Rådgivningsgruppen

Nr. 357- Referat fra 27. mars 2012

Referat fra 27. mars 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg
Jacob Sverdrup, Tove Kjevik, og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Anne Marie Berg
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Tilretteleggerne har hatt møte med en av kontakt-personene
i kommunen om fremtiden til RGB.
Se sak 09/11.

Lars-Ove har vært på møte med sentralt-brukerråd.
Referatet er ikke ferdig.

Lars-Ove har vært på prosjekt-møte om ”Bruker spør bruker”
(sak 02/10 Spørre-undersøkelse i miljø-arbeidertjenesten).
Lars Ole går inn som prosjekt-leder.
Han skal jobbe med å få opprettet stillinger for intervjuere.
Stillingene skal være varige tilrettelegate arbeidsplasser
i ordinær/vanlig virksomhet – VTAO.

John-Harald har vært på årsmøte
for NFU fylkeslagene i Oslo og i Akershus.
Der ble det snakket om sorterings-samfunnet
og pasient- og bruker-rettighetsloven.

 

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Erik hadde med avisutklipp fra Budstikka torsdag 22. mars.
Artikkelen handlet om utstillingen ungdom med ”Downs”
hadde på Artista Cafe. 21. mars.
Prinsesse Mærtha Louis åpnet utstillingen
og Haug Musikkorps spilte.

Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 26. mars
hvor det står om Løxa utvikling som gjør arbeids-oppgaver
til riktig tid, riktig pris og riktig kvalitet.

 

 

Beskjeder og informasjon
Vi er invitert til å delta på en europeisk konferanse.
Konferansen handler om inkludering i arbeidslivet.
Arrangør er Inclusion Europe og
konferansen holdes i Bryssel 31. mai til 2. juni

Vivil-lekene er fra 1-3 juni.

Vi er invitert til Grunden 1-3 juni
i forbindelse med deres årsmøte.

 

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

 

 

 

@ E-post
Vi har fått svar fra Kai på spørsmålet om hva det vil koste
for ledsager på årets sommer-leir.
Svaret er at det vet de ikke før påmeldings-fristen er ute.

E-post fra Inclousion Europa, se Beskjeder og informasjon

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Ikke noe nytt på vår hjemmeside denne gangen.

På NFUs side kan vi lese om at det har kommet krav om
at fra 1. mai de som ansattes i skjermede bedrifter
kunne legge frem politiattest.
Målet er å forhindre seksuelle overgrep.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Hva kjenne-tegner en god tilrettelegger?
BKA-rådet og RGB har jobbet med dette spørsmålet.
Hva tenker de andre bruker-rådene om rollen som tilrettelegger?
Vi foreslår at dette blir en sak på neste SAR-møte.

 

BKA-rådet
Referat fra møte 15. mars
BKA-rådet søker etter ny tilrettelegger når Rune slutter.
De ber arbeidsledere om å søke,
BKA intervjuer søkerne og velger tilrettelegger.

BKA-rådet mener at en tilrettelegger må:
– være flink til å lytte.
– følge opp sakene
– melde inn saker som er aktuelle
– skrive referat på lettlest.
– hjelpe til med å hente inn informasjon til møtene.
– hjelpe til under møtene.
– ha respekt for at bare medlemmene har stemmerett.

Brukerråd i boliger

På møtet i Gjettumveien brukerråd
har Cecilie fått i oppdrag å bestille ferie-tur til Danmark.
Hun skal løse oppgaven sammen med en tilrettelegger.

Ingen andre referater.

 

E-postadresser til brukerråd i Bærum kommune:
RGB post@radgivningsgruppen.no
BKA bkaraadet@baerum.kommune.no
Fredag-styret ?
REGA-rådet ?
Gjettum ?
Per Skreddersvei ?
Jernbaneveien ?
Levrestien ?
Hauger Park ?
Vangkroken ?

 

Sentralt bruker-råd
Det var 20. mars, men referatet er ikke ferdig.

 

Informasjon fra samarbeids-partnere

Intet nytt.

 

 

 

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN
Cecilie la frem konvensjonens artikkel 4.
Det var spesielt tre underpunkter som vi mener er kjempe viktige.

– Norge skal forandre eller ta bort lover, regler og holdninger
som gjør at noen blir diskriminert

– Norge lover at tjenesteytere får opplæring i konvensjonen.

– Norge lover å samarbeide med mennesker
med nedsatt funksjonsevne,
og med organisasjonene deres
slik at det som står i konvensjonen blir gjennomført.

Vedtak: Cecilie fortsetter med artikkel 5 neste gang.

 

 

09/11 SAMARBEIDS-AVTALE OG ØKONOMISK STØTTE
Våre tilretteleggere har vært på møte
med vår kontakt-person Morten Svarverud.
Der var også Anne Kristin Gosse, som er leder for fagenheten.
RGBs tilretteleggere får lønn fra fagenheten.

Lars-Ove kan ikke fortsette som tilrettelegger for RGB,
fordi han har fått andre arbeids-oppgaver i kommunen.

Skal det velges medlemmer til RGB?
Hva skal skje med SAR?
Dette er bare noen av spørsmålene vi må ta opp.

Erik tar opp spørsmålet om hvor møtene skal være.
Vi tar med spørsmålet videre i saken.

Vedtak: Vi fortsetter diskusjonen på neste møte.
Lars Ole lager et kart” som viser hvordan
bruker-rådene kan se ut i fremtiden.

 

 

02/12 POLITIKER-STAFETT.
Vi har ikke fått svar fra ordføreren på vår e-post fra siste møte.

Vedtak: Cecilie har ring og lagt igjen beskjed på svareren.

Cecilie og Erik overleverer brevet og stafett-pinnen
til ordfører Lisbeth Hammer Krogh.

 

 

04/12 NORDISK SAMARBEIDS-PROSJEKT
OM FN-KONVENSJONEN
Vi har lagt til ordet nordisk i saks-navnet.

Vedtak: Venter på svar på søknad

 

Godkjenning av referat nummer 357
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Saksliste ble delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.