Rådgivningsgruppen

Nr. 338- Referat fra 29. mars 2011

Referat fra 29. mars 2011
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Anne Marie Berg,
Erik Songstad, Jacob Sverdrup og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.00
Planleggings
-møte: SOR-konferanse kl. 14.00 til kl. 16.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/338 Valgbrosjyre fra 2003

Faste punkter:

Referat fra andre møter og konferanser
Møte i sentralt bruker-råd tirsdag 22. mars.
Se brukerråd og samarbeidspartnere.
Lørdag 19. og søndag 20. mars
var det årsmøte i Brobygger-Ligaen (BBL) med overnatting.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med utklipp fra Budstikka 21. mars
som handler om Anne Kvaal og hennes liv.

Wenche Foss er død.
Hun har vært med på Vivil-lekene og delt ut medaljer.

 

 

Beskjeder og informasjon
Lars-Ove er borte på neste møte

Vi har fått trykket 2000 brosjyrer,
så nå har vi til å dele ut til de som vil ha.

 

 

Brev til gruppen
Ingen brev til gruppen

 

 

@ E-post
Ingen E-post til gruppen

 

Internett og hjemmeside
ULF informerer om at Videncenter har laget en film
om utviklingshemmede og epilepsi.
Du kan se filme på Youtube.

NAKU skriver i sitt magasin Utvikling nr. 1. 2011
om Wenche Jensen
og hennes bok ”Mitt liv som utviklingshemmet”.

 

 

 

 

 

Bruker-råd og samarbeids-partnere

 

Referat fra andre brukerråd

BKA-rådet
Ingen referat.

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

 

Asker-gruppen
Ingen referat.

 

Sentralt brukerråd
Planlegger en tema-kveld om den nye vergemålsloven
Overformynder Georg Trahjem er foredragsholder.
Datoen er 10. mai kl. 19.00 til kl. 21.00.

Det ble snakket mye om Bærum 2012,
som er kommunens plan for å spare penger.
Mange forslag skal undersøkes.
Politikerne vil vite hva som skjer,
hvis ulike tilbud tas bort eller blir mindre.
Funksjonshemmedes råd
Det er vanskelig å sette inn i sakene fra rådet.
Referatene er ikke lett-leste
og det står lite om hva sakene handler om
og hva rådet har diskutert på møtene.

 

Brobygger-Ligaen – BBL
John-Harald fortalte litt fra årsmøte.
Det er planlagt to Stemme-Høringer til i 2011.
Astrid Kvisvik ble gjenvalgt som leder.

 

SAKER

 

05/10 FN-KONVENSJONEN
Vi får et oppdrag av
Barne- likestillings- og inkluderings-departmentet (BLD),
Oppdraget er å prøve-lese lett-lest versjon av FN-konvensjonen.
Vi skal også se på et hefte om diskriminering.

Vedtak: Vi tar oppdraget.

 

 

02/11 TEMA-DAG 24. MARS
Det var 14 deltagere på tema-dagen om sorg, angst og depresjon.
Det var stor aktivitet og mange fortalte om sine opplevelser.
Mange hadde opplevd både sorg og det å være redde.

En journalist fra NAKU (Nasjonalt kompetanse-miljø om utviklingshemming) var der .
Hun laget en reportasje for bladet Utvikling
og hjemmesidene til NAKU.

Vedtak: Ingen vedtak.

 

 

02/11 SOR-KONFERANSE HVPU …
Vi har snakket om hva vi skal si på konferansen.
Vi har laget en manus.

De som ønsker å motta referatene fra møtene våre,
kan skrive seg på en liste som ligger på standen vår.
Der legger vi også frem vår brosjyre.

Vedtak: Vi ønsker Erik og John-Harald lykke til

 

 

04/11 VALG-BROSJYRE
Vi ber alle bruker-rådene i SAR om å komme med forslag
til spørsmål vi skal stille politikerne i forbindelse med valget.

Vi må ha spørsmålene på e-post senest 15. april.
Vi har lagt ved testen som ble brukt ved valget i 2003
som eksempel (dokumentet er på 11 sider).

Områdene spørsmålene skal deles inn i
er arbeid, bolig og fritid / kultur.

Spørsmålene vi velger ut, sendes partiene,
Vi skriver svarene inn i en valg-brosjyre.

Vedtak: Vi ber alle bruker-rådene i SAR om å komme med forslag
til spørsmål vi skal stille politikerne i forbindelse med valget.

 

Godkjenning av referat nummer 338
Referatet ble godkjent.

 

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT
Inge saker til eventuelt.