Rådgivningsgruppen

Nr. 336- Referat fra 1. mars 2011

Referat fra 1. mars 2011
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad,
Anne Marie Berg og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Referat fra SAR-møte

Faste punkter:

Referat fra andre møter og konferanser
Leif Kåre har vært på møte med KS og NAKU.
Møtet handlet om ”Bruker spør bruker”.
Det var vanskelig å forstå hva som kom ut av møtet.
Jeg ble ikke så mye klokere på hva som skal skje videre.

John-Harald har vært på årsmøte i NFU Bærum lokallag.
Det ble valgt et nytt styre.
Det ble det også snakket om ”Bruker spør bruker”.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med utklipp fra Budstikka 26. februar
hvor det står om tilbudet ”Tilrettelagt fritid” og hva de gjør.

Tove har også med et utklipp som forteller om valget til høsten.

 

Beskjeder og informasjon
Lars-Ove er borte på møtet 12. april.

Vi har fått program for Stemme-Høringen 12. mars
Vi deler ut invitasjonen på SAR-møtet.

 

Brev til gruppen
Ingen brev.

 

 

@ E-post
Ingen e-post.

 

Internett og hjemmeside
Grunden har laget sin egen avis – gratulerer.

ULF-ungdom inviterer til påske-konferanse
hvor de skal snakke om rettigheter,
møte med saksbehandler og hvilken hjelp jeg kan få?

På NFUs sider kan vi lese om at
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
skal lage plan for å stoppe overgrep mot utviklingshemmede.
De skal også lage en plan for hvordan vi kan hjelpe
de som har vært utsatt for overgrep.

 

 

 

 

Bruker-råd og samarbeids-partnere
SAR- møte, se eget referat fra dagens møte.

 

Referat fra andre brukerråd

BKA-rådet
Referat fra møte 17. februar
De har snakket om fadde-rordning for hospitanter og arbeids-takere.

De har også snakket om møte med NAV,
hvor temaet er at flere skal få tilbud om vanlig jobb,
dette i tillegg til å jobbe på BKA.

BKA-rådet har diskutert det å bli kalt funksjonshemmet,
mange oppfatter navnet som sårende.
BKA foreslår at NAKU skal lage en navne-konkurranse.

 

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

 

Asker-gruppen
Ingen referat.

 

Sentralt brukerråd
Ingen referat.

 

Funksjonshemmedes råd
Sjekkes neste gang.

 

BBL
Ingen referat.

 

 

 

 

SAKER

01/11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP
Rapport og regnskap er ferdig.

Vedtak: Godkjennes på neste møte

 

05/10 FN-KONVENSJONEN
NFU har fått svar fra Justisdepartementet
på spørsmålet om hvorfor FN-konvensjonen
om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne
ikke er godkjent (ratifisert) av Norge.
De svarer at vi må vente på i gang-setting
av den nye verge-målsloven.

Vedtak: Jobber videre med saken

 

02/11 TEMA-DAG 24. MARS

Vedtak: Vi informerer om tema-dagen om sorg og depresjon / angst
på SAR-møtet i dag.

 

Godkjenning av referat nummer 336
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

EVENTUELT
– Lars-Ove har snakket med Sveinung Wold på tildelings-kontoret
om det kan lages lett-lest informasjon om vedtak om tjenester.
Sveinung fortalte at det enda ikke var bestemt
hvordan vedtakene skal gjøres mer detaljerte.