Rådgivningsgruppen

Nr. 346- Referat fra 27. september 2011

Referat fra 27. september 2011
Tilstede: Renate Rø, Anne Marie Berg, Erik Songstad, Tove Kjevik, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Cecilie Dahl
Vedlegg: 1/346 Svar på forespørsel fra Gjøvik kommune
2/346 Saksliste til SAR-møte 25. oktober

 

Faste punkter:

Informasjon fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.

Avis-utklipp og andre nyheter
Renate har med artikkel fra Dagbladet mandag 26. september
hvor Kai Zahl forteller om sitt syn på
det å kunne velge bort alvorlig sykt foster.
Organisasjonen menneskeverd er overrasket og skuffet
over det Kai Zahl sier i den nye boken.

Erik hadde med artikkel fra Bæringen 22. september
hvor det er skrevet om tema-dagen om sorg, angst og depresjon
(02/11 Tema-dag).

 

 

Beskjeder og informasjon
Høstens fritids-kalender har endelig kommet.

Brev til gruppen
Ingen brev

 

@ E-post
RGB har sendt e-post til vår kontakt-person,
virksomhetsleder for miljøarbeidertjenesten Morten Svarverud.
Vi spør om vi snart får penger på kontoen vår.

E-post fra Tore Saksen i Gjøvik kommune.
Han skriver at Gjøvik arbeider med selvbestemmelse
og medvirkning for funksjonshemmede.
De ønsker å besøke brukerråd i Bærum.
SAR møtet 25 oktober kan de tenke seg å besøke.
På SAR møtet treffer de brukere og tilretteleggere
fra brukerråd i bolig, fritid og arbeid.

Vi har laget et svar (se vedlegg 1/346).
Vi lager en egen sak 07/11 Samarbeid med andre kommuner.

 

Internett og hjemmeside
Vi så på hjemmesiden til NFU om at Flekkefjord kommune
tar kr. 75 i betaling for daglig transport til dag-senter.
Vi snakket i telefonen med Lilly Lilledrange
som har skrevet et innlegg iavisen Agder om saken.
På NAVs hjemmesider står det at personer med varig tilrettelagt arbeid og samtidig mottar uførepensjon
ikke har rett til støtte for arbeids-reise.
Vi mener dette er diskriminering.

Vi så en reportasje på Empo-TV
om retten til bruker-styrt personlig assistent
og om filmen ”Brevet til Jens”.

 

Referat fra andre brukerråd i SAR
og Sentralt brukerråd

SAR
Vi har laget saksliste til neste møte som er 25. oktober.
Møtet blir i Løkkeåsveien 2.

 

BKA-rådet
I referatet fra møte 15. september
står det at rådet jobber videre med
å lage en medarbeider-undersøkelse.

De lager en arbeidsgruppe med,
arbeidstakere, arbeidsledere
og noen som jobber utenfor BKA.
De har spurt Lars-Ove om å lede arbeids-gruppa.

Rådet er fornøyd med kommune-valget og
Valg-brosjyren var til god hjelp.

Rådet sender Cecilie og Jon Erling til SAR møtet.
Trond skal på jobb-intervju på Toyota på Rud

 

Brukerråd i boliger
Ingen referat fra brukerråd i boligene.
Jernbaneveien hadde møte 26. september.
Anne Marie tar med referatet til neste møte.

Arbeidslag Gjettumveien skal ha møte etter høstferien.
Der skal de planlegge julebord og jobbe med andre saker.

Sentralt bruker-råd
Hadde møte 13. september 2011.
Vi venter på referatet.

Informasjon fra samarbeids-partnere
Vi har fått e-post fra BBL
(se sak 06/11 TEMA-HELG OM FERIE)

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN OM RETTIGHETENE FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Vedtak: Cecilie forbereder og legger frem to artikler til hvert møte
fra og med 8. november.

 

04/11 VALG-BROSJYRE OG VALGET
Nå er arbeidet med valg-brosjyren ferdig.
Vi må sende rapport fra arbeidet.
Vi bruker det vi allerede har skrevet på hjemme-siden.

Vedtak: Lars Ole sender rapporten til Frifond Stem.

 

 

05/11 FORELESNINGER TIL HØSTEN
John-Harald og Anne Marie holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 7. oktober.

 

Vedtak: Tove og Renate holder foredrag
for studenter på Akershus høgskole 5. desember?

 

 

06/11 TEMA-HELG OM FERIE
Det er plass til 60 deltakere på Hasselbakken.
Vi er enige om at UFO som et privat firma som tilbyr ferie-reiser
ikke inviteres på Tema-Dagen.

Vedtak: Lars Ole forteller Empo-TV om dagen.
De kan få mer informasjon senere.

 

07/11 SAMARBEID MED ANDRE KOMMUNER
Vi har tidligere snakket om
at vi gjerne vil hjelpe andre kommuner
i arbeidet med å få i gang bruker-råd.
Vi håper det kommer rådgivningsgrupper i alle kommuner.

Gjøvik kommune ønsker å besøke bruker-rådene i Bærum
for å lære av våre erfaringer.

Vedtak: Vi inviterer to ansatte og to brukere fra Gjøvik kommune på besøk.

 

 

08/11 POLITIKER-STAFETT 2012
Nå er valget over og et nytt kommune-styre er på plass.
Ved de tre siste valgene har vi invitert en politiker
fra hvert parti i kommunestyret
til å komme på besøk i gruppen.
Vi gjør dette for at vi skal vi bli kjent med politikerne
og de bli kjent med oss.

Vedtak: Vi starter med å utfordre vår nye ordfører
til å sende en representant fra høyre
på vårt første møte 17. januar 2012.
Den som kommer får i oppgave
å utfordre representant fra et annet parti.

 

Godkjenning av referat nummer 346
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
Vi har laget en oppdatert møteplan for høsten.