Rådgivningsgruppen

Nr. 371- Referat fra 4. desember 2012

Referat fra 4. desember 2012
Tilstede: Renate Rø, Jacob Sverdrup, Tove Kjevik,
John-Harald Wangen. Cecilie Dahl og Erik Songstad
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.00 til kl. 15.00
Besøk:
Vedlegg: 1/371 Referat fra SAR-møte 20. november

 

Faste punkter:

 

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 28. november.
Der står det at Pål Lingsom har gitt ut dikt-samling.

 

Beskjeder og informasjon
Vi tar årets juleavslutning på Emma kafe.
Vi møtes kl. 14.00 og holder på til kl. 16.00.

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen.

 

@ E-post
Ingen e-poster vi trenger å svare på.
Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har sett på NFUs hjemmeside
og der finner vi alt for mange eksempler på at utviklingshemmede
får det dårligere og dårligere i Norge.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

SAR
På siste møte laget vi et forslag til møteplan for SAR-møtene i 2013.
Vi har gjort en liten forandring på datoen for møte 2.

VI foreslår at brukerådene har møte i forkant av SAR-møtene.
Saksliste til SAR-møtene skal være ferdige 14 dager før møtet.
Sakslisten lages på RGB-møtene.

Møteplan for SAR i 2013
Møte 1 uke 9 Tirsdag 26. februar kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 2 uke 18 Tirsdag 30. april kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 3 uke 37 Tirsdag 10. september kl. 12.30 til kl. 15.00
Møte 4 uke 47 Tirsdag 19. november kl. 12.30 til kl. 15.00

 

BKA-rådet
Ikke noe nytt referat.

 

Brukerråd i boliger
Ingen flere referater siden sist.

Sentralt bruker-råd
Møte var 30. oktober, men referatet er ikke ferdig ennå.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere

Ingen informasjon.

 

SAKER

05/10 FN-KONVENSJONEN
Cecilie leste opp artikkel 13.

Rett til hjelp fra domstolene

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har
samme rett til å få hjelp av domstolene.

De har rett til å få hjelp
om de for eksempel skal vitne i en sak.

Ansatte ved politi, domstoler og fengsler
skal lære å hjelpe dem.

De har også rett til å eie eller arve eiendom.
De har rett til å få lån.

Vedtak: Vi fortsetter med artikkel 14 på møte 15. januar 2013.

 

06/12 FUS-KONFERANSE 2013
Det var møte hos Cecilie på mandag 26. november.
Vi snakket om hva brukerråd er i boliger.

Det er kommunen som har bestemt
at det skal være brukerråd på tjeneste-stedene.

Det er tjeneste-leders råd
og tjeneste-leder er sekretær for rådet.
Det betyr å skrive referat og innkalling/saksliste.

Det skal være 3-5 bruker-representanter
og 2 representanter for de ansatte.

Brukerråd og husmøte er ikke det samme.

På et brukerråd så skal vi ikke ta opp
saker som gjelder enkelt-personer,
men saker som kan gjelde for alle.

Vedtak: Neste møte er 11. februar 2013.

 

07/12 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER

Vedtak: Vi har ikke fått de skriftlige svarene
fra den siste gruppen ennå.

 

 

10/12 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2012
Vi har gått igjennom årets saker
og skrevet kort om hva vi har gjort i saken.

Vedtak: Ingen vedtak.

 

Godkjenning av referat nummer 371
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
Vi har laget møteplan for våren 2013.