Rådgivningsgruppen

Nr. 328- Referat fra 26. oktober 2010

Referat fra 26. oktober 2010
Tilstede: Tove Kjevik, Renate Rø, Erik Songstad, Jacob Sverdrup,
Anne Marie Berg, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/328 E-post fra Bovild Tjønn om sak 03/10
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Anne Marie har vært på informasjonsmøte i bolig-basen.
Fikk informasjon om ”Bruker spør bruker”.
Jacob har vært på seminar for arbeids-ledere
i de kommunale arbeids-sentrene og fortalt om RGB,
hvordan vi jobber og litt om historien.
Avis-utklipp og andre nyheter
Anne Marie hadde med utklipp om ferie-tilbud.
Renate har med en bok som er skrevet av Wenche Jensen.
Boken heter ”Mitt liv som utviklingshemmet”.
Beskjeder og informasjon
Lars Ole er borte 7. desember.
På neste møte finner vi en dag i desember
hvor vi kan ha jule-avslutning.
Nr.232857
Referat fra møte i RGB nr. 328
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Fra Bovild Tjønn om sak 03/10.
Se saken Handlingsprogram 2011 – 2014.
Internett og hjemmeside
Anna fra Grunden skal skrive bok.
ULF skal demonstrere i København.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte
Neste SAR-møte blir 7. desember.
Tema for møtet er ”ferie for alle” – saken om ferie,
”Bruker spør bruker”, Tema-dager
og kommunens handlingsprogram.
Saksliste må lages på neste møte.
Vi har sendt e-post til Kirsten
med spørsmål om Løkkeåsveien 2 er ledig 7. desember.
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Referat fra møte 19. oktober
De har sett litt på Handlings-programmet for 2011 – 2014
Der står det at Convis skal flytte, men ikke hvor.
Vi gratulerer BKA med kommunens arbeidsmiljø-pris for 2010.
Referat fra møte i RGB nr. 328
Side – 3
Brukerråd i boliger
Ingen møter siden sist.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Vi sender en e-post og spør hvordan det går
og om det er noe vi kan hjelpe til med.
Sentralt brukerråd
Skal ha tema-møte i kveld blant annet om kosthold.
Funksjonshemmedes råd
Rådet skal ha møte i dag.
Se sak 03/10.
BBL
Intet nytt.
Referat fra møte i RGB nr. 328
Side – 4
SAKER
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
Nå er forslag til handlingsprogram laget.
Vi har ikke fått med vårt ønske om en utredning
av mulighetene for å gi utviklingshemmede større valgfrihet,
i forhold til ferieturer (se vedlegg 1/328).
Vi inviterer en fra NAV
til å komme å snakke med oss om denne saken.
Vi inviterer også en fra tildelings-kontoret
og en fra Funksjonshemmedes råd til det samme møtet
eller en annen tid hvis det ikke passer.
Vedtak: Vi har sendt e-post med invitasjon til NAV, Tildelingskontoret
og Funkjonshemmedes råd
04/10 JOBBE MED FOREDRAGET OM GRUPPEN
VI har laget noen spørsmål
som vi vil ta opp med studentene:
Hvorfor er det så få utviklingshemmede som har vanlig jobb
og hva vil du gjøre med det?
Hva kan du gjøre for å tilrettelegge for
utviklingshemmedes valgdeltagelse?
Hvor lang tid tar det å bli en god vernepleier?
Hva synes dere er viktig for en vernepleier å tenke på
når hun skal jobbe med utviklingshemmede?
Hvordan kan dere hjelpe utviklingshemmede med
å ha en god helse?
Hva tenker dere om brukermedvirkning og selvbestemmelse
for utviklingshemmede?
Hva tenker dere om tilrettelegger rollen?
Hvorfor har dere valgt å utdanne dere til vernepleiere?
Vedtak: Vi bruker noen av spørsmålene til studentene
Referat fra møte i RGB nr. 328
Side – 5
05/10 FN-konvensjonen.
Vi har sett på Informasjons og utviklingsprogram 2010 – 2013
”Mennesker med utviklingshemming skal heller ikke diskrimineres”
Vi har også sett på rundskriv 1-5/ 2007 Aktiv omsorg
Her står det at kultur, aktivitet og trivsel
er en viktig del av et godt omsorgstilbud.
Vi sendte en e-post til minister Lysebakken
for å etterlyse lett-lest versjonen av konvensjonen
på forrige møte.
Vi har ennå fått noe svar.
Vedtak: Fortsette saken på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 328
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Sett på bilder fra Berlin som John-Harald har tatt.
Referat fra møte i RGB nr. 328
Side – 6
Vedlegg 1/228
Fra: Bovild Tjønn [bovild.tjonn@baerum.kommune.no]
Sendt: 20. oktober 2010 18:33
Til: post@radgivningsgruppen.no
Kopi: Kirsten Hognestad Haugen; lars.ole@bolneset.no
Emne: SV: Ferie-turer for mennesker med utviklingshemming
Takk for henvendelse.
Ferie for funksjonshemmede og støtte ordninger/nuligheter er et område
som har vært oppe i funskjonshemmedes råd. Dette har dere fått svar på
gjennom Hognestad Haugen.
Det er fint om deres veiledere kan bistå dere litt i denne saken, slik
at dere får riktig informasjon om hva som er kommunale oppgaver og hva
som er ordninger som er statlige gjennom NAV.
Vennlig hilsen
Bovild Tjønn
Kommunalsjef
Bærum Kommune
tlf 67503759/40419021
>>> Rådgivningsgruppen i Bærum <post@radgivningsgruppen.no> 12.10.10
15:24 >>>
Hei Marit
Vi har jobbet med denne saken i et år, men nå står vi fast.
Saken er også tatt opp med SAR, som er samarbeidsrådet for brukerråd
innen bolig, arbeid og fritid.
Vi hadde håpet at saken kunne komme med i årets handlings-program,
men vi ser at det nok ikke lar seg gjøre.
Kanskje i neste program?
Vi ønsker at kommunen utreder mulighetene
for å gi utviklingshemmede større valg-frihet
i forhold til ferie-turer.
På SAR-møtet før sommeren ble følgende bestemt:
o Hjelpe hverandre med å finne løsninger
o Reisebyrå, et sted hvor man tar i mot ønsker,
samler forslagene og lager tilbud
o Vi foreslår en utredning om
– større valgfrihet i forhold til reise-mål og -følge
– tilbud til de svakeste
– tilbud til de med svak økonomi
– lære av svensker og dansker
Se også referat fra dagens møte i RGB – sak 03/10 (vedlagt).
Vennlig hilsen
Tove Kjevik
Møteleder