Rådgivningsgruppen

Nr. 329- Referat fra 9. november 2010

Referat fra 9. november 2010
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Jacob Sverdrup,
Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Lars-Ove Nordnes
Møte-leder: Anne Marie Berg
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/328 E-post fra Bovild Tjønn om sak 03/10
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
John-Harald var på Stemme-Høring
om arbeid, lønn og integrering i Asker.
Det var fine foredrag
og gruppearbeid hvor vi jobbet med temaet.
På kvelden var det fest med band.
Renate, John-Harald og Lars Ole
har vært på vernepleier-høgskolen og holdt foredrag.
Se sak 04/10.
Nr.232957
Referat fra møte i RGB nr. 329
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne Marie hadde med ferie-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Jule-avslutning hos Erik mandag 20. desember
fra kl. 16.00 til kl. 18.00.
Brev til gruppen
Konto-utskrift fra Postbanken.
@ E-post
E-post fra NAV og Sørheim, se sak 03/10,
Internett og hjemmeside
Både NAKU og SOR skriver om
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementets
Informasjons- og utviklingsprogram 2010-2013.
Referat fra møte i RGB nr. 329
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte
Vi har laget en saks-liste for neste møte i SAR.
Se vedlegg 1/329
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Ingen referat siden sist.
Brukerråd i boliger
Ingen møter siden sist.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Vi har ikke fått noe svar på vår henvendelse.
Sentralt brukerråd
Ingen møter siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Rådet skal ha møte i dag.
Se sak 03/10.
BBL
Intet nytt.
Referat fra møte i RGB nr. 329
Side – 4
SAKER
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
Vi brukte 15 minutter på å finne ut
at Funksjonshemmemdes råd
ikke skal ta opp Handlings-programmet før på sitt møte i dag.
Vi har ikke fått svar fra NAV Bærum
på vår forespørsel om å utrede muligheten
for større valgfrihet og påvirkning
når det gjelder ferie-tilbud til utviklingshemmede.
Vi har fått svar fra Kari Eltvik Hanssen i NAV Tiltak Akershus,
som skriver at dette ikke er hennes arbeids-område.
Vi har heller ikke fått svar fra Tildelingskontoret eller
Funksjonshemmedes råd.
Dag Sørheim fra Rødt har sendt oss en e-post og spurt om saken.
Lars Ole forklarte han på telefon hva vi er opptatt av.
Vedtak: Vi synes det er dårlig gjort at vi ikke får noe svar.
Vi venter til neste møte før vi går videre med saken.
04/10 JOBBE MED FOREDRAGET OM GRUPPEN
Mandag 1. november møtte vi 60 studenter i 4 timer.
Renate og John-Harald opplevde at studentene
var veldig fornøyde med forelesningen.
Vi fortalte om RGBs historie, viste film og diskuterte spørsmål.
VI hadde laget noen spørsmål
som ønsket å snakke med studentene om:
Hvorfor er det så få utviklingshemmede som har vanlig jobb
og hva vil du gjøre med det?
– Arbeidsgiverne er redde for at de skal være lite effektive.
– Det må til en holdnings-endring.
– Mange som ikke tilrettelegger.
– Bedre utdanning.
– Jobbe som en trainee ”lærling – praksisplass”.
Referat fra møte i RGB nr. 329
Side – 5
Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for
utviklingshemmedes valgdeltagelse?
– Lett lest valgprogram og brosjyrer
– Tilgjengelighet til valg-lokale
– Fokus på sakene som utviklingshemmede er opptatt av
Hvor lang tid tar det å bli en god vernepleier?
– Ikke noe tidsperspektiv,
må ha noen egenskaper,
lærer av praksis, blir aldri utlært.
Hva synes dere er viktig for en vernepleier å tenke på
når hun skal jobbe med utviklingshemmede?
– Ta hensyn til brukers ønsker og at han er eksempel på eget liv.
– Være tilpassnings-dyktig
– Se personen, legge vekt på mestring
– Mindre fokus på tids-planer
Hvordan kan dere hjelpe utviklingshemmede med
å ha en god helse?
– Handle sammen og lage mat sammen.
– Være opptatt av hva personen liker å gjøre
– Informasjon og opplæring
– Psykisk helse, det sosiale er viktig
Hva tenker dere om brukermedvirkning og selvbestemmelse
for utviklingshemmede?
– Krever mer av oss
– Legge til rette for virkelige valg
Hva tenker dere om tilrettelegger rollen?
– Gjøre hverdagen enklere for utviklingshemmede
(lett lest og organisering)
– Være en back-up og støtte-spiller ved behov
Hvorfor har dere valgt å utdanne dere til vernepleiere?
– Omsorgsperson, bryr seg om andre som står svakere
– Mange muligheter til å jobb med rus, utviklingshemmede, eldre,
psykisk helse osv.
– Mer mening i det å gå på jobb
– Jobbe med å endre holdninger i samfunnet
– Ta vare på de svakeste/minste
Vedtak: Vi bruker den samme spørsmålene 26.11.
Referat fra møte i RGB nr. 329
Side – 6
05/10 FN-konvensjonen.
Vi har ennå ikke fått noe svar fra minister Lysebakken.
Fordi vi sendte e-posten fra departementets hjemmeside,
så har vi ingen kopi av meldingen
og kan ikke purre på svar.
Vi synes det er en dårlig løsning.
Vi vet ikke hva vi skal gjøre nå?
Vedtak: Lars Ole får i oppgave å lage et lett-lest kort-versjon av
informasjons og utviklingsprogram 2010 – 2013
”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres”
Godkjenning av referat nummer 329
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Oppstart 2011.
Vi starter senest 18. januar og kanskje 4. januar hvis budsjettet tillater det
Avreise til Danmark blir tidlig mandag morgen mellom kl. 05.00 og 05.30.
Vi kommer tilbake ca. kl. 21.30 på samme dag.
.
Referat fra møte i RGB nr. 329
Side – 7
Vedlegg 1/229
Saksliste til møte i SAR
SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid
Tirsdag 7. desember 2010
Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2.
En til tre medlemmer fra hvert av bruker-rådene i Bærum.
Meld fra til Lars-Ove på 91 73 20 05 om hvem som kommer fra dere.
Sak 1: Runde rundt bordet
Hva jobber de ulike brukerrådene med nå?
Sak 2: Bruker spør bruker
Leif Kåre forteller om prosjektet.
Sak 3: Ferie for alle
RGB forteller hva de har gjort med saken.
Fortsatt fra siste møte som var sommer-avslutningen.
Sak 4: Bruker-råd på alle tjeneste-steder
Hvordan hjelpe de som ikke har bruker-råd
med å komme i gang med dette?
Fortsatt fra siste møte som var sommer-avslutningen.
Sak 5: Tema-dag 2011
Hvordan går det med denne saken?
Fortsatt fra siste møte som var sommer-avslutningen.
Sak 6: Eventuelt
▪ Fortelle fra konferanse i Danmark
▪ Stemme-Høringer i 2011
▪ SOR-konferanse om HVPU-reformen
Vel møtt hilsen Erik Songstad / RGB