Rådgivningsgruppen

Nr. 324- Referat fra 31. august 2010

Referat fra 31. august 2010
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Jacob Sverdrup
Anne Marie Berg, Renate Rø og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 15.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Leif Kåre har vært på 2 møter i arbeids-gruppa
for prosjekt Bruker spør bruker.
Leif Kåre og Cecilie har prøve-intervjuet Erik og Anne Marie.
De ga gode tilbake-meldinger på spørsmålene.
Neste skritt er prøve-intervju i Asker.
Avis-utklipp og andre nyheter
Det foregår en diskusjon i media om likestillings-ombudet
skal jobbe med saker som handler om
diskriminering av funksjonshemmede og universell utforming,
eller bare likestilling for kvinner.
Erik hadde med to avis-utklipp fra Budstikka.
Det ene forteller at Anne Gerd Steffensen har byttet parti fra Frp til
Høyre.
Den 12. september skal det være en vandring på Emma Hjorth,
Fra kl. 13.00 til kl. 15.00. Emma museum har ansvaret.
Nr.232457
Referat fra møte i RGB nr. 324
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lars-Ove og Leif Kåre er kanskje bort3 28. september.
Åpen dag på BKA og Aurora verksted
torsdag 2. september fra kl. 10.00 til kl. 14.30.
Høstens første Stemme-Høring har tema Hjem kjære hjem
og det er Jens Petter Gitlesen forbundsleder i NFU
som skal innlede 25. september.
Den andre skal være er lørdag 6. november
med tema Arbeid – Lønn – integrering
og det er Rune Heien skal innlede.
Wenche Jensen har skrevet en bok om seg selv (selv-biografi).
og trenger 100 forhånds-bestillinger før den trykkes.
Brev til gruppen
Bank-utskrifter.
Aldring og helse takker for hjelpen vi ga
for å gjøre heftet ”Hold deg frisk – med bra mat og trim” lett-lest.
Alle har fått et eksemplar av heftet.
Heftet kan bestilles på:
http://www.nordemens.no/?pageID=1616&ItemID=2443
Og koster kr. 50.-
@ E-post
E-post fra Randi Krogstad på Vernepleier-høgskolen,
med spørsmål om å holde forelesninger om RGB.
Vi har bestemt at Renate og John-Harald drar til Kjeller …….
Jacob og Anne Marie drar til Fornebu fredag 26. november.
Wenche Jensen tar i mot bestillinger på boken om seg selv.
Det er flere av oss som bestiller et eksemplar.
Ønsker noen andre å forhånds-bestille boken,
så ta kontakt med Wenche på wencje@online.no
Referat fra møte i RGB nr. 324
Side – 3
Internett og hjemmeside
ULF forteller om Sønderborg kommune
som fjerner ”lønna” til utviklingshemmede.
Formannen Lisbeth er sjokket over avgjørelsen.
ULF forteller også om sitt arbeid med
konvensjonen om rettighetene til mennesker
med nedsatt funksjonsevne.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Nye saker / saker til oppfølging til neste SAR-møte
– Ferie for alle
Referat fra andre brukerråd
BKA-rådet
Referat fra BKA-rådsmøtet 3. juni 2010
Tatt opp det med Tema-dagen,
mest opptatt av kosthold og helse,
minst av makt og tvang.
Arbeidstakere ved kommunale arbeids-senter
kan pensjonere seg ved 60 år,
men kan også fortsette å jobbe hvis de ønsker det.
Referat fra BKA-rådsmøtet 1. juli 2010
Det er forskjell på sykelønn i VTA-bedrifter
og kommunale arbeidssentra.
Referat fra BKA-rådsmøtet 24. august 2010
Har diskutert ønske om politi-attest
for ansettelse i kommunale arbeids-sentra.
Referat fra møte i RGB nr. 324
Side – 4
Brukerråd i boliger
Ingen referater.
Asker-gruppen
Ingen referat siden sist.
Sentralt brukerråd
Har hatt møte 25 mai. Vi ser på referatet på neste møte.
Funksjonshemmedes råd
Intet spesielt.
BBL
Ingen referat.
Referat fra møte i RGB nr. 324
Side – 5
SAKER
01/10 VERDENS-KONGRESS I BERLIN
Forslag fra John-Harald
om et mulig samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige
for å lage en lett lest oversettelse av
konvensjonen om rettigheter
til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Vi ser på video og bilde r på neste møte.
Lager et kort referat fra turen.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte
03/10 HANDLINGS-PROGRAM 2011-2014
På SAR-møtet før sommeren var det enighet om
at Ferie for alle er en viktig sak å ta opp.
RGB fikk i oppdrag å ta kontakt med K. H. Haugen.
Følgende punkter kom frem på SAR-møtet:
o Hjelpe hverandre med å finne løsninger
o Reisebyrå, et sted hvor man tar i mot ønsker,
samler forslagene og lager tilbud
o Vi foreslår en utredning
– større valgfrihet i forhold til reise-mål og -følge
– tilbud til de svakeste
– tilbud til de med svak økonomi
– lære av svensker og dansker
– se mulighetene
Vedtak: Vi inviterer Hognestad til neste møte
for å snakke om videre fremdrift i saken,
fordeling av ansvar og oppgaver.
Referat fra møte i RGB nr. 324
Side – 6
04/10 TEMADAG TIL HØSTEN
Det har ikke meldt seg nok deltakere til en arbeids-gruppe.
Vedtaket var at det måtte melde seg 5 personer.
Til nå har bare en person meldt seg.
Vedtak: RGB foreslår at fag-personene som jobber med de ulike temaene
inviterer til tema-møte om sitt tema.
Godkjenning av referat nummer 324
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Delt ut på møtet.
EVENTUELT
Vi foreslår foredrag for vernepleierstudenter i Lillestrøm
mandag 1. eller tirsdag 2. november
og for deltid-studenter på Fornebu fredag 26. november eller 3. desember.
Renate og John-Harald drar til Lillestrøm og Anne Mari og Jacob drar til Fornebu.