Rådgivningsgruppen

Nr. 335- Referat fra 15. februar 2011

Referat fra 15. februar 2011
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Anne Marie Berg og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde og Jacob Sverdrup
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Martin Sletten, Frøydis Lindseth og Gerhard Heilmann
Vedlegg: 1/335 Saksliste til SAR-møte

Faste punkter:

Referat fra andre møter og konferanser
Referat fra sentralt brukerråd,
se brukerråd og samarbeidspartnere.

Leif Kåre har fortalt om resultatet av bruker-undersøkelsen
for beboerne i boligene / tjeneste-stedene som deltok.

Resultatene var stort sett gode,
men personalet må bli flinkere til å holde avtaler
og det må jobbes med temaet mobbing.
Dette skal tas opp i brukerrådene.

 

Avis-utklipp og andre nyheter
Erik har med utklipp fra Budstikka mandag 14. februar
hvor det står om at de som bor i private borettslag
får økte utgifter på grunn av nye lovregler.

 

Beskjeder og informasjon
SAR-møte 1. mars i Løkkeåsveien 2 kl. 13.00 til kl. 15.00
Karneval på Emma Hjort 1. mars kl. 17.00 til kl. 20.00
Stemme-Høring i Asker 12. mars om Uloba.
Tema-dag 24. mars i kommunegården kl. 12.00 til kl. 15.00

 

Brev til gruppen
Bank-utskrift.

 

 

@ E-post
Ingen e-post.

 

Internett og hjemmeside
Anna har fått pris av Downsforeningen i Sverige.
Vi sendte en gratulasjon.

ULF skriver at de har utsolgt ferie-turene til sommeren
og de skal starte sin egen radio.

Vi så på intervjuet med Wenche Jensen på Empo TV.

 

Vi så også på den ene av 3 filmer fra NAKU om psykisk helse.

 

 

 

 

Bruker-råd og samarbeids-partnere

SAR (Samarbeidsrådet for brukerråd
innen arbeid, bolig og fritid/kultur)

Vi har laget saksliste til SAR-møtet om 14 dager (se vedlegg 1/335).

 

Referat fra andre brukerråd

BKA-rådet
Ingen referat.

Brukerråd i boliger
Ingen referat.

Asker-gruppen
Ingen referat.

Sentralt brukerråd
Referat fra møte 8. februar
Det står at det skal komme et senior-senter
for de som ikke lenger kan eller ønsker å jobbe eller ha tilbud
på arbeids-sentrene eller på og dag-sentrene.

Det står om fremtids-planer for bygging av
private og kommunale leiligheter for utviklings-hemmede.

Leif Kåre og Cecilie presenterte
resultatene fra bruker-undersøkelsen.

Alle vedtak om tjenester skal gjennomgås,
de skal nå bli mer nøyaktige og det skal også stå noe om tidsbruk.

Det står også at pengene kommunen får fra staten
ikke har økt selv om lønninger og priser øker.
NFU og LUPE vil jobbe for mer penger fra staten.

Funksjonshemmedes råd
Referatet fra møte 8. februar er ikke ferdig.

BBL
Ingen referat.

 

SAKER

 

01/11 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP
Rapporten delt ut til gjennom-lesning.
Det mangler fortsatt noen tall for regnskapet 2010.

Vedtak: Rapport og regnskap godkjennes på neste møte

 

 

 

05/10 FN-KONVENSJONEN

Vedtak: Utsatt til neste møte

 

 

02/11 TEMA-DAG 24. MARS
Temaet for dagen er sorg og
angst og depresjon.
Martin, Frøydis og Gerhard viste oss invitasjon de har laget.

Flere av medlemmene kan tenke seg å være med på dagen.

Vedtak: Vi følger opp Tema-dagen
og jobber videre med å få gjennomført Tema-dager om
Brukerråd – brukerundersøkelser,
Tvang / makt – selvbestemmelse
og helse, kosthold og mosjon.

 

 

 

 

03/11 SOR-konferanse HVPU-reformen 20 år

Vedtak: Utsatt

 

 

Godkjenning av referat nummer 335
Referatet ble godkjent.

Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.

 

 

 

EVENTUELT
– Lars-Ove sjekker med tildelings-kontoret
om det kan lages noe lett-lest informasjon om vedtak om tjenester.
I forbindelse med at vedtakene skal bli mer tydeligere og tidfestede.