Rådgivningsgruppen

Nr. 356- Referat fra 13. mars 2012

Referat fra 13. mars 2012
Tilstede: Cecilie Dahl, Erik Songstad, Anne Marie Berg
Jacob Sverdrup, Tove Kjevik, og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Erik Songstad
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Referat fra SAR-møte 28. februar 2012 / eget dokument

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen referater fra andre møter.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller nyheter siden sist.

 

Beskjeder og informasjon
Brosjyren ”Fritid i Bærum” er kommet.
Her er en oversikt over tilbud i sommer-ferien.

På mandag 19. mars skal tilretteleggerne
på et møte med kommunen
for å finne mer ut av RGBs plass i systemet
og organisering av tilretteleggerne.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

@ E-post
Cecilie har sendt en e-post til Tilrettelagt fritid
med spørsmål om utgifter til ledsager.

 

Internett, hjemmeside og Facebook
Vi har oppdatert vår egen hjemmeside med to nyheter.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

 

SAR
Referat fra møte i SAR, se vedlegg 1/356.

Vi gjennomgikk referatet
og begynte på en saksliste til neste møte som er 19. juni.
– Bruker spør bruker – hvordan går det med denne saken?
– Ferie og fritid – arbeidsgruppen informerer
– Brukerråd på alle tjeneste-stedene – Svarverud informerer
– FN-konvensjonen – hvordan går det med søknaden om støtte

Vi gjennomfører opplegget som vanlig.

 

BKA-rådet
Referat fra møte 1. mars
– Rune slutter som tilrettelegger i april.
– BKA-rådet har besøkt Trond på Toyota.
– Leiligheter for ungdom ser etter annen tomt på Emma Hjorth,
fordi tomten ved Emma arbeidssenter er vanskelig å bygge på.

Brukerråd i boliger
Vi har ikke fått noen referater
eller e-postadresser til andre brukerråd i kommunen.
Vi har adressen til BKA-rådet.

 

E-postadresser til brukerråd i Bærum kommune:
RGB post@radgivningsgruppen.no
BKA bkaraadet@baerum.kommune.no
Fredag-styret
REGA-rådet
Gjettum
Per Skreddersvei
Jernbaneveien
Levrestien
Hauger Park
Vangkroken

 

Sentralt bruker-råd
Møte 20. mars.

 

 

Informasjon fra samarbeids-partnere

Ikke noe nytt.

 

 

 

 

 

SAKER

05/12 SAMARBEIDS-PROSJEKT
OM FN-KONVENSJONEN
Søknad om penger er sendt til NordFond.

Vedtak: Venter på svar på søknad

 

01/12 ÅRS-REGNSKAP OG RAPPORT FOR 2011
Vi har gått igjennom alle sakene for 2011
og laget en kort beskrivelse.

Vedtak: Lars Ole setter inn beskrivelsen i rapporten for 2011
og sende den til våre kontakt-personer.

 

02/12 POLITIKER-STAFETT.
Vi har laget en invitasjon til politikerne
og håper å starte stafetten allerede på neste møte.

Vedtak: Cecilie og Erik overleverer brevet og stafett-pinnen
til ordfører Lisbeth Hammer Krogh.
Godkjenning av referat nummer 356
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Saksliste ble delt ut på møtet.

 

 

EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.