Rådgivningsgruppen

Nr. 326- Referat fra 28. september 2010

Referat fra 28. september 2010
Tilstede: Tove Kjevik, Jacob Sverdrup, Anne Marie Berg,
Renate Rø, Erik Songstad Leif Kåre Fjelde og
John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde kommer etter lunsj
Møte-leder: Renate Rø
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Leif Kåre og Lars-Ove har vært på konferanse 17.09
om bruker-medvirkning med kommunal avdelingen for helse og sosial.
Leif Kåre snakket blant annet om sine erfaringer med
Bruker-råd og bruker-undersøkelser.
Arbeidsgruppen i ”Bruker spør bruker”
har også hatt møte og trening.
Avis-utklipp og andre nyheter
I Budstikka 25. september
står det om Wenche Jensen og hennes bok
og om at BKA vant arbeids-mijøprisen for 2010.
Nr.232657
Referat fra møte i RGB nr. 326
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lars-Ove er borte 12. oktober.
Brev til gruppen
Ingen brev
@ E-post
Fra Kirsten Hognestad Haugen.
Se sak 03/10 Handlingsprogram 2011 – 2014
Fra Sosial-ministeriet i Sverige.
Se sak 01/10 Verdens-kongress i Berlin
Internett og hjemmeside
På Grundes hjemmeside fant vi en video om fem nøkkel-ord.
Ordene var tillit, respekt innflytelse, medbestemmelse og integritet.
På ULFs hjemmeside fant vi informasjon om
den konferansen de skal ha 15. november.
Konferansen heter ”Danmark sett med utviklingshemmedes øyne”
Flere har lyst til å dra,
men vi må sjekke gruppens økonomi først.
På NFUs sider har vi lest om at
Verdens helse organisasjon (WHO)
har laget en rapport som forteller at
mennesker med utviklingshemning
og mennesker med psykiske lidelser
er en sårbar gruppe i utviklingsland.
På NAKUs sider så vi på siste nummer av magasinet Utvikling.
Dette nummeret handler om helse.
Referat fra møte i RGB nr. 326
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte
Neste SAR-møte blir 7. desember.
Tema for møtet er ”ferie for alle” – saken om ferie,
”Bruker spør bruker” og Tema-dager.
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Ingen møter siden sist.
Brukerråd i boliger
Ingen møter siden sist.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Ingen møter siden sist.
Funksjonshemmedes råd
Vi har sett på referatet fra 14. september.
Rådet tar blant annet opp pensjonsalder for utviklingshemmede.
Vi finner ikke ut av hva rådet egentlig mener om saken.
BBL
John-Harald var på stemme-høring i helgen med tema bolig.
Jens Petter Gitlesen fra NFU hold innledning om temaet.
Referat fra møte i RGB nr. 326
Side – 4
SAKER
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
Vi har fått svar på E-post fra sosial-ministeriet i Sverige.
De har laget en svensk lettlest utgave av
FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
Skal vi lage egen sak om det med lettlest utgave av
FN konvensjonen om rettigheter for mennesker
med nedsatt funksjonsevne?
Hvordan skal vi bruke DVDèn fra Berlin?
Vedtak: Vi ønsker å bidra til at det blir laget en lett lest versjon
av konvensjonen på norsk.
Vi savner bilder i den svenske utgaven.
Kanskje det også kan brukes video?
Enighet om å legge til tekst noen steder på filmen
og gjøre filmen så kort som mulig.
Filmen skal ligge på NAKUs hjemmeside.
Vi vil bruke filmen når vi holder foredrag
og vise den til politikere i Bærum
som en takk for støtten vi fikk til turen.
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
Vi har fått svar på vårt vedtak på forrige møte.
Kirsten Hognestad Haugen i (TILF) tilrettelagt fritid
ber oss om å lage en bestilling,
slik at hun kan følge opp ferie-saken.
I dag er det TILF som har ansvar for ferie-turer i kommunen.
Vedtak: Vi ønsker at TILF snarest ber om en utredning av mulighetene
til å gi utviklingshemmede større valg-frihet
i forhold til ferie-turer.
Se referat fra møte 324 om saken
og referat fra møte 323 om SAR-møtet.
Vi sender saken som e-post til Kirsten.
Referat fra møte i RGB nr. 326
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 326
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Saksliste for SAR-møte,
se punkt om Brukerråd og samarbeidspartnere.