. 08.00 og innlegg kl. 12.00 til kl. 12.45.
De som blir med vil få lønn og må søke om permisjon uten lønn.